Arbeidsutvalget

Lovlig oppnevnt arbeidsgruppe?

Publisert av Arne Heimestøl 15.02.2022. Sist oppdatert 15.02.2022.

– Kommunale utvalg må opprettes og velges av kommunestyret. Dette uttalte professor emeritus Jan Fridthjof Bernt nylig til Kommunal Rapport i spalten Bernt svarer.

I kommunestyret 16. desember 2021 i Sør-Aurdal ble følgende vedtatt under sak 064/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025:

«Ordfører og Kommunedirektør initierer et arbeid for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi ved at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av folkevalgte og administrasjon. Arbeidsgruppen settes sammen av 4 fra posisjon og 3 fra opposisjon med 1 vara fra hver gruppe.»

I kommunestyrets møte torsdag 3. februar presenterte ordfører Marit Hougsrud navnene på dem som skal være med i arbeidsgruppa, men uten å gjennomføre valg.

Møter i folkevalgte organer

Ordfører Marit Hougsrud har tidligere opplyst at arbeidsgruppa skal følge reglene for møter i folkevalgte organer.

Her viser vi til aktuelle paragrafer i kommuneloven:

 1. Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i andre lover. (§5-1). Paragrafen lister opp 11 typer folkevalgte organer. Det nærmeste vi kommer betegnelsen arbeidsgruppe i vedtaket, er begrepet arbeidsutvalg i nevnte paragraf i kommuneloven.
 2. Det er kommunestyret som har myndighet til å opprette kommunale utvalg. (§ 5-7)
 3. Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. (§ 5-7)
 4. Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov. (§ 5-7)
 5. Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. (§ 5-7)
 6. Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg. Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. (§ 5-7)
 7. Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter
  a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
  b) tidsperioden som organet er opprettet for
  c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.
 8. Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter. (11-2)
 9. Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. (11-3)
 10. Møter skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket etter § 11-5. (11-3)
 11. Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. (11-3)
 12. Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen. (11-5)
 13. Hvis dørene skal lukkes, må de folkevalgte fatte et vedtak om dette, og dette vedtaket må vise til en lovhjemmel i kommuneloven § 11-5, andre og tredje ledd. (11-5)
 14. Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. (11-4)

Dette svarer ordføreren

Ordfører Marit Hougsrud. Foto: Arne Heimestøl
Ordfører Marit Hougsrud.
Foto: Arne Heimestøl

Hedalen.no har utfordret ordfører Marit Hougsrud til å kommentere det vi skriver om denne arbeidsgruppa i lys av kommuneloven. Her er svaret vi har mottatt på e-post:

«Vi har opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe mot en bærekraftig kommuneøkonomi. Dette er ikke et utvalg som skal behandle saker og treffe vedtak.

I denne gruppa skal vi diskutere og debattere, vi skal lære mer om tjenestene våre og om tjenestenivå. Vi skal se på måltall, resultater og lære enda mer om demografi. Dette skal være en lang og god prosess, og starten på denne prosessen vil være preget av «opplæring», innsikt, drodling og en viss grad av idemyldring. Det vil ikke komme noen konkrete forslag før i juni, da vil det utarbeides en sak til kommunestyret på grunnlag av arbeidet til gruppa.

 • Møteplanen kommer til å bli kunngjort
 • Det vil bli en kort saksliste for hvert møte med tema for diskusjon, samt et kort referat.
 • Jeg ser ikke for meg at det blir nødvendig å lukke møter i denne arbeidsgruppa.

Kort oppsummering fra første møte:

 • Vi har planlagt 8 møter fram mot juni.
 • Neste møte er 24. februar, fysisk i kommunestyresalen. Da skal vi gå gjennom de «listene» som kommunedirektøren la fram for kommunestyret sist møte. Vi skal også ha en gjennomgang av de rapportene og driftstilpasninger som er gjort opp igjennom åra.
 • Vi skal se hele kommunen under ett. Viktig å tenke Sør-Aurdal.
 • Vi skal ha det høyt under taket, og både rare, ville og annerledes forslag skal være mulig å komme med.
 • Vi skal prøve å se på dette med nytt blikk.»

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...