Marianne Granheim Trøyflat

La elevane få lære nynorsk!YTRING 

Publisert av Marianne Granheim Trøyflat, leiar i Valdres Mållag 16.05.2022. Sist oppdatert 16.05.2022.

Språk er ein viktig del av kulturen vår. Det er inngangsport til å forstå andre kulturar og det legg grunnlaget for all ny læring. Derfor er det gledeleg at dette er eit tema som engasjerer mange av innbyggjarane i Sør-Aurdal. 

Torsdag 19. mai skal kommunestyret bestemme om Bagn skule skal byte frå nynorsk til bokmål som første opplæringsspråk. Den rådgjevande folkerøystinga, som vart halde i slutten av mars i år, enda med 60 prosent fleirtal for bokmål. Valoppslutninga var på 20 prosent. Dette er ein av fleire ting å ta omsyn til for dei som no skal bestemme om kva elevane skal vekse opp med som det dominerande språket i klasserommet.

Dei folkevalde i Sør-Aurdal har framleis både rett og plikt til å ta ei sjølvstendig avgjerd i denne saka. I den vurderinga må fleire moment inn. Elevar som har nynorsk som første opplæringsspråk i skulen, får eit forsprang. Etter tiande trinn krev kompetansemåla for grunnskulen at elevane skal kunne lesa og skrive begge dei norske språka. Da er det sjølvsagt ein fordel å ha lært nynorsk grundig frå starten. Bokmålet dominerer overalt i samfunnet. Nynorsken er underrepresentert, og er meir avhengig av systematisk opplæring når ein skal sikre kompetansen til elevane.     

Å innføre bokmål som hovudmål på Bagn skule vil ikkje frita nokon for å møte nynorsk i skulekvardagen. Leseopplæringa skal skje på begge språka og ein skal også sikre at alle elevar har fått prøve å skrive både bokmål og nynorsk. Det er samstundes lagt opp til at elevane skal få innsikt i samanhengen mellom skriftspråk og talemål. Valdresdialekten ligg nært nynorsken. Den som er oppteken av å verne om valdresdialekten som ein av dei stoltaste kulturtradisjonane våre, bør tenke seg om to gonger før vedkomande fjernar nynorsk som hovudmål for elevane i Bagn.  

Dei folkevalde har framleis ein sjanse til å sikre nynorsk som hovudmål ved Bagn skule. Å ha nynorsk som hovudmål vil ikkje gi elevane nokon ulemper seinare i livet. Snarare gir det eit forsprang når krava til skriveferdigheiter i begge språka for alvor set inn, i skulen og på andre arenaer. Den som vernar om nynorsken, vernar om dialektane. Den som er stø i sitt eige språk, lærer lettare nye. Gjennom ord blir verda stor.  

Marianne Granheim Trøyflat, leiar i Valdres Mållag 

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...