Brannbilene

Flere innspill fra Statsforvalteren

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2024. Sist oppdatert 11.03.2024.

Torsdag 18. januar vedtok formannskapet varsel om oppstart av Reguleringsplan for Bagn brannstasjon – Sør-Valdres beredskapssenter. Brannstasjonen planlegges bygd i Saudalen ved Mohaugvegen (gamle Reinlivegen).

Statsforvalteren kom med innspill til planprosessen 26. februar. I brevet leser vi følgende:

«Administrasjonen har, i tråd med § 11 vurdert planen i henhold til § 10 og det er i utgangspunktet ikke funnet noen egenskaper ved tiltaket som utløser krav til planprogram og konsekvensutredning. Planforslaget er vurdert å være i tråd med gjeldende kommunedelplan for Bagn sentrum. Da planen er vurdert å falle inn under § 8 første ledd bokstav a, mener administrasjonen at krav om planprogram faller bort.

Det er videre vurdert at planen i ytterste konsekvens kan komme inn under punkt; d. «risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer» da planen utløser ny inn- og utkjøring på fylkesveg 2446. Administrasjonen ønsker med bakgrunn i dette en dialog med offentlige myndigheter om trafikksikkerhet bør utredes som en konsekvensutredning.»

Statsforvalteren har flere innspill til planarbeidet. Dette gjelder blant annet

  • konsekvenser for framtidig boligfelt
  • bevaring av dyrka mark
  • samfunnssikkerhet og beredskap
  • prosessen som så langt har vært med plassering av brannstasjon

Her kan du lese brevet fra Statsforvalteren i Innlandet.

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...