Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fluor i drikkevannet i Hedalen vannverk

Publisert av Arne Heimestøl 06.06.2024. Sist oppdatert 05.06.2024.

Hedalen.no har bedt Sør-Aurdal kommune om innsyn i vannprøver kommunen og Mattilsynet har tatt fra 2009 til i dag i Hedalen vannverk. Vi har også bedt om innsyn i kommunikasjonen som har vært mellom kommunen og nevnte tilsyn.

I denne artikkelen kommer vi med noe informasjon, men vi reiser også en rekke spørsmål etter at det ble kjent at drikkevannet i Hedalen vannverk i lang tid har hatt for høye fluorverdier.

Onsdag 5. juni fikk vi opplysninger om målinger som er gjort av fluorinnhold i vann fra vannverket i årene 2017–2024.

– Fluor testes som del av prøvegruppe B jf. drikkevannsforskriften. For et vannverk av denne størrelsen er det krav om at B-prøver tas én gang annethvert år, skriver Ingrid Lie i e-post til Hedalen.no. Hun er rådgiver prosjekt, veg, vann og avløp i avdelingen plan og teknisk – Sør-Aurdal kommune.

Her er måleverdiene

Vannprøver fra Hedalen vannverk viser fluorkonsentrasjon som overstiger grenseverdi i drikkevannsforskriften. Grenseverdien i drikkevannsforskriften er 1,5 mg/l.

ÅrFluorid (fluor)Avvik
20171,86 mg/l24 %
20192,41 mg/l60,7 %
20210,07 mg/l
20232,36 mg/l57,3 %
2024 2,3 mg/l53,3 %

Dette sier Folkehelseinstituttet om fluorid (fluor) i drikkevann

«Fluorid i moderate mengder forebygger tannråte (karies). I større mengder vil fluorid kunne forårsake misfarging og skade på tannemaljen og eventuelt skadevirkninger på skjelettet ved at skjelettet blir hardere og sprøere.

Risikokarakterisering

Det er utarbeidet norske retningslinjer for bruk av fluoridholdig drikkevann med hensyn til tannhelse:

I området 0-0,5 mg/l F oppstår ingen synlig virkning på tennene, eller noen kjent virkning på kroppen. Fluortabletter og fluortannpasta kan benyttes. I området 0,5-1,0 mg/l F oppnås beskyttelse mot tannråte, og ingen skadevirkninger er påvist. Fluortabletter bør ikke brukes.

I området 1,0-1,5 mg/l F oppnås god beskyttelse mot tannråte, og ingen kjente helseskader. Fluor­tabletter og fluortannpasta bør imidlertid ikke brukes.

I området 1,5-3 mg/l F oppnås fortsatt god beskyttelse mot tannråte, men omtrent halvparten av barna vil få tannflekker. Ingen kjente helse­skader. Tannflekker kan mildnes eller unngås ved bruk av fluorfattig vann til spedbarnsmaten.

I området 3-6 mg/l F øker forekomsten av tannflekker, og tennene blir mer skjøre og mindre motstands­dyktige. Gravide og ammende, samt barn under 7 år bør begrense bruken av dette vannet. Når fluoridinnholdet overskrider 6 mg/l er det skadelig for tennene, og mulige helseskader kan oppstå. Slikt vann bør ikke brukes til drikke.»

12 år uten varsling til abonnentene?

Tidligere kommunalsjef for samfunnsplanlegging, Gro Anita Bakketun, hevder at måleresultatene for fluorinnhold i vannverket har vært over grenseverdien helt fra 2009 til i dag.

Vi har spurt kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen om abonnentene har vært varslet om slike avvik.

– Jeg mener at slik informasjon ble gitt i 2012, sier kommunedirektøren.

Hedalen vannverk forsyner skolen, barnehagen, Hedalsheimen og boligfeltene Skolehagen og Brunbakklia i Hedalen med vann.

Har brukere av vann fra vannverket i lang tid vært holdt uvitende om for høyt fluorinnhold i vann fra dette vannverket?

Har kommunen oppfylt aktuelle lover og forskrifter?

Vi viser til lov om folkehelsearbeid. Her sier loven blant annet følgende om kommunens ansvar:

«Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: (…)
c. kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.»

Kommunen er som vannverkseier ansvarlige for å overholde drikkevannsforskriftens krav.

§1 Formål: Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Kan kommunen si at vannet i Hedalen vannverk har vært helsemessig trygt drikkevann fra 2009 til i dag?
I drikkevannsforskriftens paragraf 5 leser vi at drikkevannet skal overholde grenseverdiene.

I §6 i samme forskrift leser vi følgende:

«Vannverkseieren skal identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Vannverkseieren skal sikre at tiltak som forebygger, fjerner eller reduserer farene til et akseptabelt nivå, identifiseres og gjennomføres.»

Vi vet at grenseverdien for fluor i drikkevannet er overskredet i flere år. Etter det vi kjenner til, er ikke tiltak satt inn som forebygger eller fjerner forhøyet fluorinnhold i drikkevannet.

Her viser vi til §22 Tiltak:

«Dersom drikkevannet ikke er i samsvar med kravene i § 5 første ledd, eller dersom tiltaksgrensene i vedlegg 2 overskrides, skal vannverkseieren straks undersøke årsaken til avviket.

Ved avvik fra kravene i § 5 første ledd skal vannverkseieren så raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket.

Ved avvik fra tiltaksgrensene i vedlegg 2 skal vannverkseieren samtidig som årsaken undersøkes, vurdere om avviket kan utgjøre en helsefare. Dersom avviket kan utgjøre en helsefare, skal vannverkseieren så raskt som mulig gjennomføre tiltak for å rette avviket.»

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...