Hedalen stavkirke ved juletider

Midlertidig straumstøtte til kyrkjene på 30 millionar kroner

Publisert av Arne Heimestøl 01.10.2022. Sist oppdatert 30.09.2022.

Kan straumkrisa føre til stengde kyrkjer i Sør-Aurdal? spurde vi torsdag denne veka. Fredag varsla Barne- og familiedepartementet at 1034 kyrkjer kan få ekstra straumstøtte. Fem av desse ligg i Sør-Aurdal

Midlertidig ordning

– Regjeringa foreslår ei midlertidig tilskottsordning på 30 millionar kroner i 2022 til kyrkjebygg i Den norske kyrkja. Målet er å bidra til at færre kyrkjer reduserer aktiviteten i advents- og julehøgtida, slik at publikum kan få ei fin høgtid. Dette les vi på Barne- og familiedepartementet si side.

Fleire kyrkjelege instansar har vore bekymra for at dei anten må stengje kyrkja, redusere aktiviteten eller halde kyrkjeromma kalde for å spare pengar fordi straumprisane er høge.

Dette gjeld dei fem sokna i Sør-Aurdal òg. I artikkelen vi publiserte torsdag, kom det fram at midlane som var sette av til straum i 2022, var brukte fire månader før budsjettåret er ute.

– Regjeringa er oppteken av å leggje til rette for å halde kyrkjer og kyrkjerom opne og tilgjengelege, særleg i advents- og julehøgtida. Derfor foreslår vi no ei midlertidig straumstøtteordning, slik at kyrkjer kan halde ope som vanleg i ei høgtid som betyr mykje for mange menneske, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). 

Ordninga kjem i tillegg til den lovfesta finansieringsplikta som kommunane har for dei lokale kyrkjene.

Til Vårt Land seier Toppe at straumstøtta no blir lagt fram for Stortinget i ein tilleggsproposisjon frå Finansdepartement.

Gjeld for områda med høgast straumpris

Ordninga gjeld for dei områdane som har hatt høgast straumprisar, det vil seie sør for Dovre og Sognefjorden. Totalt er det 1034 kyrkjer i desse prisområda, og det er fellesråda i dei aktuelle områda som må søkje Barne- og familiedepartementet om støtte. 

– Tilskotsmidla vil bli fordelt ut i frå talet på sokn i fellesrådet. Nivået for støtta per sokn vil vere lik for alle, og det er ei føresetnad at midlane vert utbetalte i løpet av 2022. Vi tek såleis ikkje omsyn til storleiken på kyrkjerommet eller nivå på straumutgiftene for det einskilde bygget, seier Toppe.

200 000 kr

Avisa Vårt Land har rekna ut at kvart sokn kan få om lag 40 000 kr. I Sør-Aurdal er det fem sokn. Kyrkjeleg fellesråd kan altså få ca. 200 000 kr av ekstraløyvinga.

– Alle fellesråd som søkjer og er i rett område, skal få desse pengane. Veldig lite av pengane skal gå til administrasjon. Dette skal vere ei enkel og ubyråkratisk ordning, seier statsråd Toppe til Vårt Land.

– Dette tek eg imot med opne armar, seier kykjeverje Liv Barbro Veimodet med eit stort smil rundt munnen. – Vert dette vedteke i Stortinget, vil det redde denne delen av budsjettet i ei svært utfordrande tid.

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...