Reidar Schlytter, Emmy Bakkom, Magne Damslora og Marit Hougsrud

Tre tidligere kommunestyrerepresentanter spør – ordføreren svarer

Publisert av Arne Heimestøl 13.07.2021. Sist oppdatert 13.07.2021.

Emmy Bakkom, Magne Damslora og Reidar Schlytter var kommunestyrerepresentanter i flere perioder fram til 2019. Nylig tok de kontakt med Hedalen.no. De ønsket svar på spørsmål de var vant til å stille i kommunestyrets spørretime, og bad om hjelp til å formidle disse.

Spørsmålene handler om skolestruktur, Fossvangbygget, C-blokka, kommunens forhold til Bagn idrettslag og idrettsrådet, sykkel- og gangveg i Begnadalen og mindreforbruk på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Her gjengir vi spørsmålene som ble stilt, og svarene som ordfører Marit Hougsrud har gitt. Svarene er merket med kursiv skrift.

Spørsmål fra Reidar Schlytter

17. desember 2020 vedtok kommunestyret følgende: «Skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i.»

I kommunestyrets møte 17. juni ble det gitt en skoleorientering i lukket møte. Jeg har følgende spørsmål til kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven og ordfører Marit Hougsrud: Handlet orienteringen som ble gitt i siste møte, om forhold ved Begnadalen skole?

Siden møtet var lukket, kan jeg ikke svare på det.

Er det frislipp på å søke overføring av elever fra Begnadalen skole til Bagn skule nå? Oppfordres det til å gjøre dette?

På hjemmesiden til kommunen ligger det «Retningslinjer for behandling av søknad om skolebytte i Sør-Aurdal». Administrasjonen forholder seg til disse. Dersom det er kapasitet på den skolen det søkes til, vil søknaden bli innvilget. Om det oppfordres til dette, er det i så fall fagpersoner som gjør det på et faglig grunnlag.

Hva er status når det gjelder rektorstilling ved Begnadalen skole?

Det er ikke helt landet enda, men det jobbes med en løsning.

Hva vet kommunen om elevtall ved Begnadalen skole fra høsten 2021?

Det ligger an til å bli 18 elever på Begnadalen skole fra høsten 2021.

I Begna-området er det for tiden en positiv utvikling. Hva gjør kommunen for å se denne utviklingen i sammenheng med skoletilbud i Begnadalen?

Utviklingen på Begna-området er kjempepositivt og veldig spennende. Når det gjelder skolen, vil både administrasjonen og jeg forholde oss til vedtaket vi har, og det skal derfor fortsatt være skoletilbud i Begnadalen. Så sånn sett vil både utviklingen og skoletilbudet gå parallelt framover.

Hvordan markedsfører kommunen ledige boliger og tomter i Begnadalen?

Tomter: Siste som ble gjort på dette, var 18 juni i år. Da ble det lagt ut en artikkel om ledige tomter på hjemmesiden til kommunen. I denne artikkelen nevnes også kommunale tomter i Hedalen, Begnadalen og Leirskogen. I januar/februar fikk kommunestyret en orientering om tomter på Begna boligfelt som kan være aktuelle å gjøre byggeklare med VA og vei, dersom der er noen som ønsker å kjøpe. Her hadde jeg en plan om å lage en film om disse fine tomtene, men det ble utsatt pga. korona. Dette har jeg fortsatt tenkt å gjennomføre.

Boliger: De aller fleste boliger i kommunen er privat eid, så det er begrenset hva kommunen får gjort med markedsføring av dette. Prosjektet Mitt Sør-Aurdal har imidlertid startet et godt stykke arbeid her, med å sende brev til eiere av tomme, beboelige hus.
Jeg har også snakket med den nye prosjektlederen, og vi skal samarbeide for å markedsføre Sør-Aurdal framover.

Spørsmål fra Emmy Bakkom og Magne Damslora

Vi ser at det er en del politiske vedtak vi har vært med på, som ikke er oppfylt. Dette gjelder blant annet formannskapets vedtak om riving av Fossvangbygget og kommunestyrets vedtak om at C-blokka skal rives. Når det gjelder Fossvangbygget, viser vi til dette oppslaget på Hedalen.no fra 2018.

Fossvang: I vedtaket fra desember 2017 står det blant annet: «Kommunestyret ber rådmannen iverksette nødvendige prosesser for å kunne rive Fossvangbygget». Men det står også: «Administrasjonen i samarbeid med Bagn IL ser etter andre løsninger enn nødvendigvis snarlig riving. En løsning der alle sine interesser blir tatt vare på».
I formannskapet 23/1-2018 var saken oppe på ny, og til slutt her står det: «Ordfører får fullmakt til å bistå i det videre arbeidet dersom det er behov for det».
Så kan vi sikkert diskutere om saken burde vært oppe til politisk behandling, men det burde vi som satt i formannskapet i 2018 ha sagt noe om den gangen.

I kommunestyrets spørretime stilte Svein Erik Wold spørsmål om hva som skal skje med C-blokka. Han kunne tenke seg videre bruk av bygget, stikk i strid med kommunestyrets vedtak om at bygget skal rives. Her viser vi til dette oppslaget.

Svein Erik Wold står fritt til å ønske seg andre ting for C-blokka, og dersom et flertall i kommunestyret vil noe annet med C-blokka, vil det være nytt vedtak som eventuelt blir gjeldende. Nåværende vedtak om riving står imidlertid fortsatt ved lag, og vi forholder oss til det. Men vi ønsker uansett veldig å ha på plass en løsning for motorgruppa først.

Vi minner også om at både formannskap og kommunestyre fikk opplyst at kommunen har for mye bygningsmasse.

Dette er jeg veldig klar over og helt enig i!

Vårt spørsmål er som følger: Har administrasjonen og politisk ledelse i disse saken hatt nødvendig respekt for de politiske vedtak som er gjort knyttet til bygging av Sør-Aurdalshallen?

Det kan sikkert oppfattes på ulike måter, men jeg kan ikke finne noe ureglementert i disse sakene.  Dersom det blir noen endringer som omfatter endret bruk av C-blokka, mener jeg bestemt at det skal opp til politisk behandling

Spørsmål fra Emmy Bakkom og Reidar Schlytter

Den siste tiden er vi blitt kjent med at det er uenigheter mellom Bagn idrettslag og Sør-Aurdal kommune. Idrettslaget har engasjert advokat.

Vi undrer oss blant annet over at kommunen skal ha lovet Bagn idrettslag reklameplass i hallen. Det løftet kan kommunen ikke holde, og nå krever idrettslaget, gjennom sin advokat, kompensasjon.

Sør-Aurdalshallen skal være et bygg for hele kommunen. Da må det vel være rådsorganene som er samarbeidspart i mange spørsmål – og ikke det enkelte lag? Hvilken kommentar har ordføreren til dette?

Bagn IL er grunneier på Fossvang, og det er derfor de er en sentral part i dette. Dette gjelder et makeskifte som kommunen må ha med Bagn IL, og det er her uenighetene ligger. Hva som er lovet tidligere, er vanskelig for meg å kommentere, da jeg ikke var med i den prosessen.

Ut over det er det selvfølgelig idrettsrådet vi forholder oss til.

Spørsmål fra Magne Damslora og Reidar Schlytter

I Begnadalen har Statens vegvesen bygget sykkel- og gangveg. Hva kan kommunen gjøre for å påvirke utbygger til å forlenge sykkel- og gangvegen fra Flatbråtensvingen til Hougsrud bru?

Her tar jeg gjerne imot noen tips. Hva kan jeg som ordfører gjøre med dette? Jeg har til nå passet på å nevne denne strekningen på de møter jeg har vært der det har vært naturlig. Uten at det hjelper…

Jeg opplever vel at gang og sykkelsti er dessverre litt nedprioritert, det er mye mer fokus på fylkesvei og tuneller.
Et begrep som dukker opp til stadighet er: «samfunnsøkonomisk nytte». Vi ser at det som ofte blir lagt til grunn her er antall beboere/brukere, eller generelt innbyggertall.

Som en følge av det ser vi en tendens til at Valdres taper i slike «beregninger». Jeg mener at det vil være en klar samfunnsnytte i at vi som bor i Begnadalen kan gå og sykle på en sammenhengende gang og sykkelsti, men vi taper på dagens beregningsmetode.

Når E16 gjennom Fagernes ikke kommer med i NTP, så er det på bakgrunn av «samfunnsøkonomisk IKKE nyttig». Det er for meg helt bak mål.

Spørsmål fra Emmy Bakkom

I årsmeldinga for 2020 leser vi at Hedalen barne- og ungdomsskole hadde et revidert budsjett på 9 528 000 kr. Regnskapet viser et mindreforbruk på 1 365 000 kr – 14,3 %. Kilde s. 29.

  1. Kan kommunalsjefen forklare det store avviket?
  2. Kan det være riktig at Hedalen barne- og ungdomsskole i en så presset situasjon som 2020 var, ikke skal få bruke vedtatt, revidert budsjett?
  3. Bør Hedalen barne- og ungdomsskole få bruke noe av mindreforbruket i 2020 i 2021?

Inger Randi har ferie nå, men jeg kan forsøke å svare.
Det er selvfølgelig ikke slik at HEBU ikke får bruke det vedtatte budsjettet. Det er nok litt sammensatte årsaker til dette avviket.
Avviket er kort sagt forklart med uventede høyere inntekter, feilbudsjettering og mer refusjoner enn forventet (som blant annet kommer av fravær grunnet korona-regler. Dette fraværet har ofte kommet på kort varsel, og de vikarene som har vært kalt inn, har da kostet mindre (lavere lønn))
I årsmeldingen står det:
• Høyere inntekter på grunn av gjesteelever enn budsjettert
• Høyere sykelønnsrefusjon på grunn av høyt langtidsfravær
• Skoleledelse har tatt ekstra vikartimer i siste kvartal av 2020
• Vernepleierstilling er flyttet fra 204 til 210 aug. 2020 ( beløp 225 ‘ )
• Refusjon gjesteelever er : a) Feilbudsjettert med 841´ b) Nyankommet gjesteelev ( refusjon generelle opplæringskostnader 150′ )
• Sykelønnsrefusjon ( skoleledelse, ikke satt inn vikar, refusjon 439′).

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...