Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Foreslår stor erstatning til Sør-Aurdal kommune

Publisert av Arne Heimestøl 20.12.2023. Sist oppdatert 02.01.2024.

Uværet «Hans» førte til store skader i Sør-Aurdal. Kommunen har søkt Kommunal- og distriktsdepartementet om 76 170 000 kr i erstatning etter skadene som oppstod. Statsforvalteren i Innlandet foreslår at kommunen skal bli tildelt 74 354 000 kr. Den største erstatningen er knyttet til riving og gjenoppbygging av Sør-Aurdal ungdomsskole.

Hedalen.no har kopiert den delen av dokumentet som er spesielt knyttet til Sør-Aurdal:

Skadeomfang og årsak

Kommunen ble hardt rammet av uværet Hans. Kommunen gjennomførte betydelige krise- og beredskapstiltak både i forkant og underveis i håndteringen av uværet.

Sør-Aurdal er en liten kommune med i overkant av 2860 innbyggere. Kommunen kalte ut ansatte og frivillige organisasjoner til å bidra i krisen, i tillegg til bistand fra Sivilforsvaret og Heimevernet.

Store vannmengder ga svært høy vannføring i elva Begna. Vannmengdene førte til skader på broer, vann og avløp og ødeleggelser i områder langs elva. I tillegg til flommen førte de store nedbørsmengdene til ras i boligfelt i Bagn sentrum og økt grunnvann som ga store ødeleggelser på ungdomsskole.

Kommunen måtte evakuere ca 160 beboere. Det gjenstår også betydelig oppryddingsarbeid langs elva etter flommen.

Kommunen har i tillegg til all oppfølging av skader på kommunal infrastruktur, også hatt betydelig merarbeid med å veilede og bistå landbruket for søknader til naturskadeordningen og avlingsskade.

Kostnader

De totale kostnadene er på 76 mill. kroner. 60 mill. kroner av disse er til rivning og heving av ungdomsskolen som ble totalskadet.

Veier og bruer

Store nedbørsmengder gjorde skader på flere veier og enkelte kommunale områder. Det ble også utført strakstiltak med ekstra flomsikring for å hindre utgraving/flom. Tiltak er i all hovedsak gjenoppretting, men økt dimensjon på stikkrenner der det er nødvendig. Anslåtte utgifter på 2,2 mill. kroner.

Tre bruer som ligger langs Begna trenger utbedring etter flommen. Anslåtte utgifter på ca. 0,5 mill. kroner. Det gjenstår betydelig opprydding av tømmer og drivgods langs elva Begna i etterkant av flommen. Det anslås kostnad på ca. 1,5 mill. kroner.

Vann og avløp

Det ble gjort flere tiltak for å begrense skadeomfanget på vann og avløp. Flere pumpestasjoner og vannverket i Bagn var under vann. Deler av kostnaden er ekstra innleie av ansatte under flommen.

I tillegg ble vann- og avløpsledning vasket bort av store vannmengder. Foreløpig midlertidig løsning, men en permanent løsning må på plass til våren. Samlede utgifter på 0,8 mill. kroner.

Evakuering, beredskap og krisehåndtering

Jordras i boligfeltet i Bagn sentrum tok med seg 3 boliger og 2 garasjer. Gjenopprettingskostnader ved tømmerhogst m/fjerning i skredmassene, fjerning av ca. 1000 m3 skredmasser inkl. deponering, arbeid med å åpne opp igjen overvannssystemer etter skred. Anslåtte utgifter på 2,5 mill. kroner. I all hovedsak gjenoppretting. Kan være noe økning av dimensjoner på overvannsrør.

Merutgifter for kommunen ved krisehåndtering er knyttet til ekstra bemanning for å håndtere både flommen og skredet i boligfelt. Kommunen måtte evakuere ca. 160 beboere, av disse trengte ca. 25 overnatting gjennom kommunen. Samlet krisehåndtering, inkludert evakuering, ga utgifter på ca. 1 mill. kroner.

Sør-Aurdal kommune er en liten kommune og administrering av oppryddingen i etterkant erkrevende. Kommunen har behov for å øke kapasitet ved innleie/ansettelse for oppfølging av arbeid som følge av ekstremværet, herunder behov for juridisk bistand. Samlet merbehov på 1,4 mill. kroner.

Særskilt forhold – totalskadd ungdomsskole

Under flommen steg grunnvannet og ødela ungdomsskolen i Bagn. Skolen ligger ved siden av elven Begna. Det er tidligere gjort tiltak for at vannet ikke skal oversvømme skolene, men under ekstremværet Hans ble elven så stor at grunnvannet økte og kom inn i skolen.

Skolen hadde vann 20-30 cm oppover veggene så alt av vegger og gulv er helt ødelagt. Det er foreløpig avklart hva forsikring vil dekke.

Det er anslått at en reparasjon av ødeleggelsene vil være opp mot 30 mill. kroner som kan dekkes av forsikringen. For å hindre at skader skjer ved ny flom, mener kommunen at det er nødvendig å heve skolen. Kommunen mener at gjenoppbygging et annet sted ikke er et godt alternativ.

Totalkostnadene ved å rive og bygge opp igjen skolen er anslått til 90 mill. kroner.

Forsikringsselskapet har forespeilet at det kan dekke ca. 30 mill. kroner. Dersom kommunen skal dekke resten av kostnadene, er dette en stor belastning for kommunen, og det vil gå utover andre tjenestetilbud. Kommunen mener det ikke er et godt nok alternativ å reparere skolen slik den står, da det er stor sannsynlighet for at det blir skader igjen.

Andre forebyggende tiltak er vurdert, men vil ikke hindre ny skade, da utfordringen er grunnvann som stiger.

Særskilt forhold – standardheving og sikringstiltak

Kommunens erfaringer med konsekvenser av uværet Hans viser behov for tiltak for å minimere skader ved nytt ekstremvær. Dette er mindre tiltak ved pumpehus og vannverk på om lag 0,3 mill. kroner. I tillegg til flom sikring og skredsikring av utsatte områder på om lag 3,5 mill. kroner.

Skredsikring av boligfelt, anslått til 2 mill. kroner, der det kan være aktuelt at NVE dekker 70 prosent. Dette er foreløpig ikke avklart.

Diverse

Kommunen har også andre utgifter knyttet til skadene ved ungdomsskolen. Det gjelder omlegging av fiber, ev. energioppfølgingssystem barnehage, ballbinge og pumptrack ungdomsskole. Til sammen 2,2 mill. kroner. Tapte kommunale inntekter på 0,1 mill. kroner som følge av tre eiendommer som er ubeboelige etter skred.

Statsforvalterens innstilling

Sør-Aurdal sto i en svært krevende situasjon under ekstremværet. Søknaden beskriver kommunens utfordringer og redegjør for uavklarte forhold.

Statsforvalteren vurderer at staten bør gi en betydelig støtte til kommunen for kunne å reetablere den ødelagte skolen slik at den unngår tilsvarende skade ved ny høy vannføring.

Samtidig mener Statsforvalteren at det er rimelig at kommunen er med på å finansiere tiltaket. Siden det per nå ikke er andre ordninger som dette faller innenfor, anbefaler Statsforvalteren at det gis støtte til tiltaket og beløpet ligger inne i vår anbefaling. Kommunens andel av finanseringen må avklares på et senere tidspunkt.

Statsforvalteren anbefaler delvis dekning av utgiftene ved standardhevende tiltak pumpehus og vannverk. Statsforvalteren i Innlandet innstiller på at kommunen får dekket øvrige kostnader over KDDs avsatte skjønnsmidler til uforutsette hendelser. Dette inkluderer støtte til flomsikringstiltak, som vil kunne få støtte av NVE. Eventuell støtte fra NVE må tas med i rapporteringen og tilbakebetales.

Tabell: Kostnader fordelt per år, i 1000 kroner

202320242025Samlet
Samlet søknadsbeløp602094506070076170
herunder innenfor ordningen, eksl. standardheving5820565070012170
herunder standardheving2003000500
herunder særskilte tilfeller:
* Flomsikringstiltak, mulig støtte NVE35003500
* Heving og gjenoppbygging av skole06000060000
Fradrag kommunalt ansvar/annet
Standardheving og sikringstiltak (pumpehus og vannverk)–150–150
Fradrag egenandel NVE (anslått flomsikringstiltak)–1050–1050
Fradrag egenandel skjønnsmidler–717–717
Anbefalt tildeling74254


Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...