De tre skolene i kommunen

En uferdig artikkel

Publisert av Arne Heimestøl 14.06.2023. Sist oppdatert 14.06.2023.

Vi er kjent med at klubben ved Hedalen barne- og ungdomsskole, sammen med Utdanningsforbundet i Sør-Aurdal, har sendt brev til politikerne, der de ber om hjelp til å ivareta elevene på en god nok måte, ved å opprettholde grunnbemanningen på et forsvarlig nivå og sikre at elever med spesialpedagogiske behov får den hjelpen de trenger. Vi forstår dette som en henvendelse som gjelder alle tre skolene.

Skolene er i gang med å planlegge neste skoleår. Vi har sett litt på ressurssituasjonen for Hedalen barne- og ungdomsskole. Den synes å være utfordrende. Det vi har funnet til nå, har gjort oss forvirret. Hvor mye ressurser har skolen egentlig? Hvor trangt blir kommende skoleår?

Utdanningsdirektoratet sin side leser vi at en elev i en offentlig grunnskole kostet kommunen i gjennomsnitt 135 300 kroner i 2021 (Statistisk sentralbyrå 2022c). Av dette gikk 108 700 kroner til undervisning, skolemateriell og lignende, mens 24 100 kroner gikk til lokaler og skyss.

I 2023 utgjør lønnskostnadene i sektoren oppvekst og kultur i Sør-Aurdal 88,5 % av driftsutgiftene.

Tertialrapporten gir grunnlag for én tolkning

I første tertialrapport for 2023 finner vi opplysninger om hvor mye penger som er satt av til drift av de tre skolene i Sør-Aurdal kommune. Elevtall ved skolene har vi hentet fra kommunens hjemmeside.

Tabellen nedenfor viser kostnader per elev ved de tre skolene.

SkoleRev. budsjett 2023Elevtall 2022/2023Kostnader per elev
Bagn skule20 040 000142141 126
Sør-Aurdal ungdomsskole13 965 00073191 301
Hedalen barne- og ungdomsskole8 534 00078109 410

Bagn skule og Sør-Aurdal ungdomsskole er skoleåret 2022/2023 fulldelte skoler. Hedalen barne- og ungdomsskole er en skole med fådelt barnetrinn og to-delt ungdomstrinn.

Kommunalsjefen presenterer andre tall

Vi har spurt kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven om hvorfor det synes å være så store forskjeller på kostnader per elev i skolene i Sør-Aurdal.

– 11 680 998 er utgiftene. 8 534 000 innbefatter inntektene til HEBU. Dersom du kun skal sammenligne revidert budsjett og kun budsjetterte utgifter, vil du få følgende oversikt, skriver kommunalsjefen:

AnsvarBudsjett 2023
Bagn skule, 142 elever våren 202320 500 309
SAUS, 73 elever våren 202314 296 849
Hedalen barne- og ungdomsskole, 78 elever våren 202311 680 998

Tallene kommunalsjefen har brukt, gir følgende gjennomsnittskostnader per elev:

SkoleSnittkostnad per elev
Bagn skule144 000 kr
Sør-Aurdal ungdomsskole196 000 kr
Hedalen barne- og ungdomsskole150 000 kr

Hvorfor kommunen opererer med to ulike budsjett for Hedalen barne- og ungdomsskole for samme år, har vi ikke funnet ut av.

Klassedeling og gruppestørrelse

Hvordan vil så klassedelingstallet på Hedalen barne- og ungdomsskole være fra høsten 2023 sammenlignet med vedlagte notat?

– Som du skriver, ble §5 i Lov om grunnskole opphevet i 2003. Rektor og lærerne arbeider nå med organiseringen av elevene fra høsten 2023. Lærernormen sier kort fortalt:

  • Gruppestørrelsen 1.–4 trinn – 15 elever per lærer
  • Gruppestørrelsen 5.–7.trinn og 8.–10.trinn – 20 elever per lærerårsverk.

– I utregningen er det kun ressurser til ordinær undervisning som er tatt med, skriver kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven i e-post til Hedalen.no.

Dersom du ønsker å sammenligne skolene i Sør-Aurdal kommune skoleåret 2022/2023, kan du gå inn her. Det ser ut til at skolene inneværende skoleår oppfyller minstekravene, men hva skjer i skoleåret som kommer?

Noen opplysninger er unntatt offentlighet. Vi har eksempelvis ikke oversikt over antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og organiseringen av slik opplæring.

Vi har heller ikke kunnskap om antall gjesteelever med enkeltvedtak om spesialundervisning og refusjon av disse utgiftene.

HBU sine inntekter

I første tertialrapport for 2023 leser vi følgende om Hedalen barne- og ungdomsskole:

«Skolens inntekter reduseres betraktelig inneværende budsjettår. Det er ikke forsvarlig å redusere utgiftene tilsvarende, men ressurser som har vært direkte tilknyttet oppgaver som ikke lenger skal utføres, reduseres fra høsten 2023. Vi vil slik kunne redusere årsavviket som nå ligger inne i rapporten noe.»

Vi har stilt kommunalsjefen følgende spørsmål:

  • Hvilke inntekter siktes det til her?
  • Hvor mye reduseres de?
  • Hvor mange og hvilke stillinger reduseres/fjernes?
  • Har elevene i Sør-Aurdal et likeverdig skoletilbud?

Disse spørsmålene har ikke vi mottatt svar på.

Hvorfor mister HBU så mye penger?

Vi har sett på budsjett og regnskap for Hedalen barne- og ungdomsskole for tidligere budsjettår.

BudsjettårRevidert budsjettRevidert regnskapForskjell
20209 528 0008 163 0001 365 000
20219 449 0007 785 0001 664 000
20228 721 0008 592 000129 000
Mindreforbruk:3 158 000

Kommunedirektøren har fullmakt til å omdisponere midler innenfor tjenesteområder, men ikke mellom områdene. (Oppvekst og kultur er ett av tjenesteområdene i kommunen.)

Budsjettene har blitt mindre. Pris- og lønnsveksten har vært betydelig. Samtidig har Hedalen barne- og ungdomsskole til sammen brukt 3,158 millioner kr mindre enn budsjettert de tre foregående budsjettårene.

Dette betyr at Hedalen barne- og ungdomsskole i sum fikk 11,4 % mindre enn det som var budsjettert.

  • Hvordan kan det ha seg kommunedirektøren har gitt Hedalen barne- og ungdomsskole så mye mindre penger enn vedtatte budsjetter de siste årene?
  • Kunne ubrukte midler helt eller delvis ha vært omdisponert?

Les også..

Tingvoll

Statsforvalteren følger med

Statsforvalteren har sendt brev til samtlige kommuner i Innlandet. Temaet ...
Henriette. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tilbud forsvinner: Ville dø – nå smiler Henriette

Da Henriette byttet ut medisinering med miljøterapi, slapp de tunge ...
Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Årets skisesong er allerede godt i gang

Vi har et løypelag i bygda som alle, både bygdefolket ...
Fra venstre; Daniel Kolstad Gimle, Valdres sommersymfoni Katrine Celius, Frikar Knut Aastad Bråten, Hilme Undertegnede, Kjell Eriksen, Hedalen kulturfestival Julia Helgesen, Visit Valdres Katharina Sparstad, Valdres natur- og kulturpark Fotograf Inger-Marie Gunderhuset

Nettverksmøte i Hedalen

Festivalene i Valdres har siden 2008 hatt et eget nettverk. ...
Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...