Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Hvem skal være rektor ved Begnadalen skole?

Publisert av Arne Heimestøl 15.07.2021. Sist oppdatert 14.07.2021.

Ja, dette spørsmålet er ifølge ordfører Marit Hougsrud ikke avklart. I juni ble ledig rektorstilling (60 %) lyst ut på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen var 23. juni. Det kom inn to søknader. Den ene søkeren ville ha navnet sitt unntatt offentlighet. Den andre søkeren var Gunnar Heiene fra Hedalen.

Gunnar Heiene
Gunnar Heiene. Foto: Privat

To dager etter at søknadsfristen var ute, fikk Heiene følgende melding:

«Vi vil med dette meddele at nytilsetting i stillingen likevel ikke vil bli foretatt, og at kommunen har valgt en annen organisatorisk løsning. Vi takker så mye for din interesse, og ønsker deg lykke til videre.»

Det hører med til historien at Heiene nå har fått 100 % undervisningsstilling ved Valdres vidaregåande skule.

– Av den grunn ser jeg det ikke hensiktsmessig å forfølge saken videre, sier Heiene.

Han stiller seg likevel noe undrende til at kommunen så kort tid etter utlysningen allerede har valgt en annen organisatorisk løsning og er spent på hva denne løsningen innebærer.

– Jeg tror det er viktig for Begnadalen skole å få en dedikert person til å lede det viktige arbeidet der slik at vedkommende kan ha fullt fokus på Begnadalen skole og ikke trenger å dele seg mellom flere skoler, legger han til.

Stillingsutlysingen

Her er utlysingsteksten:

«Begnadalen skole er en fådelt 1-7-skole med ca. 24 elever, 3,8 årsverk lærere, 1 årsverk fagarbeider og 74 % vernepleier. I tillegg har kommunen et meget velfungerende Familieteam som bistår barnehagene og skolene ved behov. Kommunen mottar tjenester fra et interkommunalt samarbeid i Valdres: PPT Valdres og Barnevernet i Valdres.

Kommunens stab bistår skolene med oppgaver forbundet med personalsaker, lønn, arkivering, og skoleskyss.

Sør-Aurdal ligger først i Valdres, ca 2 timer fra Oslo. Kommunen har 4 skoler. Begnadalen skole ligger i samme bygg som Begnadalen barnehage.

Satsingsområder: Arbeidet med implementering av de nye fagplanene er prioritert, og skolen har samarbeid med veiledere fra to ulike høgskolemiljø. I tillegg er det nylig sluttført en grundig analyse av skolemiljøet og det er utviklet og revidert tilhørende rutiner.

Skolene i Sør-Aurdal er organisert som selvstendige resultatenheter, og rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for skolen innenfor gitte rammer. Rektor rapporterer direkte til kommunalsjef for Oppvekst og kultur og deltar i nettverk med andre rektorer i kommunen og i Valdres. Skolen har merkantil ressurs i ca. 10 % stilling.

Sektor for Oppvekst og kultur består av 4 skoler, 3 barnehager, Vassfaret leirskole og kulturområdet (kultur, kulturskolen og 3 bibliotek). Sektoren ledes av kommunalsjef og dens stab som omfatter 1,6 årsverk rådgiver.

Begnadalen skole har fra 1.august 2021 ledig 60 % stilling som rektor.»

Vi merker oss at elevtallet per juni var ca. 24. I dette oppslaget opplyste ordføreren at det vil være 18 elever fra kommende skoleår. Etter det vi forstår, har flere foresatte søkt om skoleplass for sine barn ved annen skole.

Ville bidra

Gunnar Heiene er kommunestyrerepresentant for FrP. 17. desember 2020 stemte han for det nye skolevedtaket som sier følgende: «Skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i.»

I tillegg var han med på å styrke driftsbudsjettet til denne skolen med 1 million kroner.

Heiene har gitt oss innsyn i sin søknad der han skriver følgende:

«Av kommunens hjemmeside ser jeg at det søkes etter rektor ved Begnadalen skole. Siden januar 2015 har jeg undervist i videregående skole i Valdres og på Hadeland, og har etter dette oppdatert meg faglig, særlig innen pedagogiske fag.

De siste årene har jeg hatt kontaktlærerfunksjon. Allerede i 1991 hadde jeg et vikariat ved Børselv barne- og ungdomsskole som den gang var en fådelt skole med 31 elever fra 1. til 9. klasse.

I bunnen har jeg en Cand Mag i elektrofag fra Østfold Ingeniørhøgskole og har etter dette bred erfaring i programvareutvikling/koding, PC og nettverk. Jeg begynte som vikar i matematikk ved Valdres vgs i 2015 og har etter dette jobbet som lærer i programfag på elektro, først som vikar ved Valdres vgs og deretter som fast ansatt ved Hadeland vgs.

Etter endt utdanning i PPU valgte jeg å fortsette med utdanning i spesialpedagogikk, og fikk i den forbindelse også noen timer med spesialpedagogisk undervisning i Valdres. Per nå er jeg ferdig utdannet innen spesialpedagogikk 1 og 2 (60 stp) ved OsloMet, jeg har igjen å skrive masteroppgaven i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet og jeg har tatt litt mer enn et årsstudie i tysk ved Høgskolen i Østfold.

Studiene har gitt mersmak, og siden jeg er opptatt av å ha god kompetanse i deg jeg gjør er jeg også positiv til å oppdatere meg på skoleledelse dersom jeg skulle få denne stillingen. Som lærer har jeg brukt læringssystemer som Fronter, OneNote og Teams og har god kjennskap til og ser fordelene med bruk av disse systemene.

Innen spesialpedagogikken har kjennskap til en del hjelpemidler innen matte, norsk og engelsk som LingDys og LingWrite, men også funksjoner som er innebygd i Microsoft og Apple-produkter som hjelper elevene med å lese og skrive tekster.

Som kommunestyrerepresentant i Sør-Aurdal har jeg fått med meg at det har vært en del utfordringer vedrørende Begnadalen skole, men jeg tenker at dette er interessante utfordringer som bør kunne løses av skolen i samarbeid med skoleledelsen i kommunen og foreldreressursene ved skolen.»

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...