Brannbilene

Flere innspill fra Statsforvalteren

Publisert av Arne Heimestøl 14.03.2024. Sist oppdatert 11.03.2024.

Torsdag 18. januar vedtok formannskapet varsel om oppstart av Reguleringsplan for Bagn brannstasjon – Sør-Valdres beredskapssenter. Brannstasjonen planlegges bygd i Saudalen ved Mohaugvegen (gamle Reinlivegen).

Statsforvalteren kom med innspill til planprosessen 26. februar. I brevet leser vi følgende:

«Administrasjonen har, i tråd med § 11 vurdert planen i henhold til § 10 og det er i utgangspunktet ikke funnet noen egenskaper ved tiltaket som utløser krav til planprogram og konsekvensutredning. Planforslaget er vurdert å være i tråd med gjeldende kommunedelplan for Bagn sentrum. Da planen er vurdert å falle inn under § 8 første ledd bokstav a, mener administrasjonen at krav om planprogram faller bort.

Det er videre vurdert at planen i ytterste konsekvens kan komme inn under punkt; d. «risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer» da planen utløser ny inn- og utkjøring på fylkesveg 2446. Administrasjonen ønsker med bakgrunn i dette en dialog med offentlige myndigheter om trafikksikkerhet bør utredes som en konsekvensutredning.»

Statsforvalteren har flere innspill til planarbeidet. Dette gjelder blant annet

  • konsekvenser for framtidig boligfelt
  • bevaring av dyrka mark
  • samfunnssikkerhet og beredskap
  • prosessen som så langt har vært med plassering av brannstasjon

Her kan du lese brevet fra Statsforvalteren i Innlandet.

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...