Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

OA fikk avslag. Hedalen.no får innsyn.

Publisert av Arne Heimestøl 08.09.2023. Sist oppdatert 07.09.2023.

– Den er laget for vår interne bruk, og er derfor unntatt offentlighet. Det er ulike måter å lage ROS-analyser på, og det vil avgjøre om den vil være offentlig eller ikke.

Dette var svaret Oppland Arbeiderblad fikk på telefonen da mediet etterspurte Sør-Aurdal kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse. Bedre gikk det ikke da journalisten i OA sendte skriftlig innsynsbegjæring.

To alvorlige naturkatastrofer på to år

Sør-Aurdal kommune ble hardt rammet av ras og flom i august. I 2021 rammet en høststorm kommunen. I oppslaget OA nylig publiserte, leser vi at mediet ville finne ut om kommunens ROS-analyse hadde tatt hensyn til slike mulige hendelser.

Sør-Aurdal kommunes siste helhetlige ROS-analyse for 2020–2024 ble behandlet av kommunestyret 18. juni 2020. Hele saksframlegget er unntatt offentlighet.

På Kommunenes sentralforbund sin side leser vi at ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med risikoanalyse er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.
Les mer i Forskrift om kommunal beredskapsplikt.

– Uheldig

Oppland Arbeiderblad har spurt fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund om hva han mener om hemmeligholdet.

Han sier det er uheldig hvis ROS-analyser ikke er offentlige, siden det gjør beredskapsarbeidet vanskeligere for andre aktører.

Lund er åpen for at deler av analysen kan være unntatt offentlighet, men at man bør ha en offentlig tilgjengelig versjon.

Kommundelplan for Bagn

Nå hører det med til historien at kommunestyret 17.6.2021 vedtok kommunedelplan for Bagn. Denne planen omfatter både konsekvensutredning og ROS-analyse. Ikke et eneste av dokumentene var unntatt offentlighet.

Den kommunale beredskapsplanen i Sør-Aurdal

Hedalen.no ba tidlig i desember 2021 om innsyn i Sør-Aurdal kommunes beredskapsplan. I SMS fra kommunen v/Stig Solbrekken 7. desember 2021 ble innsynskravet avslått med henvisning til at planen inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Hedalen.no klaget avslaget inn for Statsforvalteren, og 15. juni 2022 fikk vi medhold i klagesaken.

Tirsdag 5. juli samme år fikk vi sladdet versjon av planen tilsendt.

Brev til kommunedirektøren

5. september, sendte Hedalen.no dette brevet til kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen:

«Hedalen.no viser til oppslag i Oppland Arbeiderblad der det framkommer at mediet muntlig og skriftlig har fått avslag på innsyn i kommunens ROS-analyse.

Vi mener dette avslaget er feil og viser til medhold vi fikk i klage på avslag om innsyn i kommunens beredskapsplan.
Vi siterer:
«Innsynskravet i denne saken gjelder beredskapsplanen. Vi har ikke fått oversendt beredskapsplanen, men antar at de taushetsbelagte opplysningene ikke utgjør dokumentet i sin helhet. Innsynskravet kan derfor ikke avslås i sin helhet alene fordi det inneholder taushetsbelagte opplysninger (…)

Den nye vurderingen vil bestå i å identifisere hvilke opplysninger som er taushetsbelagte, for deretter å gi ut resterende opplysninger med mindre disse kan unntas på særskilt grunnlag.»

Hedalen.no ber med dette om å få utlevert kommunens ROS-plan med de opplysninger som ikke er unntatt offentlighet.»

Får innsyn, men må vente

Samme dag, 5. september, fikk vi dette svarbrevet fra kommunedirektøren:

«For at SAK skal kunne utlevere kommunens ROS analyse knyttet til beredskap vil det kreves en omfattende jobb for å sensurere taushetsbelagt informasjon i denne før vi kan utlevere den til deg, eller for den saks skyld til andre.

Jfr Offentlighetslovens § 29 skal innsynskravet avgjøres uten ugrunna opphold. Videre heter det i forordene til loven at «dette vil si så snart som praktisk mulig».

Som du sikkert er kjent med, er det meste av de ressursene kommunen rår over per i dag satt til oppfølgingsarbeid i etterkant av flommen.

Dette vil si at  ditt krav om innsyn i ROS må tas innimellom oppryddingsarbeid og annen saksbehandling, noe som antakelig vil ta en del tid.

Med dette som utgangspunkt kan jeg ikke gi deg en dato for når dette arbeidet vil være ferdigstilt grunnet praktiske forhold som beskrevet.

Forøvrig kan det være greit å presisere vedtaket i saken du henviser til: «Klagen tas til følge. Statsforvalteren opphever Sør-Aurdal kommunes vedtak om å avslå kravet om innsyn i kommunens beredskapsplan. Saken returneres til kommunen for ny behandling.»

Det du henviser til i din epost av i dag er en vurdering/betraktning gjort innledningsvis i svaret fra Statsforvalteren. I den videre behandlingen av denne følgetongen ble det fattet vedtak om at beredskapsplanen i ny versjon ble offentlig og at alle vedlegg skulle unntas off.»

Tok saken opp i kontrollutvalget

Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elling Fekjær.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Elling Fekjær (TPK) fikk mediesaken om ROS-analyse opp som tilleggssak i kontrollutvalgets møte 5. september.

I en kommentar etter møtet minner Fekjær om at Sør-Aurdal de to siste årene har blitt rammet av to store og alvorlige naturkatastrofer.

– Vi kan være glade for at menneskeliv ikke gikk tapt under noen av disse hendelsene. Men begge katastrofene påførte kommunens innbyggere og næringsliv store skader. Infrastruktur ble ødelagt. Befolkningen ble påført psykiske traumer. Folk er redde og engstelige, sier Fekjær.  

– Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Enhver kommune plikter å utarbeide beredskapsplan med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund mener det er uheldig hvis ROS-analyser ikke er offentlige, siden det gjør beredskapsarbeidet vanskeligere for andre aktører. 

– Kommunen har et stort ansvar for sine innbyggere også under katastrofer. Vi skal ha gode beredskapsplaner og ROS-analyser som ivaretar innbyggerne sin sikkerhet. Innbyggerne må kjenne til analysene. Folk må vite hva en skal gjøre under en katastrofe, sier Fekjær.

– En naturkatastrofe kan raskt ramme oss igjen. Det haster derfor med å offentliggjøre så mye som mulig av kommunens beredskapsplan og ROS-analyse, slik at vi i Sør-Aurdal vet hvordan vi skal forholde oss under slike hendelser. I de fleste kommuner, og blant annet i vår nabokommune Nord Aurdal, er innbyggerne kjent med kommunens ROS-analyse.  

Med bakgrunn i dette fremmet Fekjær følgende forslag til vedtak i kontrollutvalget:

«Kontrollutvalget ber ordfører/kommunestyret vurdere på nytt å offentliggjøre så mye som mulig av kommunens ROS-analyse.»  

Fekjær sitt forslag fikk to stemmer (TPK og FrP). Tre stemte imot.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Søndag 21. juli ble Lucas Leander Nerbye døpt i Hedalen ...
Bua på Aspholtbogsetra

Gå med oss onsdag 24. juliBEKJENTGJØRELSE 

Turmål: Fosstopp og Aspholtbogsetra Gåturen starter fra Bogbrua kl. 18.00. ...
Styrtregn

Mye nedbør

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger i ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...