Arbeidsutvalget

Statsforvalteren utfører ikke lovlighetskontroll

Publisert av Arne Heimestøl 18.03.2022. Sist oppdatert 28.04.2023.

17. mars sendte Statsforvalteren brev til Sør-Aurdal kommune med følgende avgjørelse:

«Statsforvalteren tar ikke Sør-Aurdal kommunes vedtak av 16. desember 2021 om opprettelse av arbeidsgruppe, opp til lovlighetskontroll på eget initiativ.»

Bakgrunn

23. februar sendte Statsforvalteren brev til Sør-Aurdal kommune om et vedtak som ble truffet av kommunestyret i møte 16. desember 2021.

Vedtaket hadde denne ordlyden:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

I brevet leser vi videre:

«Som kjent kan Statsforvalteren av eget tiltak utføre såkalt lovlighetskontroll, altså vurdere lovligheten av et vedtak, jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd (…)»

Kommunedirektørens svar

25. februar sendte kommunedirektøren svarbrev til Statsforvalteren. Her leser vi blant annet følgende:

«For å unngå en omfattende og ressurskrevende prinsippdebatt rundt spørsmål 3 og 4 i deres sak 2022/2342 velger Sør-Aurdal kommune å løse denne saken på følgende måte:

  1. Det utarbeides en sak til kommunens valgnemd om å gjøre innstilling til kommunestyret om gjennomføre et avtalevalg på oppnevnelse av et arbeidsutvalg.
  2. Kommunestyret behandler valgnemndas innstilling i sitt møte den 10 mars. Under forutsetting av at saken til kommunestyret vedtas enstemmig ansees arbeidsgruppas/utvalgets oppnevnelse som gyldig vedtatt.»

Statsforvalterens svar

17. mars sendte Statsforvalteren altså brev til kommunen der avgjørelsen er formulert slik: «Statsforvalteren tar ikke Sør-Aurdal kommunes vedtak av 16. desember 2021 om opprettelse av arbeidsgruppe, opp til lovlighetskontroll på eget initiativ.»

Statsforvalteren gir likevel en kort veiledning om hvilke folkevalgte organer som kan opprettes, hvem de kan bestå av og spesielt om arbeidsgrupper.

« Hvilke folkevalgte organer som kan opprettes

Felles rammer sikrer en viss gjenkjennelighet i ulike organer, noe som kan være en fordel blant annet for de som skal forholde seg til kommunen og følge kommunens arbeid. Derfor gir kommuneloven er uttømmende liste over hvilke folkevalgte organer som kan opprettes, se kommuneloven § 5-1 og § 5-2.

Videre gir kommuneloven saksbehandlingsregler som gjelder for slike organer, se kommuneloven kapittel 11. Blant saksbehandlingsreglene er det for eksempel sentralt at saker behandles og vedtak fattes i møter som er åpne for offentligheten.

Sammensetningen av kommunale organer

Kommuneadministrasjonen og de folkevalgte i kommunen har svært ulike roller. For å unngå en sammenblanding av disse rollene, kan et organ eller arbeidsgruppe eller lignende ikke bestå av både folkevalgte og administrasjonen; slike organer skal enten være folkevalgt eller administrativt.

Om arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper hører ikke blant de folkevalgte organene som er listet opp i kommuneloven § 5-1 og § 5-2. Slike grupper kan likevel opprettes som folkevalgte organer i en av formene som er listet opp i disse bestemmelsene, for eksempel arbeidsutvalg etter § 5-1 første ledd bokstav e). Alternativt kan det etableres en arbeidsgruppe underlagt administrasjonssjefen.

Om arbeidsgruppen er å anse som et folkevalgt organ eller en del av administrasjonen må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Utgangspunktet er at organer som er oppnevnt av et folkevalgt organ, selv vil være å anse som et folkevalgt organ. Tilsvarende vil en gruppe oppnevnt av administrasjonssjefen være å anse som en del av administrasjonen.»

Valg i kommunestyret

Torsdag 10. mars kom saken opp på nytt i kommunestyret. Etter forslag fra valgnemnda vedtok kommunestyret enstemmig å oppnevne disse kommunestyremedlemmene til utvalget:

Medlem Funksjon
Marit Hougsrud (Sp)medlem/leder
Olav Kristian Huseby (H)medlem
Svein Erik Wold (Sp)medlem
Magnhild Huseby Bolstad (H)medlem
Mikael Olmhus (Sp)vara
Roger Kjensrud (Ap)medlem/nestleder
Inger Lise Damslora (Ap)medlem
Gunnar Heiene (FrP)medlem
Kjell Eriksen (TPK)varamedlem

Mandatet er å finne løsninger for en langsiktig, bærekraftig kommuneøkonomi.

Kommunedirektøren fristiller administrative ressurser til sekretæroppgaver for arbeidsutvalget, og utvalget skal utarbeide en innstilling til junimøtet i kommunestyret.

Utvalget er nå også lagt til i kommunens møteplan for folkevalgte organer for 2022.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...