Formannskapet 2023–2027: Ordfører Marit Hougsrud (Sp), varaordfører Ståle Borgersen (H), Catrine Hagen (Ap), Svein Erik Wold (Sp) og Roger Kjensrud (Ap)

Første ordinære formannskapsmøte

Publisert av Arne Heimestøl 22.10.2023. Sist oppdatert 21.10.2023.

Torsdag 26.10. skal det nye formannskapet ha sitt første ordinære møte. Møtet holdes i kommunestyresalen på Tingvoll, og du kan følge det via kommune-TV.

Formannskapet får to saker til behandling:

Rapport etter 2. tertial – prognosen varsler mindreforbruk

Tertialrapporten er en del av kommunens oppfølgings- og tilbakemeldingssystem. Det blir rapportert på økonomi, fravær og drift. Kommunestyret får ventelig samme sak i sitt novembermøte.

I § 14-5 i kommuneloven leser vi følgende:

«Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.»

Tertialrapporten for 2. tertial (etter de 8 første månedene av budsjettåret 2023) antyder et mindreforbruk på 775 000 kr ved årets slutt.

Det er ligger likevel an til endringer i forhold til vedtatt budsjett.

  • Sektoren helse og omsorg forventer et merforbruk på 7 millioner kroner.
  • Sektoren oppvekst og kultur ligger an til et merforbruk på 2,4 millioner kroner.
  • Plan og teknisk ser ut til å få et lite mindreforbruk – i hovedsak på grunn av vakante stillinger.
  • Sentraladministrasjonen forventer et mindreforbruk på 4 millioner kr. Dette skyldes at det såkalte premieavviket blir høyere enn budsjettert. Premieavviket er forskjellen mellom pensjonskostnad og pensjonsinnbetaleing.
  • Etter første tertial ble det lagt inn en økning i eiendomsskatten på 2,8 millioner kroner.
  • Rammetilskuddet øker med 2,5 millioner kr.
  • Utbytte fra Begna bruk er lagt inn med 1,5 millioner kr. Dette var ikke tatt med i vedtatt budsjett for 2023.
  • Renteutgiftene ser ut til å bli 1,9 millioner kroner større enn budsjettert. Renteinntektene antas å bli 1,06 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Kommunedirektøren har ikke lagt fram forslag til endringer i årsbudsjettet.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...