Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Publisert av Line Kamilla Heimestøl 15.06.2024. Sist oppdatert 15.06.2024.

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være litt forsiktig med hvilke ytringer jeg publiserer på bygdas nettavis. Men som fagperson og utflyttet hedøl, har de siste dagers informasjon om fluorinnholdet i drikkevannet jeg selv har drukket av gjennom oppveksten min, gjort meg urolig.

Jeg er lege med spesialistutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Samfunnsmedisin handler blant annet om folkehelse, hvor dette med sporstoffer i drikkevann er én av tingene vi skal kunne si og mene noe om. Det er denne utdanningen en ønsker at kommuneoverleger skal ha. (1)

Drikkevannsforskriften

Til hjelp i arbeidet forholder en kommune seg til en rekke lover og forskrifter. Vi forholder oss til ting som en «skal», «bør» og «kan». Lover og forskrifter inneholder mye «skal». Dette betyr at en som kommune ikke kan velge bort å forholde seg til kravet.

Drikkevannsforskriften (2) er relevant for vår sak og er en «skal»-forskrift. Det er altså ikke anledning til for en kommune å la være å gjøre tiltak når grenseverdiene for ulike stoffer i vannet overstiges. Med andre ord: Når grenseverdi overstiger 1,5 mg/l fluor i drikkevannet i Hedalen vannverk, er kommunen pliktig til å gripe inn.

Fluortannkrem og fluortabletter

Oppdaterte foreldre følger nasjonale anbefalinger (3) og pusser barns tenner med fluorholdig tannkrem morgen og kveld. Mange gir også fluortabletter eller fluorskyll i tillegg.

Vi vet at mange barn svelger tannkremen de pusser tennene med. Faktisk er det vanlig at 0,6 mg fluor inntas daglig for barn via tannpussen. (4) Brukes fluortabletter, vil daglig inntak for et barn i alder 3–10 år fort være 1,1 mg fluorid.

Hva er farlig?

Heldigvis skal det veldig mye fluorid til før en får akutte forgiftninger. Det er inntak over tid som er bekymringsfullt i saken fra Hedalen.

Et barn som veier 15 kg, bør ikke ha mer enn 0,6 mg fluorid daglig. Overstiges denne verdien, oppstår risiko for dental fluorose. Langvarig stor overdosering (daglig inntak over 3–6 mg) kan føre til skjelettfluorose. (5).

Hva man tåler, er direkte korrelert til kroppsvekt. Et foster, hvor tanndannelse og skjelettdannelse er i utvikling, er særlig sårbart for høye fluorverdier.

Vi ser for oss et barn i Hedalen på 3–4 år med kroppsvekt 15 kg. Barnet drikker en liter vann daglig og får dermed i seg 2,3 mg fluor derfra. Barnet svelger også tannkrem som andre barn, og det bruker fluortabletter. Daglig inntak av fluor vil da være 2,3 mg + 0,6 mg + 0,5 mg = 3,4 mg.

Hva med informasjonen?

Når kommuneoverlegen i Sør-Aurdal har gitt informasjon om at drikkevann med fluorinnhold på 2,3 mg/l ikke er helsefarlig, har han rett i det.

Ingen – hverken voksne, gravide eller barn – tar skade av en ukes ferie i Hedalen med rikelig inntak av vann fra springen.

Jeg finnes ikke bekymret for min mann og mine barn som sammen med meg innimellom ferierer hos foreldrene mine. Vi klarer oss godt.

For befolkningen i Skolehagen og Brunbakklivegen er saken dessverre en helt annen. De har over år – i god tro – brukt fluortannkrem og fluortabletter som alle andre.

Det er også svært betenkelig at dette i lang tid har vært drikkevannet for barnehagebarn og skoleelever i bygda.

Dette har medført en risiko for dental fluorose (6) og svakere tenner.

Så håper – og tror – jeg at ikke verdiene har vært så høye at noen også kan ha fått skjelettpåvirkning.

Tid for opprydning!

Jeg vil tro jeg ikke er den eneste hedøl som reagerer med kraftig irritasjon på de opplysningene som har kommet fram de siste dagene. En bør kunne forvente at kommunen så raskt som mulig retter tiltaket og gjennomgår rutinene sine.

En «beklager» til berørte innbyggere er på sin plass. Økonomisk erstatning til de som er skadelidende, kan også komme på tale.

Det er dessverre ikke første gang Sør-Aurdal kommune later til å tro at offentlighetsloven og informasjonsplikt ikke gjelder dem (7).

Det er på høy tid at Sør-Aurdal kommune begynner å forholde seg til «skal»-lovene og forskriftene og følger disse opp.

Line Kamilla Heimestøl
Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin

Kilder

  1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20222023/id2969572/?ch=1
  2. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868
  3. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-020-ar/helsefremmende-og-forebyggende-tannhelsetjenester-til-alle-barn-og-unge#barn-og-unge-bor-pusse-tennene-med-fluortannkrem-to-ganger-daglig
  4. https://tidsskriftet.no/1997/02/redaksjonelt/fluor-mot-karies
  5. https://www.legemiddelhandboka.no/L11.2.1.1/Fluorid#lk-11-onh-23215
  6. https://sml.snl.no/dental_fluorose
  7. https://hedalen.no/2024/02/08/na-har-vi-fatt-innsyn/

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...