Orientering eller sak?

Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Ordfører Marit Hougsrud har sendt ut innkalling til kommunestyremøtet 14. desember. Her er det ført opp to orienteringer, frivilligsentralen og møteplan. I dette oppslaget kan du lese kommunedirektørens svar på hvorfor overtakelse av Sør-Aurdal frivilligsentral ikke skal behandles som sak. Møteplan for folkevalgte organer skal altså behandles som orientering. Vi har stilt ordfører Marit Hougsrud…

Les mer

Statsforvalteren følger med

Tingvoll

Statsforvalteren har sendt brev til samtlige kommuner i Innlandet. Temaet i brevet er kommende årsbudsjett 2024 og økonomiplaner 2024–2027. I brevet leser vi blant annet dette: «De fleste kommunene i Innlandet endte med et godt resultat i 2022, over halvparten med et netto driftsresultat over anbefalt nivå på 1,75 prosent av driftsinntektene. Kommuner med gode…

Les mer

Nettverksmøte i Hedalen

Fra venstre; Daniel Kolstad Gimle, Valdres sommersymfoni Katrine Celius, Frikar Knut Aastad Bråten, Hilme Undertegnede, Kjell Eriksen, Hedalen kulturfestival Julia Helgesen, Visit Valdres Katharina Sparstad, Valdres natur- og kulturpark Fotograf Inger-Marie Gunderhuset

Festivalene i Valdres har siden 2008 hatt et eget nettverk. Nettverket er organisert gjennom Valdres Natur- og Kulturpark som kaller inn til møter. Formålet med nettverket er å styrke samhandling og kompetanse mellom festivalene og å styrke merkevaren Valdres. I februar 2023  vedtok regionstyret i Valdres at Hedalen kulturfestival skulle tas opp i Festivalnettverket for…

Les mer

Nye leger ved Bagn legesenter

Nye leger

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus Bjørgo Nilsen og Kristin Steensen skal jobbe vekselsvis to uker hver, og vil være hverandres vikarer. I tillegg har vi fått Harald Grimstad som vikar i Magdalena Storsveens permisjon.  Dermed er vi sikret en god legedekning i kommunen. Dette leser vi på kommunens hjemmeside.

Les mer

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

Frivilligsentralen

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. Statstilskuddet til hver sentral er for tiden 471 198 kr. Det utgjør en minimum lokal finansiering på 314 132 kroner. Sør-Aurdal kommune må spare penger og har gitt styret i de to frivilligsentralene beskjed om at kommunen kun kan gi tilskudd til én sentral. Med bakgrunn…

Les mer

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov fram mot 2050 – omsorgsboliger, omsorgsboliger med heldøgnstjenester og institusjonsplasser. I saksframstillinga les vi at det i 2050 vil vere behov for totalt 65 plassar/bustadar med heildøgns omsorgstenester i kommunen. Kommunedirektøren vil samle fleire tenester i større bygg og i kommunesenteret. For Hedalen sin del…

Les mer

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – omsorgsboliger, omsorgsboliger med heldøgnstjenester og institusjonsplasser. Torsdag 14.12. vil kommunestyret ventelig behandle samme sak. For Hedalen sin del varsles det i saksframlegget nedlegging av demenstilbudet på Hedalsheimen, reduksjon i antall boenheter etter ombygging på bo- og servicesenteret, samt nedlegging av Hellerud. I oppslaget vi publiserte…

Les mer

Meir demokrati i Sør-Aurdal kommune?LEIAREN 

Kommunestyret

Kommunen har lagt årsbudsjett for 2024 og økonomi- og handlingsplan for 2024–2027 ut til offentleg ettersyn. Kommunestyret skal behandle denne saka torsdag 14. desember. Budsjett-tal vert lagde fram på sektornivå. Det er fem slike sektorar i kommunen vår:politiske styringsorgan, sentraladministrasjonen, oppvekst og kultur, helse og omsorg og plan og teknisk. Det er på dette nivået…

Les mer

Begnadalen kirkes barnekor

Begnadalen kirkes barnekor. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Begnadalen kirkes barnekor øver vår og høst i Begnadalen kirke. Koret har medlemmer fra 1. til 7. klasse fra Begnadalen og Hedalen skole, men Bagn, Reinli og Leirskogen er også velkomne! Sist søndag deltok koret ved gudstjenesten i Hedalen stavkirke. Søndag 3.12. skal barnekoret delta ved lysmesse kl. 16.00 i Begnadalen kirke. Etter det er…

Les mer

Tidlig varsling redder liv

Eøykvarsler

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du håndtere de og hvordan skal de vedlikeholdes? Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember. Kampanjen er et samarbeid mellom DSB, Brannvernforeningen, Gjensidige, samt Det lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen rundt om i landet. Oppfordringen er å bruke dagen til å teste røykvarslerne…

Les mer

Glimt fra kulturkvelden 2023

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. Idrettsprisen ble tildelt Bagn G16. Hedalen.no takker Gunvor Elene Thorsrud for god hjelp med bildetekster.

Les mer

Vinterlig i fjellet

Løyper i Hedalsfjella. Foto: Mette Karen Gjølmesli

Hedalen løypelag er allerede godt i gang med løypekjøring. På Skisporet.no kan du se hvor den store maskina har vært. Fredag ble denne meldinga lagt ut på Facebook: «Denne uken har Harald kjørt følgende: Gudbjørg, Fledda, ned til Slettenvegen, opp til fjellet, Trevatna, Surtind, kryss mot Søbekkdalen og fram til Larsputta. Retur mot Svartvikfjell og…

Les mer

– Sang godt med uten å se i boka

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lørdag 18. november hadde foreningen Hedalsheimens venner invitert til førjulstreff for beboere på Hedalsheimen og eldre over 80 år i Begnadalen og Hedalen. Snaut 40 hadde takket ja til invitasjonen. Rolf Gunnar Olsen hadde laget elggryte med tilbehør. Til dessert ble det servert karamellpudding. Kjell Ivar Vestrom spilte til allsanger. – Selv om sangbøker var…

Les mer

Uenighet om sentralisering av heldøgns omsorg

Arkivbilde fra 2012. Her er det fem leiligheter for demente. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Torsdag behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – omsorgsboliger, omsorgsboliger med heldøgnstjenester og institusjonsplasser. Planen er langsiktig og inneholder mange og kostbare tiltak. – Befolkningsutviklingen i kommunen sier noe om boligbehovet framover i tid, og Kommunenes sentralforbund har utarbeidet et framskrivningsverktøy når det gjelder dette («Omsorg 2050»), leser vi i saken. – Dette viser…

Les mer

Godt besøkt julemesse

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Det var fullt hus og stormende jubel da Hedalen misjonsforening arrangerte julemesse på Hedalen barne- og ungdomsskole sist lørdag. Barnas julespilll ble i år, som i fjor, messas høydepunkt. Juleevangeliet ble lest i tilknytning til spillet barna framførte. Åresalg er en populær aktivitet på misjonsforeningas julemesser. I år ble de 1700 numrene solgt fire ganger.…

Les mer

– Vagt språk

Margrethe Kvarenes avdelingsdirektør | språk i skole og offentlig forvaltning

Mandag 14.11. ble forslag til årsbudsjett 2024, økonomi- og handlingsplan for 2024–2027, samt gebyrer og avgifter for 2024 lagt ut til offentlig ettersyn.  Vi har utfordret Språkrådet til å gi en kommentar til forordet i dokumentet. Dette skriver Margrethe Kvarnes, avdelingsdirektør | språk i skole og offentlig forvaltning: «Takk for muligheten til å kommentere språket i…

Les mer

Vassfaret med i KULA

Elg i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

18 landskap i tidlegare Oppland fylke er valde ut av Riksantikvaren, og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) i Oppland. Eitt av desse områda er Vassfaret i Sør-Aurdal. – Bidra til ei meir føreseieleg arealplanlegging Frå rapporten: «For å bidra til å ta vare på, og opplyse om, nasjonalt viktige…

Les mer