Formannskapet

Vil ha avklaring i kommunestyret

Publisert av Arne Heimestøl 04.02.2023. Sist oppdatert 03.02.2023.

Torsdag 2.2. behandlet formannskapet tre søknader som gjaldt bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Kommunestyret behandlet 03.11.2022, Saksnr. 045/22, en prinsipiell avklaring for
behandling av søknader som omhandler bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. Følgende vedtak ble gjort:

«Ved behandling av dispensasjon for å melde flytting til fritidsboligen vil kommunen stille krav til vinterbrøytet vei, og tilfredsstillende løsninger for vann og avløp.

I tillegg må kommunen vurdere avstand til offentlige tjenester. Hver enkel søknad om dispensasjon for å melde flytting til fritidsbolig vil bli behandlet politisk av formannskapet.

Hvis fritidsboligen ikke oppfyller alle krav til boligstandard, må bygget oppgraderes, eller det må søkes fravik, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd.»

Innstilte på avslag

Saksbehandler hadde foreslått avslag på søknadene og begrunnet dette med at det er et planfaglig prinsipp å ikke blande fritidsboliger og helårsboliger.

Dessuten framgår det av kommuneplanen at det ikke skal etableres fast bosetting i områder hvor dette over tid vil kunne medføre ekstrautgifter til skolekjøring, hjemmehjelp etc.

Formannskapet mer positive

Det ble raskt klart at formannskapet var mer positive til å kunne innvilge noen slike søknader, men flere savnet ytterligere prinsippavklaringer som formannskapet kunne forholde seg til ved behandling av søknader.

Med fire mot én stemme ble følgende merknad vedtatt:

«Formannskapet er i utgangspunktet positive til å vurdere prinsippene i denne type saker. Formannskapet ønsker avklaring i kommunestyret. Grunnen til at vi er positiv til denne saken, er at følgene punkter er ivaretatt:
– Nåværende fast bosetning i området
– Tilknyttet felles godkjent vann og avløpssystem
– Innlagt strøm
– Brøytet veg til boligen etter kommunal standard
– Høystandard hytte» 

Vedtaket i sak 003/23 ble slik:

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Sør-Aurdal kommune dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på eiendom 4/144. Vedtaket begrunnes med at endringen ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for Valhall hytteområde.»

Hyttefelt i Stavadalen og på Søbekkseter ble nevnt som aktuelle områder der en kan innvilge søknader om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Les også..

Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...