Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Publisert av Arne Heimestøl 09.06.2023. Sist oppdatert 13.06.2023.

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne vi, etter at møtet var gjennomført, se at det ikke var satt opp noen saker til møtet, og at det var under planlegging.

Over en måned etter at møtet ble avholdt, kom både møteinnkalling og møtebok på plass. I sakslista står det «Ingen saker», og innkallinga er nå datert 16. mars 2023.

«Arbeidsmøte om arealplanen»

Det viste seg at det var arealplanen som var tema på «arbeidsmøtet» 23. mars – samme sak som ble behandlet i formannskapsmøtet 27.4. Hele formannsskapet var til stede. Fra administrasjonen møtte kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen, plansjef Mikael Franzén Rønningen og arealplanlegger Heidi Storbråten.

Av saksframlegget til formannskapsmøtet 27. april framgår det at arbeidsmøtet 23. mars gikk gjennom 42 forslag til endring av kommunens arealplan.

Det hører med til historien at tre av formannskapets medlemmer og kommunens plansjef hadde sendt inn innspill til arealplanen, og disse innspillene skulle behandles i formannskapsmøtet 27.4. Dette møtet var lagt til Stavedalen og ble ikke overført på kommune-TV.

Bad om redegjørelse

Med bakgrunn i henvendelse fra Kommunal Rapport og oppslag på Hedalen.no sendte Statsforvalteren 4. mai brev til Sør-Aurdal kommune om saksbehandlingen. Dette brevet ble besvart av kommunedirektøren 16. mai.

I svarbrevet medgir kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen at arbeidsmøtet, med bakgrunn i kommunelovens § 11.2, var et møte i folkevalgt organ.

Kommunen innrømmer også brudd på møteregler i kommunelovens § 11,3 og 11,4. når det gjelder manglende innkalling, saksliste og føring av møtebok.

Brevet fra kommunedirektøren til Statsforvalteren avsluttes slik:

«Ordfører og kommunedirektør har, etter at henvendelsen fra statsforvalteren ble mottatt vurdert det dit hen at den videre planbehandlingen ikke ble påvirket av orienteringen i arbeidsmøtet da det ikke ble gjort endringer i antall innspill, hvilke innspill som ble med og saksinnhold for øvrig frem mot behandlingen i formannskapet.»

Utfører ikke lovlighetskontroll

30. mai fikk Sør-Aurdal kommune svarbrev fra Statsforvalteren i Innlandet. Her leser vi blant dette:

«Slik vi forstår brevet fra kommunen, mener kommunen selv at møtereglene i kommuneloven ikke ble overholdt i forbindelse med den såkalte workshopen. Dette tar vi til orientering.
Vi legger til grunn at kommunen gjør det den kan for at fremtidige møter avholdes i tråd med kommuneloven. Etter de opplysningene som er lagt frem for oss, kan vi ikke se at kommunen så langt har truffet noen vedtak som kan lovlighetskontrolleres, jf. kommuneloven § 27-2.»

Les også..

Teinvassåsvegen

Nesbyen–Hedalen veglag orienterer

Det har kommet noen spørsmål til styret for veglaget angående ...
Hedalen.no

De mest leste nyhetsoppslagene

Google Site Kit gir opplysninger om hvor mange sidevisninger de ...
Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...