Tilstandsrapportens forside

Mobbing i skoler i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 13.11.2022. Sist oppdatert 12.11.2022.

Torsdag skal kommunestyret behandle tilstandsrapport for grunnskolen 2022. Statsforvalteren i Innlandet publiserte nylig rapporten Kommunebilde for Sør-Aurdal 2022.

Begge dokumentene omtaler, med bakgrunn i Elevundersøkelsen 2021–2022, temaet mobbing. Elevundersøkelsen er en årlig, nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø.

Skolemiljø på rødt nivå

Saksbehandler i Sør-Aurdal og Statsforvalteren er enige om at samleindikatoren mobbing i skolen i Sør-Aurdal er unntatt offentlighet, men Statsforvalteren skriver likevel følgende:

«Skolemiljøet i Sør-Aurdal vurderes i denne sammenhengen til rødt nivå. Både for 7. trinn og 10. trinn er verdiene for samleindikatoren mobbing i skolen unntatt offentlighet, men vi ser at en betydelig andel elever ved flere skoler oppgir at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.

Det er noe variasjon mellom skolene på elevenes innrapporterte oppfattelse av skolemiljøet, men kommunen bør merke seg at en betydelig andel elever i 10. trinn oppgir at de har blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene. Svarprosenten i Elevundersøkelsen er lavere enn 85 %.»

Sterk oppfordring

Med bakgrunn i dette legger Statsforvalteren til følgende:

«Statsforvalteren oppfordrer kommunen på det sterkeste til å involvere barn og unge i den lokale behandlingen av kommunebildet.

  • Hvordan jobber dere systematisk for å sikre at barn har det trygt og godt i barnehagene og skolene i kommunen?
  • Loven stiller krav til nulltoleranse for krenkelser. Hvordan jobber dere som barnehagemyndighet og skoleeier systematisk for å hindre krenkelser i barnehagene og skolene i deres kommune?
  • Hvordan og i hvilket omfang legger kommunen til rette for kompetanseheving om barns og unges psykososiale miljø?
  • Hva kan forklare variasjonene innad i kommunen når det gjelder resultater knyttet til skolemiljø?
  • Finnes det en sammenheng mellom elevmedvirkning og skolemiljø?»

Lokale mål i Sør-Aurdal

I kommunens tilstandsrapport leser vi dette om lokale mål:

«Målsettingen er ingen mobbing i skolen.
– Samtlige elever i Sør-Aurdal kommune skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø.
– Hver skole skal ha et forpliktende årshjul i arbeidet med elevenes psykososiale arbeidsmiljø. FAU og elevrådet skal involveres i dette arbeidet.

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...