Gang- og sykkelsti

110 000 kr i støtte fra fylket til gang- og sykkelsti

Publisert av Arne Heimestøl 15.03.2022. Sist oppdatert 15.03.2022.

I Forslag til fordeling av tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak og hjertesoner ved skolene i Innlandet fylke for 2022 leser vi følgende:

«For skolebarn som kommer fra boligfeltet «Skolehagen» som ligger øst for fv. 243 oppleves det utrygt å gå til skolen i Hedalen.

Det har vært meldt inn nesten-ulykker fra taxinæringen på stedet og de har bedt om at dette punktet prioriteres.

Kommunen har flere ganger spilt inn gang- og sykkelveg langs et lengre strekk på fv. 243 til handlingsplan for fylkesveger.

Det er flere krevende partier mtp. sikkerhet for gående og syklende, noe som også viser seg ved at det er svært mange vedtak om skoleskyss langs fylkesvegen. Sør-Aurdal kommunes trafikksikkerhetsutvalg og sektor for Oppvekst og kultur, sammen med fylkeskommunen, hadde senhøstes 2021 befaring på skoleveger.

Både riks, fylkes- og kommunalt veinett der det var utfordringer med «særlig trafikkfarlig skoleveg» og/eller skoleskyssutfordringer. Flere steder ble sett nærmere på, deriblant spesielt utfordringen ved HEBU mot Skolehagen.

Etter drøfting med fylkeskommunen ble det foreslått at kommunen burde forsøke å etablere gang- og sykkelsti fra feltet og ned til et krysningspunkt ved fylkesvegen, der det kommunale trafikkarealet til skolen er etablert, med eget fortau/GS-veg.

Forslag til tiltak: Etablere ca. 60 m gang- og sykkelsti, inkl. rampe/kryssing av grøft, flytting eller etablering av 1 lyspunkt ved krysningspunkt, samt 1-2 lysmaster langs stien. Mulig behov for større drenering på 1 parti langs stien.

Grunnerverv er ikke avklart siden tiltaket dukket opp sent på året ifm. befaring. Må evt. gjennomføre erverv, dersom ikke bruksavtale er aktuelt.

Vurdering

Dette er et enkelt og kostnadseffektivt tiltak som bidrar til et ungene kan benytte en beinveg ned til fylkesvegen der det vil bli opparbeidet et sikkert krysningsted med bl.a forsterket belysning. Fylket har søkt om fartsgrense 40 samt etablering av fartshumper ved skolen. Administrasjonen foreslår at søknaden innvilges med omsøkt beløp.»

Totalkostnad220 000 kr
Søknadsbeløp110 000kr
Tilsagn 110 000 kr

To prosjekter ved skolen

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud
Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud

Som vi ser av tabellen ovenfor, mangler det
110 000 kr før tiltaket med gang- og sykkelsti er fullfinansiert. – Dette må tas som egen sak til politisk behandling, sier kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud. – Dersom tiltaket skal realiseres, må det være utført og i hovedsak ferdigstilt i løpet av september/oktober inneværende år på grunn av krav til rapportering på forbrukte tilskuddsmidler.

Kan det være aktuelt å se dette i sammenheng med grunnarbeider på og asfaltering av skoleplassen?

– Det kan være aktuelt å vurdere, men dette er et forholdsvis lite prosjekt som en naturlig kan gjennomføres separat.

– Regner du med at sistnevnte tiltak kan bli gjennomført i sommerferien?

– Først er vi avhengige av å avklare om dette er gjennomførbart i samarbeid med grunneiere og berørte. Deretter må vi avklare ift. aktuelle entreprenører når de måtte ha ledig kapasitet mht. gjennomføringstidspunkt, sier Solbrekken Ruud.

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...