Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Publisert av Arne Heimestøl 12.06.2024. Sist oppdatert 12.06.2024.

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke vedlegg som er sendt til Mattilsynet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Innlandet fylke. Avsender er tidligere kommunalsjef for samfunnsutvikling i Sør-Aurdal kommune, Gro Anita Bakketun. Bakketun har anmeldt Sør-Aurdal kommune til Økokrim for brudd på drikkevannsforskriften.

– Er du hevngjerrig eller bitter når du velger å anmelde kommunen etter at du mistet jobben din som kommunalsjef, Gro Anita Bakketun?

– Nei, jeg er på ingen måte noen av delene. Jeg er opptatt av at innbyggerne tilkommer det de har trodd de har fått, rent og godt drikkevann, som ikke på noen måte kan være helseskadelig. 

I e-posten skriver den tidligere kommunalsjefen blant annet følgende:

«Som tidligere kommunalsjef for Samfunnsutvikling i Sør-Aurdal kommune, har jeg i lengre tid forsøkt å komme i kontakt med rett ansvarlig enhet for å få nødvendig bistand til et svært alvorlig brudd på Drikkevannsforskriften, og også Folkehelseloven. Vedlagt ligger anmeldelse av kommunen med konkrete brudd.

Det synes både forunderlig og svært alvorlig at Mattilsynet ikke besvarer våre henvendelser, sendt til dere siden februar. Det kommer nylig frem at Mattilsynet gjenntatte ganger har bedt kommunen om å innrapportere verdier, uten at kommunen har besvart dette. Mattilsynet følger ikke opp dette, slik tilsynet skal, dette er også brudd på §28 i Drikkevannsforskriften, og må anses som svært alvorlig. 

Jeg har vært i kontakt med det lokale politiet på Fagernes, som omsider lyktes å få en kommentar fra Mattilsynet. Mattilsynet mener å ha kontroll på situasjonen, da kommunen har iverksatt tiltak. 

Hvordan kan Mattilsynet ha en slik lemplig og enkel holdning til noe som systematisk og forsettelig har pågått siden 2009?

Vet Mattilsynet egentlig hvilke tiltak kommunen har iverksatt? Sør-Aurdal kommune iverksatte 20/5-24 strakstiltak med å åpne en ferskvannsbrønn, med tilsig fra smeltevann. Dette er et svært kortsiktig tiltak, som maks vil vare ut juni. Kanskje noe lenger dersom det er mye nedbør. Videre vil denne tilførselen være tørr frem til september, for så å kunne gi en ytterligere kort tilførsel på inntil tre uker. 

Mener Mattilsynet at abonnentene er ivaretatt av vannverkseier gjennom dette tiltaket? Det vil i såfall forundre meg. 

Vedlagt finner dere mye dokumentasjon på påståtte forhold. Abonnentene til Hedalen (tidligere Bronbakke) Vannverk, har ikke mottatt noe informasjon fra kommunen om drikkevann som overskrider tiltaksgrensen, verken i 2012 eller tidligere. Vedlagt ligger også uttalelse fra Fylkeskommunens tannhelsetjeneste i kommunen.

Avslutningsvis kan jeg informere om at Økokrim har bedt om å få saken oversendt, den oversendes dit med all dokumentasjon i dag.» 

Anmeldelse av Sør-Aurdal kommune – brudd på drikkevannsforskriften

Innledning

Det norske samfunn er tuftet på tillitt, tillitt til medmennesker og til myndigheter. I denne tillitten ligger det at man som innbygger i en kommune har tillitt til at kommunen drifter og forvalter og overholder sine forpliktelser til innbyggerne.

I tillegg betaler man som innbygger også avgifter, som skal bidra til å trygge og ivareta interesser som direkte kan ha innvirkning på den enkeltes helseutvikling og tilstand.

Bakgrunn

Helt tilbake til 2009 har kommunen hatt oversikt og informasjon om at fluoridinnholdet i drikkevannet ved Hedalen vannverk, tidligere Bronbakke, overskrider både grenseverdier og tiltaksgrensen.

Siden 2009 har kommunen ikke overholdt sine forpliktelser til innbyggerne jmfr Drikkevannsforskriften. Kommunen tar altså betalt av innbyggerne for tjenester de er ansvarlige for å forvalte etter lovkrav, hvorav lovkravene ikke er overholdt.

Som innbygger betaler man for rent og trygt drikkevann, noe kommunen er ansvarlig for å sikre. I tillegg har Mattilsynet et sterkt tilsynsansvar her, og har ansvar for å påse at kommunen overholder sine plikter for innbyggerne i leveranser av drikkevann som er innenfor anbefalte verdier.

Mattilsynet har som myndighet ikke overholdt sitt ansvar med å påse at kommunen har overholdt sin forpliktelse i leveransen av kommunalt drikkevann.

Brudd

§1. Formål;

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Jmfr §3b, drikkevann; dette gjelder alt vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal drikkes, brukes i matlaging (…)

§5.Grendesverdier;

Vannverkseier skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Drikkevannet skal

b. overholde grenseverdiene

§6. Farekartlegging og farhåndtering

Vannverkseier skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseiereren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres. (…)

§7. Internkontroll;

Vannverkseieren skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at denne følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i denne forskriften etterleves, og skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang.

Internkontrollen skal minst omfatte

a.hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er plassert
b.rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften etterleves
c.registreringer som viser at rutinene etterleves
d.rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og
e.rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg.

Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m 3 drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. Mattilsynet kan om nødvendig pålegge mindre vannforsyningssystemer å dokumentere internkontrollen skriftlig.

Vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert, og at alle som bidrar til å produsere og levere drikkevannet arbeider i samsvar med denne.

§8. Kompetanse og opplæring;

Vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet har, eller gjennom avtale har tilgang til nødvendig kompetanse (…) Alle skal være kjent med betydningen av kravene i §5, §10 og §11.

§13. Vannbehandling;

Vannverkseieren skal sikre at råvannet behandles slik at drikkevannet tilfredsstiller kravene i § 5. Vannbehandlingen og kildebeskyttelsen etter § 12 skal til sammen gi tilstrekkelige hygieniske barrierer. Dette innebærer at vannbehandlingen skal være tilpasset

a.råvannskvaliteten
b.farene identifisert i samsvar med § 6 og
c.mengden produsert vann per døgn.

En vannbehandlingsmetode som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier, parasitter eller andre mikroorganismer, skal alltid inngå, med mindre vannforsyningssystemet har grunnvannskilde og farekartleggingen etter § 6 tilsier at det ikke er nødvendig.

Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan vannbehandlingsanlegget skal driftes og vedlikeholdes, og at denne planen er oppdatert og følges.

Produsert vann per døgn (m 3 )Drikkevannsprøver per år for prøvegruppe A X er m 3 produsert vann per døgnDrikkevannsprøver per år for prøvegruppe B X er m 3 produsert vann per døgn
a) Til og med 10 og ingen sårbare abonnenter1 
b) Fra 10 til og med 100, eller mindre med sårbare abonnenter40,5 = 1 hvert annet år
c) Fra 100 til og med 100041
d) Fra 1000 til og med 10 0004 + (3X / 1 000)1 + (X / 3 300)
e) Fra 10 000 til og med 100 0004 + (3X / 1 000 )3 + (X / 10 000)
f) Fra 100 0004 + (3X / 1 000)10 + (X / 25 000)

§22. Tiltak;

Dersom drikkevannet ikke er i samsvar med kravene i §5 første ledd, eller dersom tiltaksgrensene i vedlegg 2 overskrides, skal vannverkseieren straks undersøke årsaket til avviket.

Ved avvik fra kravene i §5 førsteledd skal vannverkseieren så raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket.

Ved avvik fra tiltaksgrensene i vedlegg 2 skal vannverkseieren samtidig som årsaken undersøkes, vurdere om avviket kan utgjøre en helsefare. Dersom avviket kan utgjøre en helsefare, skal vannverkseieren sås raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket.

§23.Opplysningsplikt til abonnentene;

Vannverkseieren skal varsle abonnentene straks ved mistanke om avvik fra kravene i § 5 første ledd eller ved overskridelser av tiltaksgrensene i vedlegg 2 som kan utgjøre en helsefare. Vannverkseieren skal gi råd om hvordan abonnentene skal forholde seg. Dersom vannverkseieren ikke overholder denne opplysningsplikten, kan Mattilsynet informere abonnentene for vannforsyningssystemets regning.

Vannverkseieren skal sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten.

Dersom det er gjennomført en risikovurdering som medfører at antallet analyser i prøvegruppe A eller B er redusert slik det er gitt mulighet for i § 21, skal abonnentene ha tilgang til et sammendrag av denne risikovurderingen.

§24.Opplysningsplikt til Mattilsynet;

Vannverkseieren skal varsle Mattilsynet straks ved mistanke om avvik fra kraveien i §5 første ledd eller ved overskridelser av tiltaksgrensene i vedlegg 2 som kan utgjøre en helsefare. Vannverkseieren skal samtidig informere om hvilke tiltak som gjennomføres i samsvar med kravene i §22 og hvilke råd de gir abonnentene.

Dersom Mattisynet ber om det, skal vannverkseier gi Mattilsynet de opplysningene som er nødvendige for at Mattilsynet skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskriften.

§25. Rapportering;

Ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m 3 skal vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 21. Vannverkseieren skal også rapportere andre relevante data som er nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser. Rapporteringen skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år.

§ 26.Kommunens plikter

Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.

Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan- og bygningsloven.

Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2. Kommunen skal ha oversikt over hvor innbyggerne i samsvar med § 23 andre ledd kan finne informasjon om drikkevannskvaliteten.

Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering til planer for nye vannforsyningssystemer og ved søknader om endringer som omtalt i § 18.

Kommunen skal i samsvar med sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 og hensynet til samfunnssikkerhet gitt i plan- og bygningsloven påse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.

§ 28.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak i samsvar med matloven § 23 til § 26, for alle bestemmelsene i denne forskriften med unntak av § 26 og § 27.

Tilsyn med bestemmelsene i § 26 og § 27 følger av bestemmelsene i folkehelseloven § 31 og § 32 og sivilbeskyttelsesloven § 29.

§30. Straff;

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften eller enkeltvedtak som er gitt med hjemmel i denne forskriften, er straffbart i samsvar med matloven §28, folkehelseloven §18 og helseberedskapsloven §6-5.

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...