Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

Publisert av Arne Heimestøl 08.12.2023. Sist oppdatert 07.12.2023.

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. Statstilskuddet til hver sentral er for tiden 471 198 kr. Det utgjør en minimum lokal finansiering på 314 132 kroner.

Sør-Aurdal kommune må spare penger og har gitt styret i de to frivilligsentralene beskjed om at kommunen kun kan gi tilskudd til én sentral. Med bakgrunn i dette ble det søkt om midler til én frivilligsentral for 2024.

På årsmøtet 23. november vedtok Foreningen Sør-Aurdal frivilligsentral, med bakgrunn i drøftinger som har vært med kommunedirektøren og økonomisjefen i Sør-Aurdal kommune, at sentralen skal bli kommunal fra 1.1.2024.

Fra årsmøtet. Foto: Reidar Schlytter, Begnadalen.no
Fra årsmøtet. Foto: Reidar Schlytter, Begnadalen.no

Bortfall av stillinger

Når det nå kun blir én frivilligsentral, faller 32 % lønnet stilling til ukentlige aktivitetstilbud for eldre på Solbraut og Hedalsheimen bort. Den ansatte har hatt ansvar for de frivillige – samt planlegging og gjennomføring av tilbudene. Hele 1350 besøk har vært registrert i løpet av et år på disse tilbudene. Nå står tilbudene i fare for å falle bort.

Samme skjebne som tilbudene på de to bo- og servicesentrene kan disco-tilbudet (3 % stilling) for brukere av tilrettelagte tjenester lide.

Årsmøtet i frivilligsentralen anmoder kommunestyret å videreføre nevnte lønnede tilbud. Kommunedirektøren har funnet plass til kun 12 % stilling for videreføring av ungdomsarbeid etter at det nå bare blir én frivilligsentral.

Ikke egen kommunestyresak

Haakon Boie Ludvigsen
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen
Foto: Arne Heimestøl

– Etter en samtale med ordfører konkluderer vi med at det ikke vil komme opp en egen sak om Sør-Aurdal frivilligsentral. Grunnen til dette er at finansieringen av frivilligsentralen, både den statlige andelen og kommunens medfinansiering, har vært omtalt i budsjettsammenheng hvert år siden frivilligsentralen ble etablert. 

Dette skriver kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen i e-post til Hedalen.no.

Kommunedirektøren opplyser videre at styret i frivilligsentralen og kommunens administrasjon har kommet fram til et omforent forslag, eller avtale for fremtidig modell. Denne modellen er basert på den nye forskriften om frivilligsentraler i Norge.

– Dersom kommunestyret skulle ønske endringer i finansieringsmodellen av frivilligsentralen, må dette komme opp som et forslag i behandlingen av budsjettsaken 14. desember, skriver kommunedirektøren.

Hvem kan søke?

Kommunene søker på vegne av frivilligsentralene i sin kommune. Alle frivilligsentralene som inngår i søknaden, må tilfredsstille kravene i forskriften:

  1. Drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens § 1, tilpasset lokale forutsetninger og behov
  2. Være eid og driftet av enten en kommune, en virksomhet i Frivillighetsregisteret, et samvirkeforetak der samtlige medlemmer er kommuner og/eller virksomheter i Frivillighetsregisteret, eller en kombinasjon av de nevnte
  3. Ha et rådgivende organ som kan påvirke driften av frivilligsentralen, der frivilligheten er representert
  4. Ha eget regnskap og årsrapport
  5. Ha tilgang på fysiske lokaler
  6. Ha minst ett årsverk, som hovedregel én person i 100 prosent stilling
  7. Ha lokal finansiering tilsvarende minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsinntekter
  8. Benytte ordet «frivilligsentral» eller likelydende i frivilligsentralens navn

Anbefalinger for drift

Landsstyret for Norges Frivilligsentraler (NFS) har med utgangspunkt i gjeldende forskrift vedtatt anbefalinger for drift av frivilligsentraler.

Et viktig moment i anbefalingen er at en frivilligsentral skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, kommunale tjenester.

Styre eller rådgivende organ?

NFS anbefaler at frivilligsentralen definerer sitt rådgivende organ som et styre.
– Språkbruk påvirket forventningene til både ansvar og makt, og NFS mener det er viktig at sentralen styres av et demokratisk valgt styre som både har et ansvar for å følge opp daglig leder, og reell påvirkning på sentralens utvikling.

NFS anbefaler at både kommuneadministrasjon, politikere og frivilligheten er representert i styret, og at frivilligheten er i flertall uansett organisasjonsform.

Daglig leder

Eli Torp fortsetter som daglig leder i Sør-Aurdal Frivilligsentral. Hun er tilsatt i 100 % stilling.

Eli Torp
Eli Torp. Foto: Privat

Siste:

Frivilligsentralen er satt opp som orientering i kommunestyrets møte 14. desember

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...