SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Foreslår at SAUS skal få modulbygg i Bagn

Publisert av Arne Heimestøl 28.04.2024. Sist oppdatert 04.05.2024.

Uværet «Hans» førte til store skader på Sør-Aurdal ungdomsskole. Undervisningen ble flyttet til Begnadalen skole, men dette skolebygget ble stengt for videre bruk 12. mars i år.

Undervisningen ble flyttet tilbake til Bagn, og mens elever og ansatte venter på en ny midlertidig løsning, gjennomføres skoledriften i Sør-Aurdalshallen og på Tingvoll.

Forsikringsoppgjør og erstatning fra staten uavklart

Det har vært uenighet mellom kommunen og forsikringsselskapet Protector om hva som skal skje med bygningsmassen til SAUS. Kommunen la ned bygge- og deleforbud på tomta skolebygningene står på.

Sweco Norge AS søkte kommunen på vegne av Protector om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet. Denne søknaden ble administrativt avslått av kommunen. Sweco klaget så saken inn for formannskapet. Klagen ble ikke tatt til følge og ble deretter sendt til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.

SAUS er totalskadet

8. april kom svaret fra Statsforvalteren. Kommunen fikk medhold, og forsikringsselskapet tar, ifølge «Valdres«, denne avgjørelsen til etterretning. Skolebygningene kan altså ikke repareres.

Forsikringssaken er ikke avgjort. Statsforvalteren anbefalte at Kommunal- og distriktsdepartementet skulle gi kommunen 60 millioner kroner til heving av grunn og gjenoppbygging av skolen. Departementet har ennå ikke konkludert i dette spørsmålet.

Ny, midlertidig løsning

Kommunestyret skal 2. mai ta stilling til hvor SAUS skal holde til fram til nytt skolebygg er på plass. Kommunedirektøren har pekt på to alternativer; fortsatt drift ved Begnadalen skole eller skoledrift i modulbygg og Sør-Aurdalshallen i Bagn.

Det er anslått at nødvendige utbedringer på Begnadalen skole kan koste 6–12 millioner kr. Forsikringsselskapet har gjort det klart at de ikke vil dekke kostnader ved rehabilitering av denne skolen. I møter har Protector sagt at kostnadsdekning ved leie av modulbygg vil være innenfor det selskapet kan bistå med.

Kommunedirektøren har følgende forslag til vedtak:

«Kommunedirektøren delegeres myndighet til å igangsette prosessen med anskaffelse av et modulbygg som ivaretar behovene og kravene for skoledrift. Modulbygget skal etableres i Bagn sentrum med nærhet til Sør-Aurdalshallen for å kunne utnytte eksisterende bygningsmasse. Modulbygget skal driftes frem til SAUS er gjenoppført.

Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...