Søksmål

Eidsiva bredbånd går ikke videre med søksmål – Telenor gjenopptar arbeidene

Publisert av Arne Heimestøl 07.01.2023. Sist oppdatert 06.01.2023.

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging av bredbåndsinfra-struktur i Valdres-regionen.

Konkurransen ble ifølge konkurransegrunnlaget gjennomført av Abakus AS på vegne av Innlandet fylkeskommune, men med kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre som oppdragsgivere. Vang trakk seg seinere ut av konkurransen.

Det kom inn to tilbud, og disse ble gitt av Eidsiva Bredbånd AS og Telenor Norge AS.

1. september 2022 ble Telenor Norge AS kåret som vinner av konkurransen, og dette selskapet skulle bygge ut fiber til 1405 adresser i de fem Valdres-kommunene. Prosjektet skulle være fullført innen utgangen av 2024.

Varslet søksmål

18. november sendte Eidsiva bredbånd ved advokat Anders Thue søksmålsvarsel til de fem Valdres-kommunene.

I varselet kunne vi lese at Eidsiva Bredbånd AS i etterkant av tildelingsbeslutningen var blitt oppmerksom på at det var gjort endringer i kontrakten som ble tildelt Telenor Norge AS.

Eidsiva Bredbånd AS mente også at det er avdekket forbehold i Telenors tilbud som innebærer at dette selskapets tilbud skulle vært avvist fra konkurransen.

– Begge disse forholdene innebærer hver for seg at det er gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Anskaffelsen skulle dessuten ha vært kunngjort også i TED-databasen, skrev advokat Anders Thue.

Utkast til stevning og midlertidig forføyning

I utkast til stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Vestre Innlandet tingrett fra advokatfirmaet kunne vi lese følgende:

«Telenors tilbud inneholdt en rekke forbehold mot kontraktsvilkårene, men tilbudet ble til tross for dette ikke avvist. I etterkant av kontraktsinngåelsen er dessuten Telenor innvilget en prisøkning på 3,5 millioner kroner. Disse forholdene innebærer alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket som medfører at kontrakten må kjennes uten virkning. Oppdragsgiverne må også ilegges overtredelsesgebyr (…) Det nedlegges foreløpig påstand om at overtredelsesgebyret skal utgjøre 15 prosent av anskaffelsens verdi.»

– Ikke grunnlag for søksmål

Advokat Marianne H. Dragsten i Vaar Advokat AS, som i denne saken representerer de fram Valdres-kommune og Abakus, sendte 1. desember svarbrev til Eidsiva.

Her skrev Dragsten at søksmålsvarslet og utkast til stevning / begjæring om midlertidig forføyning var vurdert, men kommunene kunne ikke se at det er grunnlag for anførslene.

– Søksmålsvarslet synes å grunne på en misforståelse av de faktiske forholdene. Videre er kommunene uenig med Eidsiva Bredbånd AS i hvilket regelverk som kommer til anvendelse, skrev Dragsten.

Punkt for punkt gikk Dragsten gjennom hovedanførslene i søksmålsvarselet, kommenterte disse og konkluderte slik:

« Det foreligger dermed ikke rettslig grunnlag for å kjenne kontrakten uten virkning eller å ilegge overtredelsesgebyr. Det er dermed heller ikke grunnlag for å si opp avtalen, noe kommunene heller ikke vil gjøre.»

Stoppet prosjektet

Hedalen.no tok kontakt med Telenor og spurte hvilke konsekvenser det som hadde skjedd, ville få for videre arbeid i prosjektet.

– Vi oppfatter at kommunene og Abakus har opptrådd ryddig i denne anskaffelsen. Vi har ikke mottatt kopi av varslingen og har derfor ingen informasjon utover det som har kommet frem i media. Men inntil vi får forsikring om at dette er avklart, har vi stoppet videre arbeid i prosjektet, skrev moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor i e-post til Hedalen.no.

Går ikke videre

Rett før jul varslet Eidsiva bredbånd at de ikke kommer til å gå videre med rettssak mot de fem Valdres-kommunene.

Gjenopptar arbeidet

– Vi fortsetter nå våre tilskuddsprosjekter som planlagt, og Telenor gjenopptar sin aktivitet for å bygge fiber til 1405 adresser i Valdres, sier Fredrik Holte Breien i Valdres Natur- og kulturpark .

– Områdene prosjekteres nå i detalj, og entreprenørene Oneco og Netel blir med på informasjonsmøtene som blir avholdt senere i vinter. De har da valgt endelig løsning for fremføring, og vi vil i større grad kunne svare på hvor fiberen skal gå. Vi kommer tilbake med mer informasjon om disse møtene ved en senere anledning.

Holte Breien minner om at det nå er åpent for å bestille fiber i store deler av Valdres – både fra de kommunale prosjektene og også fra kommersielle prosjekter. – De jeg kjenner til, er Eidsiva bredbånd, Telenor og Net2you, så jeg oppfordrer publikum til å gå inn på nettsidene til disse selskapene og bestille.

– Vi jobber videre mot målet om 100 % dekning i regionen og håper alle leverandører kan bidra til å bygge bredbånd og ta dette viktige samfunnsansvaret, sier Holte Breien .

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...