Tilstandsrapportens forside

Mobbing i skoler i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 13.11.2022. Sist oppdatert 12.11.2022.

Torsdag skal kommunestyret behandle tilstandsrapport for grunnskolen 2022. Statsforvalteren i Innlandet publiserte nylig rapporten Kommunebilde for Sør-Aurdal 2022.

Begge dokumentene omtaler, med bakgrunn i Elevundersøkelsen 2021–2022, temaet mobbing. Elevundersøkelsen er en årlig, nettbasert undersøkelse om elevenes skole- og læringsmiljø.

Skolemiljø på rødt nivå

Saksbehandler i Sør-Aurdal og Statsforvalteren er enige om at samleindikatoren mobbing i skolen i Sør-Aurdal er unntatt offentlighet, men Statsforvalteren skriver likevel følgende:

«Skolemiljøet i Sør-Aurdal vurderes i denne sammenhengen til rødt nivå. Både for 7. trinn og 10. trinn er verdiene for samleindikatoren mobbing i skolen unntatt offentlighet, men vi ser at en betydelig andel elever ved flere skoler oppgir at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.

Det er noe variasjon mellom skolene på elevenes innrapporterte oppfattelse av skolemiljøet, men kommunen bør merke seg at en betydelig andel elever i 10. trinn oppgir at de har blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene. Svarprosenten i Elevundersøkelsen er lavere enn 85 %.»

Sterk oppfordring

Med bakgrunn i dette legger Statsforvalteren til følgende:

«Statsforvalteren oppfordrer kommunen på det sterkeste til å involvere barn og unge i den lokale behandlingen av kommunebildet.

  • Hvordan jobber dere systematisk for å sikre at barn har det trygt og godt i barnehagene og skolene i kommunen?
  • Loven stiller krav til nulltoleranse for krenkelser. Hvordan jobber dere som barnehagemyndighet og skoleeier systematisk for å hindre krenkelser i barnehagene og skolene i deres kommune?
  • Hvordan og i hvilket omfang legger kommunen til rette for kompetanseheving om barns og unges psykososiale miljø?
  • Hva kan forklare variasjonene innad i kommunen når det gjelder resultater knyttet til skolemiljø?
  • Finnes det en sammenheng mellom elevmedvirkning og skolemiljø?»

Lokale mål i Sør-Aurdal

I kommunens tilstandsrapport leser vi dette om lokale mål:

«Målsettingen er ingen mobbing i skolen.
– Samtlige elever i Sør-Aurdal kommune skal ha et godt psykososialt arbeidsmiljø.
– Hver skole skal ha et forpliktende årshjul i arbeidet med elevenes psykososiale arbeidsmiljø. FAU og elevrådet skal involveres i dette arbeidet.

Trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing.

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...