Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Publisert av Arne Heimestøl 11.06.2024. Sist oppdatert 12.06.2024.

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og Mattilsynet om fluor i drikkevannet ved Hedalen vannverk. Mattilsynet har lovet å svare onsdag. Tirsdag ettermiddag kom svaret fra Sør-Aurdal kommune.

Nedenfor gjengir vi dialogen med kommunen. Spørsmålene står med kursiv skrift. Svarene fra kommunedirektøren har grå bakgrunn.

– I hovedplan for VA, 2016–2025 leser vi følgende: «Generelt er vannkvaliteten ved Hedalen vannverk god og alle målte parametere, med unntak av fluor, er i henhold til krav i Drikkevannsforskriften. Nettprøver tas ved Hedalen skole. Det er noe høyt fluornivå på vannet. Nivået på prøver tatt i 2014 fra Hedalen høydebasseng har i gjennomsnitt ligget på 2,0 mg/l som er noe over grenseverdi på 1,5 mg/l.

Sør-Aurdal kommune har dialog med Mattilsynet og abonnenter er informert. Verdiene er over anbefalt verdi, men under tiltaksgrensen.»

I § 5 i drikkevannsforskriften leser vi at drikkevannet skal overholde grenseverdiene i vedlegg 1. I nevnte vedlegg er grenseverdien for fluorid 1,5 mg/l. Fluorid er ikke nevnt i vedlegg 2 som handler om tiltaksgrenser. Hvilken tiltaksgrense for fluorid har kommunen operert med?

– Jeg vil anta at tiltaksgrense her vil være de anbefalinger som fremkommer fra Mattilsynet den gang som var angitt til å være 3 mg/l.

Har kommunen varslet Mattilsynet i tråd med regelverket?

– Mattilsynet ble kontaktet av kommunen i 2012 om fluor i vannverket. Det ble da formidlet fra kommunen at en ved å blande vann fra ulike brønner kunne komme under grenseverdien på 1,5 mg/l, men at en deler av året lå på verdier rundt 2,5 mg/l.

– Mattilsynet svarte den gangen at for alle verdier under 3 mg/l var det tilstrekkelig med informasjon til forbruker, men at en anbefalte og vurdere tiltak videre.

– Vi oppfatter at det har vært dialog med Mattilsynet om fluorproblematikken også etter dette, men vi har ikke funnet dokumentasjon på det.

– Hvordan har kommunen og Mattilsynet vurdert saken?

– Delvis besvart i punk 2. Ved kontakt med Mattilsynet om problematikken i år, ble det imidlertid kommunisert fra dem at tiltak må iverksettes. Kommunen har derfor hentet inn tilbud på RO-anlegg og vil forberede sak til kommunestyret for investering i et slikt anlegg.

Drikkevannsforskriften § 22: «Ved avvik fra kravene i § 5 første ledd skal vannverkseieren så raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket.»
Spørsmål til kommunen: Hvorfor er det ikke satt inn tiltak for å redusere fluoridkonsentrasjonen i drikkevannet ved Hedalen vannverk?»

– Kommunen har i tråd med dialog med Mattilsynet, vurdert videre tiltak, men ikke iverksatt umiddelbare tiltak ettersom verdiene ikke er helseskadelige. Det er arbeidet med tiltak som idriftsetting av nye borebrønner og RO-anlegg. Kommunen har få ressurser og er sårbar ved utskifting av ressurser, dette kan dessverre ha medvirket til at prosessen har tatt lenger tid en ønskelig.

Hvorfor har ikke abonnentene blitt varslet om fluoridverdier før i det siste?

– Brev ble utsendt til abonnenter i 2012. Det har vært en oppfattelse i kommuneadministrasjonen av at abonnentene også har vært informert etter dette. Dersom det ikke er tilfelle, beklager kommunen. Rutinene for informering vil nå gjennomgås og utbedres.

– Hvordan vil Mattilsynet og Sør-Aurdal kommune på kort og lang sikt løse problemet med for høy fluoridkonsentrasjon i drikkevannet fra Hedalen vannverk?

– På kort sikt, er tidligere benyttet løsmassebrønn idriftsatt for å bedre fluorkonsentrasjonen i vannet. Nye prøver er tatt, og siste resultater av disse forventes inn i disse dager.

– På lang sikt, vil det investeres i RO-anlegg. Sak på dette forberedes til behandling i KS ila. høsten 2024.

Spørsmål til Mattilsynet: Hvilke konsekvenser vil det kunne få for Sør-Aurdal kommune hvis det viser seg at kommunen i lang tid ikke har etterlevd drikkevannsforskriften? (Jfr. § 30 i drikkevannsforskriften)

Tidligere oppslag om saken

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...