Logo til partiet Rødt

Fem gode grunner til å stemme RødtYTRING 

Publisert av Bjørn Kristiansen 10.09.2021. Sist oppdatert 09.09.2021.

1.  Et samfunn med mindre forskjeller og styrket fellesskap 

Forskjellene i Norge øker, både med en høyre-regjering og en rød-grønn regjering. Forskjells-Norge er en av våre største utfordringer i samfunnet. Det er dog heldigvis mulig å skape et vendepunkt, og Rødt skal sikre mindre forskjeller mellom folk.

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. I tillegg har de en sunnere og mer stabil økonomi. Derfor går vi til valg på å styrke fellesskapet. Det er i fellesskap med andre vi mennesker utvikler oss, og det er i samarbeid med andre vi kan skape et bedre samfunn.

2. Et styrket arbeidsliv

Rødt ønsker et trygt arbeidsliv der alle har en jobb å gå til samtidig som vi trenger et sterkere sikkerhetsnett. I dag er det for mange jobber som kommer gjennom bemanningsbyråer og for mange midlertidige jobber med lav stillingsprosent. Rødt vil forby bemanningsbransjen og sikre folk et arbeid som gir en lønn å leve av.

Vi står i front i arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Blant annet EØS-avtalen åpner opp for at arbeidsgivere kan utnytte arbeidstakere både i Norge og andre land i EU. Vi vil ha slutt med utnyttingen og sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge.

3. Et landbruk å leve av

Rødt står sammen med bøndene som kjemper for sine rettigheter. Inntektssituasjonene og arbeidsvilkårene i landbruket er verken rettferdige eller forsvarlige. Rødt Oppland mener vi må gi bønder rettferdig inntekt for arbeid og bedre vilkår. Vi må ha en opptrappingsplan for landbruket. Skal vi ha norsk mat, må vi ta bonden på alvor.

Vi vil ha et mer klimavennlig jordbruk med økt fokus på dyrevelferd. Skal vi lykkes, må rammevilkårene for landbruket bedres. Rødt har nulltoleranse for nedbygging av matjord. Det er svært viktig at all dyrka mark brukes på en god måte.         

4. En rettferdig klima- og miljøpolitikk

Norge trenger en kraftfull klimapolitikk, som kutter utslippene på en rettferdig måte. Klimakrisa vi opplever i dag, er skapt av kapitalismens behov for nye markeder og økt vekst. Rødt mener at det er naturens tålegrense som må sette rammene for den menneskelige aktiviteten og ikke kapitalismens behov for stadig vekst.

De rikeste forurenser mye mer enn folk flest, men til tross for dette ser vi at regninga kommer til de som har minst. Vi trenger en rettferdig klima- og miljøpolitikk som både ansvarliggjør de som slipper ut mest, og som fungerer i hele landet. Rødt jobber for rettferdige miljøavgifter og en samferdselspolitikk som setter billige og raske kollektivalternativ i byene og distriktene over dyre og forurensende motorveiutbygginger.

5. For et desentralisert Norge med levende distrikter

Offentlige etater og politi fjernes, lokalsykehus med fødetilbud og akuttberedskap bygges ned eller legges ned, posttjenesten blir redusert. Dette fører til færre arbeidsplasser og færre kompetansearbeidsplasser for unge mennesker som skal etablere seg. Rødt på Stortinget vil gjøre et slag for distriktene. Skal folk bosette seg i distrikta, må det finnes arbeidsplasser. Rødt vil ta hele landet i bruk og støtter folket i Distrikts-Norge sin kamp mot sentralisering og for lokal forvaltning

 Vi vil styrke lokaldemokratiet. Blant annet mener vi at fylker og kommuner som ble slått sammen uten at lokalbefolkningen var enig, skal ha mulighet til å oppløses. I tillegg er vi med på å sikre gode helsetilbud innen psykisk og fysisk helse nært folk. Vi må kvitte oss med helseforetaksmodellen og gi lokalbefolkningen og folkevalgte demokratisk kontroll over helsetilbudet, slik at vi kan styre etter forvaltningsmodellen og ikke foretaksmodellen.

Rødt er alternativet for alle som mener vi må styrke velferdsstaten, ha et seriøst arbeidsliv, ha levende distrikt og redde kloden. Stem Rødt.

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...