Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Klager på vedtak om bygge- og deleforbud

Publisert av Arne Heimestøl 08.03.2024. Sist oppdatert 08.03.2024.

14. november 2023 vedtok planavdelingen i Sør-Aurdal kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven å legge ned bygge- og deleforbud på gårds- og bruksnummer 31/47. Det er her vi finner flomskadde SAUS.

I forbindelse med «Hans» trengte grunnvannet inn i hele bygningsmassen på ungdomsskolen. Vannet stod ca. 20 cm over golvene.

Figuren viser deler av eiendommen 31/47 og SAUS. Rødt område viser avgrensningen, og det er innenfor dette området kommunen har vedtatt bygge- og deleforbud

Etter plan- og bygningsloven § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.

Kan komme nye og større flommer

Etter flomhendelsen er det fastslått at eiendommen 31/47 med eksisterende bygninger er plassert innenfor fareområdet for flom.

I vurderinga som ble gjort i forbindelse med bygge- og deleforbudet, viser kommunen til tiltaksplan for flomsikring av Bagn sentrum i 2015, rapport 11045 Flomsikring mot Begna ved Fossvang i Bagn, Sør-Aurdal kommune, Oppland.

Hydrologisk avdeling i NVE har vurdert at en 200 års flom med klimapåslag vil være på om lag 850 m3/s.

Under uværet «Hans» ble høyeste vannstand målt til 695 m3/s.

Inhabil kommune?

Det er Protector Forsikring ASA som er kommunens forsikringsselskap. Sweco har på vegne av forsikringsselskapet sendt klage på avslag av dispensasjon for gjenoppbygging av skolen etter flommen «Hans».

Klageren er opptatt av at det er kommunen som har vedtatt bygge- og deleforbud. Samtidig pekes det på at den samme kommunen kan ha økonomisk gevinst ved å avvise at SAUS kan repareres der bygningsmassen står i dag.

Formannskapet får saken

Det er kalt inn til formannskapsmøte kl. 14.00 torsdag 14. mars. Her er klagesaken eneste sak. Dersom klagen avslås, blir saken oversendt til Statsforvalteren i Innlandet for videre behandling.

Statsforvalteren har allerede sagt noe

Uværet «Hans» førte til store skader i Sør-Aurdal. Kommunen har søkt Kommunal- og distriktsdepartementet om 76 170 000 kr i erstatning etter skadene som oppstod.

Statsforvalteren i Innlandet foreslo i sin innstilling at kommunen skal bli tildelt
74 354 000 kr. Den største erstatningen er knyttet til riving og gjenoppbygging av Sør-Aurdal ungdomsskole.

Vi siterer fra innstillingen:

«Det er anslått at en reparasjon av ødeleggelsene vil være opp mot 30 mill. kroner som kan dekkes av forsikringen. For å hindre at skader skjer ved ny flom, mener kommunen at det er nødvendig å heve skolen. Kommunen mener at gjenoppbygging et annet sted ikke er et godt alternativ.

Totalkostnadene ved å rive og bygge opp igjen skolen er anslått til 90 mill. kroner.

Forsikringsselskapet har forespeilet at det kan dekke ca. 30 mill. kroner. Dersom kommunen skal dekke resten av kostnadene, er dette en stor belastning for kommunen, og det vil gå utover andre tjenestetilbud. Kommunen mener det ikke er et godt nok alternativ å reparere skolen slik den står, da det er stor sannsynlighet for at det blir skader igjen.

Andre forebyggende tiltak er vurdert, men vil ikke hindre ny skade, da utfordringen er grunnvann som stiger.»

Kommunal- og distriktsdepartementet

en pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet sendte ut torsdag 29. februar, leser vi at Sør-Aurdal kommune får utbetalt 10 410 000 kr.

Til avisa «Valdres» sa ordfører Marit Hougsrud at dette er midler kommunen søkte om i tillegg til ungdomsskolen.

Hvor stor erstatning kommunen eventuelt vil få for flomskadene som rammet SAUS, er ikke avklart.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Søndag 21. juli ble Lucas Leander Nerbye døpt i Hedalen ...
Bua på Aspholtbogsetra

Gå med oss onsdag 24. juliBEKJENTGJØRELSE 

Turmål: Fosstopp og Aspholtbogsetra Gåturen starter fra Bogbrua kl. 18.00. ...
Styrtregn

Mye nedbør

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger i ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...