Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

– Har jeg blitt ført bak lyset?

Publisert av Arne Heimestøl 12.01.2023. Sist oppdatert 12.01.2023.

Har kommunen spart noe på å legge ned Begnadalen skole, og hvordan utvikler kostnaden per elev seg ved de tre skolene kommunen nå har? Dette var sentrale spørsmål i innlegg som Kjell Eriksen (TPK) holdt i kommunestyrets budsjettmøte 15. desember.

– Jeg er veldig forbausa etter å ha lest regnskapet for 2021 og skolebudsjettene for 2022 og 2023. Etter sammenslåing av Begnadalen skole og Bagn skule øker utgiftene samlet sett med 1 269 000 kr, sa Eriksen.

– Innsparing var en viktig grunn til at vi skulle legge ned Begnadalen skole. Slik blir det ikke. Har jeg blitt ført bak lyset?

– Og så registrer jeg at samtidig som den sammenslåtte skolen får økt sitt budsjett med vel 1,2 millioner kr, så foreslås det å redusere bevilgningen til Hedalen barne- og ungdomsskole med 188 000 kr.

Eriksen viste til kostnadene per elev ved de to nevnte skolene og etterlyste en forklaring på disse tallene.

Hedalen.no har utfordret administrasjonen til å kommentere det Eriksen sa. I tillegg har vi stilt egne oppfølgingsspørsmål. Haakon Boie Ludvigsen, Inger Randi Islandsmoen Kleven og Gry Langedrag Engelsen har utarbeidet svar på vegne av kommunedirektøren:

«Fra sak 052/22 Utredning av Begnadalen skole:
Økonomi
Nedleggelse av Begnadalen skole
I forkant av utlysninger skoleåret 2022–2023 ble ansatte i Begnadalen medregnet i behovet for bemanning ved Bagn skole og Hedalen barne- og ungdomsskole.

Ressurser på Begnadalen skole som er overført til Bagn skule og Hedalen barne- og ungdomsskole:
Rektor: 50 % t 401 000 ,-
Inspektør: 40 % 310 000,-
Fagarbeider 501 000,-
Lærer 1 723 000,-
Totalt: 2 935 000,- (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift)

Det vil si at dersom det var elever ved skolen og skolen fortsatt skulle driftes, måtte budsjettet til oppvekst og kultur økt med 2 935 000.

Mulige innsparinger ved å ikke bruke den eldste delen av bygget:

Vaktmester, 50 % 321 000,-
Renholder, 50 % 238 000,-
Totalt 559 000, (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift)
559 000 er lagt inn som en besparelse i økonomiplanen 2023–2026.

Mulige innsparinger i strømkostnader ved å ikke bruke den eldste delen av bygget: Det kan være mulig å spare inntil 50 % av strømkostnadene ved å ikke benytte den eldste delen av bygget. Med en strømpris inkludert linjeleie på ca. 4,5 kWh, har teknisk stipulert en mulig innsparing på ca. 652 500,-.

Ansatte i barnehage og skole har brukt felles personalrom. Ventilasjon for barnehagen dekker ikke personalrommet, og det vil kreve ombygging eller fortsatt drift på hovedventilasjon.

Kostnader forbundet med skoleskyss avhenger av avstanden mellom hjem og skole for den enkelte elev. Ettersom elevene i Begnadalen allerede hadde skoleskyss til nærskolen, vil økning i skysskostnader i hovedsak være knyttet til differansen i avstand mellom hjem-skole.

Det er dessverre ikke mulig å angi et konkret beløp på denne økningen ettersom beløpet er individuelt for hver enkelt elev. Det er få elever det her er snakk om, og vi anslår derfor at en endring av nærskole ikke vil medføre store økte kostander. Ved eventuell nedleggelse av skolen, vil samtlige elever fra Begnadalen ha rett på skoleskyss til ny nærskole.»

Kostnader per elev

I innlegget Eriksen holdt, hadde han kommet fram til disse gjennomsnittskostnadene per elev:

2021:

Bagn skule: ca. 110 000 kr per elev
Hedalen barne- og ungdomsskole: ca. 110 000 kr per elev

2022:

Bagn skule/Begnadalen skole: 128 000 kr per elev
Hedalen barne- og ungdomsskole: 119 000 kr per elev

2023:

Bagn skule: 144 000 kr per elev
Hedalen barne- og ungdomsskole: 108 000 kr per elev

Kommunedirektøren:

«Dersom Eriksen har tatt sum regnskap på hver enkelt skole og delt på antallet elever, vil han komme fram til kostnaden per elev ved skolen.

Samtidig er det viktig å trekke fram at det er ulike årsaker til summen han kommer fram til. Elever er forskjellige med tanke på ulike behov, utgifter til skoleskyss er ulik ut ifra avstand og kommunale vedtak, Bagn skule har en SFO-filial i Begnadalen, antall elever og elevgruppen kan medføre at klasser må deles eller kan slås sammen.

Budsjettet består av ordinær undervisning grunnskole, skoleskyss og SFO, og budsjettet har en utgiftsside og en inntektsside. Skolene er ulike med tanke på utgiftsbehov og inntekter.»

Mindreforbruk på Hedalen barne- og ungdomsskole

Hedalen.no:
Ser vi på regnskapet for 2021, hadde Hedalen barne- og ungdomsskole et mindreforbruk på 1 664 000 kr. Hva er grunnene til dette avviket?

Kommunedirektøren:
«Fra årsmelding 2021: Det ble ikke satt inn vikar for konstituert rektor fra januar–august. Utgifter til rektorstilling fra august–desember halvert etter at budsjettet ble lagt.

Det ble heller ikke satt inn vikar ved alt fravær da skolen ikke har hatt nok tilgjengelige vikarer. Utgifter til sykefravær er 696 000 lavere enn sykelønnsrefusjonen. På inntektssiden er det lagt inn 742 000 for lite i budsjett. Det er også 55 000 mer i inntekter på SFO enn budsjettert.»

Detaljbudsjettering i januar

Hedalen.no:
Hva er det økonomiske resultatet av å slå sammen Bagn skule og Begnadalen skole i 2023?

Kommunedirektøren:
«Detaljbudsjetteringen for de ulike ansvarene starter opp i januar. Detaljbudsjettet utarbeides i et samarbeid mellom de åtte lederne og kommunalsjef for oppvekst og kultur. Utgangspunktet for detaljbudsjetteringen er den vedtatte rammen for oppvekst og kultur.»

Fådeltundervisning

Hedalen.no:
Utdanningsdirektoratet sin side om lærertetthet leser vi følgende: Skoleåret 2022/2023:

  • Bagn skule: 13,24 elever per lærer
  • Hedalen barne- og ungdomsskole: 10,81 elever per lærer
  • Sør-Aurdal ungdomsskole: 13,00 elever per lærer

Er det ikke slik at ordinær undervisning på skoler som er fådelt, normalt sett er dyrere enn skoler som er fulldelt?

Kommunedirektøren:
«Fådelt undervisning: Ved å slå sammen årstrinn i ordinær undervisning, vil det brukes færre lærertimer. Dersom 6. og 7. klasse kan slås sammen i et fag der årstimetallet er 5 timer per uke per klasse, vil det brukes 5 lærertimer i stedet for 10 lærertimer. Å undervise fådelt vil redusere antall lærertimer.»

Tall som mangler

Hedalen.no:
På Utdanningsdirektoratets side om spesialundervisning og særskilt norsk finner vi også disse opplysningene:

  • Bagn skule: 15 av 142 elever får spesialundervisning. 7 elever får opplæring i særskilt norsk
  • Hedalen barne- og ungdomsskole: 78 elever, men hvor mange elver som får spesialundervisning, er ikke oppgitt.
  • SAUS: 73 elever, men hvor mange elver som får spesialundervisning, er ikke oppgitt.

Hvorfor finner vi ikke tallene fra Hedalen barne- og ungdomsskole og Sør-Aurdal ungdomsskole?

Kommunedirektøren:
«Som det står i forklaringen under tabellen inne på Udir sin side, er antallet unntatt fra offentlighet/skjermet.»

Utgifter per elev

Hedalen.no
Utdanningsdirektoratet regner ut gjennomsnittkostnader per elev. Hvis tallene for Hedalen barne- og ungdomsskole Eriksen har regnet ut, stemmer, så opplever Hedalen barne- og ungdomsskole, med økende elevtall, en kraftig innstramming, mens Bagn skule, som nå består av elever fra både Begnadalen og tidligere Bagn skolekrets, får en kraftig budsjettvekst. Hvordan skal vi forstå dette?

Kommunedirektøren:
«Endringer i et ansvars budsjett avhenger av flere faktorer. Lønn en svært høy andel av skolenes budsjett (95 % i 2021). Endringer i budsjett vil derfor i de fleste tilfeller være avhengig av endringer i elevgrunnlaget ved skolen og organiseringen av elevene; årsverk. Viser her til tidligere kommentarer forbundet med utregning av kostnader per elev ved den enkelte skole.»

– Kommunestyret vedtar rammene

Hedalen.no
Så skriver kommunalsjefen at detaljbudsjetteringa for de ulike tjenestene starter i januar. På side 25 i reglementsheftet leser vi følgende: «Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som nettorammer pr. rammeområde.»

Betyr dette at budsjettforslaget som ble lagt fram for formannskapet, var uferdig, og at kommunedirektøren står helt fritt til å gjøre som han vil med kommunestyrets vedtatte budsjett til samtlige avdelinger under hvert rammeområde? Jfr. s. 20 i reglementsheftet: «Kommunestyret vedtar budsjetter, planer og andre saker som etter lovverket skal behandles i kommunestyret.» Se også reglementsheftet om hvilke saker som avgjøres av kommunestyret selv.

Kommunedirektøren:
«Kommunestyret vedtar rammene, og det er opp til kommunedirektøren å fordele mellom de ulike ansvarsområdene innenfor de ulike sektorene.»

Budsjettendring

Hedalen.no:
I hvilke tilfeller må kommunedirektøren legge fram budsjettendringssaker for kommunestyret?

Kommunedirektøren:
«Kommuneloven § 14-5, sier at Kommunedirektøren skal foreslå endringer i årsbudsjettet hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik. Her er det viktig å huske på at kommunebudsjettet er store tall og sum driftsinntektene er 348 millioner.»

Fra reglementsheftet

Hedalen.no:
På side 8 reglementsheftet leser vi følgende: «Kommunestyret skal særlig konsentrere seg om de overordnede prinsipielle og politiske spørsmål. Kommunestyret fastlegger den helhetlige politikken og hovedretningene for utviklingen av kommunen.»

Kommunedirektøren:
«Dette viser til at det er viktig at kommunestyret løfter blikket og tar de overordnende prinsipielle og politiske spørsmål og ikke ned i detaljer.»

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...