Arbeidsutvalget

Statsforvalteren vurderer lovlighetskontroll

Publisert av Arne Heimestøl 25.02.2022. Sist oppdatert 24.02.2022.

Med bakgrunn i henvendelse fra Kommunal Rapport og «Valdres» har Statsforvalteren sendt brev til Sør-Aurdal kommune om vedtak truffet av Sør-Aurdal kommunestyre i budsjettmøtet 16. desember 2021.

Det er dette vedtaket som er bakgrunn for henvendelsen:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

I brevet leser vi at Statsforvalteren av eget tiltak kan utføre såkalt lovlighetskontroll, altså vurdere lovligheten av et vedtak, jf. kommuneloven § 27-1 andre ledd.

Forutsetningen for slik kontroll er ifølge bestemmelsen at «særlige grunner» tilsier det. For å ta stilling til om særlige grunner tilsier lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak 16. desember 2021, ber Statsforvalteren om nærmere saksopplysninger:

« 1. Vi ber om å få oversendt saksfremlegget til og saksprotokollen fra kommunestyremøtet 16. desember 2021. Marker gjerne hvilke deler av dokumentene som gjelder ovennevnte vedtak, spesielt hvis dokumentene er omfangsrike.

2. Skal den aktuelle arbeidsgruppen bestå av både ansatte i administrasjonen og folkevalgte i kommunen, eller utelukkende folkevalgte?

3. Gitt at arbeidsgruppen skal bestå av kun folkevalgte, mener kommunen at arbeidsgruppen er et «folkevalgt organ» i kommunelovens forstand? Hvis nei, ber vi om at standpunktet begrunnes.

4. Hvis ja på spørsmål 3, mener kommunen at kommunestyret kan opprette andre folkevalgte organer enn de som er listet opp i kommuneloven § 5-1? Hvis ja, ber vi om at standpunktet begrunnes.»

Hedalen.no har publisert disse oppslagene om denne saken:

Kommer opp i kommunestyret 10. mars

Kommunal Rapport har viet denne saken et større oppslag torsdag 24. februar. Her uttaler kommunedirektøren at det, uavhengig av brevet fra Statsforvalteren, vil bli fremmet en sak for kommunestyret 10. mars.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...