Formannskapet

Uttalelse fra formannskapet

Publisert av Formannskapet i Sør-Aurdal 08.09.2022. Sist oppdatert 08.09.2022.

Kommunen merker nå en økning i henvendelser som gjelder alternative energikilder. Dette er forståelig sett i lys av den situasjonen vi har med høye strømpriser.

Torsdag 1. september behandlet formannskapet en sak der det ble søkt om dispensasjon for å sette opp bakkemontert solcelleanlegg. Vi hadde en god og lang diskusjon i formannskapet, og søknaden ble til slutt avslått siden denne søknaden krever dispensasjon fra gjeldende planverk.

I den forbindelse ønsker vi å komme med noe utfyllende informasjon i tilknytning til dette.

Det er viktig å si at formannskapet i utgangspunktet er positive til etableringer av alternative energikilder. Vi er klar over at dette vil være en del av framtida og at det kan være viktig å ha muligheter innenfor dette feltet. Vi forventer derfor enda større fokus på dette framover og dermed også flere søknader av denne typen.

På bakgrunn av dette ser formannskapet det som nødvendig å ha gode styringsverktøy å drive forvaltningen etter. Her er det mye vi må ta stilling til. Vi vil derfor å bruke litt tid på å utarbeide gode planverktøy for å forvalte dette rettferdig.

Det er noen prinsipper vi må avklare og dette vil vi ta med i arbeidet og behandlingen av den nye kommunedelplanen og andre relevante planer.

Ellers vil vi minne om:

  • Alle typer bakkemontert solenergianlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f.  
  • Solcelleanlegg som festes på tak, er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, med mindre det finnes en reguleringsplan som har andre bestemmelser.
  • Veggmontert solcelleanlegg er ikke søknadspliktig.  

Til slutt en viktig melding:

Det er nå dere innbyggere har muligheten til å komme med innspill til kommuneplanens arealdel i kommunen.

Har du ønsker om å legge ut boligtomter eller hyttetomter? Har du ønske om bakkemontert solcelleanlegg eller vindturbiner? Eller forslag til næringstomter? Idrettsbane eller kjøpesenter? Da må du si fra nå! Det er i innspillsrunden det skjer! Frist er 1. oktober.

Hilsen formannskapet
Marit, Olav Kristian, Svein Erik, Inger-Lise og Sigmund

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...