Sør-Aurdal Energi

«Ytring» til hedalen.noYTRING 

Publisert av Nils Martin Sætrang 08.09.2021. Sist oppdatert 07.09.2021.

Jeg har med interesse lest Arne Heimestøls lederkommentar, publisert 1.9.2021, hvor han åpent spør om nettleia kan settes ned. Jeg leser av lenken til lederartikkelen at hedalen.no kan ha konkludert (…/nettleien-bor-reduseres/).

Jeg ønsker å belyse noen sider ved det å drive monopolvirksomhet som jeg håper kan bidra til refleksjon over spørsmål som er reist i lederartikkelen.

Tariffene for nettleie er redusert
Tariffene for nettleie er uendret siden 2014. I samme periode har inflasjonen vært på 18,8%. Dette vil i praksis si at nettleien er redusert med om lag 15% siden 2014, dog ikke i nominelle kroner.

Nettleia i Sør-Aurdal er utvilsomt høyere enn mange andre steder, og det er en direkte sammenheng mellom oppgavens størrelse og antallet kunder som kostnaden kan fordeles på.

Det er også verd å merke seg at en vesentlig del av nettleia er inndekning for kostnader til overliggende nett, eiendomsskatt og offentlige avgifter. For 2021 utgjør dette om lag halvparten av nettleia i vårt område.  Dette ligger utenfor SAEs kontroll.

Det pågår en politisk prosess, for å utjevne nettleie over hele Norge.  Hvorvidt en slik prosess fører fram er utenfor vår kontroll.

Selskapets inntekt eller resultat påvirkes ikke direkte av økt kraftoverføring

Som monopolselskap utsettes SAE for regulering av inntekt. Dette er en kunstig konkurranse, hvor vår mulige inntekt bestemmes av bransjens samlede kostnader og vår kostnadseffektivitet.  Alt dette korrigert for vår geografi og kundetetthet. 

Forenklet: SAEs kostnadseffektivitet vurderes av Reguleringsmyndigheten for energi ved å sammenlikne våre kostnader med de mest effektive nettselskapene. Lav effektivitet straffes med redusert tillatt inntekt.

Selskapets tillatte inntekt kan økes ved 

 • Økt kostnadseffektivitet
 • Økt kapitalbinding i nettet (egenfinansiert investering)
 • Utvidelse av nettet (oppgaven)
 • Vesentlig økning i antall kunder (mer enn 20% økning må til før det gir utslag i tillatt inntekt)

Fokus på lønnsom drift

Selskapet engasjerer jevnlig eksterne ressurser for å analysere hvilket handlingsrom SAE i har for mer kostnadseffektiv drift. Det er alltid nyttig å få et «skråblikk» på prioriteringer arbeidsform.  Selskapet benytter ekstern ekspertise til økonomisk analyse gjennomgang av rutiner og arbeidsmetoder. I tillegg vil jeg påpeke at SAE har utstrakt samarbeid med andre nettselskap som gir direkte besparelser i driften og slikt samarbeid kan videreutvikles.

Handlingsrommet for lønnsom drift av en offentlig regulert monopolvirksomhet ligger i området mellom pålagte oppgaver på den ene siden og regulert økonomistyring og inntekt på den andre siden.  Lønnsomhet vises tydeligst gjennom årsresultatet. Overskudd legger grunnlag for beskatning, finansiering av investeringer og utbytte til eierne.

Selskapet har ansvar for å drifte en samfunnskritisk infrastruktur. Leveringskvalitet for strøm i vårt område til lavest mulig kostnad er viktig for alle. Dette kan likevel framstå som «kryssende interesser».

Oppsummert: 

 • For å øke kostnadseffektiviteten MÅ kostnadene reduseres. 
 • Lykkes selskapet med å øke kostnadseffektiviteten,  premieres det med økt tillatt inntekt. Økt tillatt inntekt gir rom for å ta mer betalt for tjenesteleveransen (nettleie).

Selskapet har ingen plikt til å hente tillatt inntekt fullt ut gjennom tariff, men det er åpenbart uansvarlig om det ikke leveres resultat som gir rom for å vedlikeholde nettet og kapitalen, videreutvikle nettet samt kunne møte eiernes forventning om utbytte på sin investering i selskapet. 

Før SAE kan svare «Ja, nettleien kan reduseres!», må følgende innfris:

 • Selskapet må ivareta sine forpliktelser overfor samfunnet (konsesjonsbetingelser)
 • Selskapet må ha mulighet til å levere overskudd på driften
 • Overskuddet må over tid være stort nok til å vedlikeholde verdien av selskapet og finansiere nødvendig utvikling
 • Overskuddet må være tilstrekkelig til å kunne levere et utbytte til eierne som står i forhold til den avkastning som kan forventes av et selskap med kapitalkrevende virksomhet og lav risikoprofil

Helt uavhengig av ovenstående: 

 • Tillatt tariffinntekt omfatter foruten inntektsramme til SAE, også kostnader til overliggende nett, eiendomsskatt og offentlige avgifter
 • Kostnadene med å drive infrastruktur i Sør-Aurdal må dekkes av fullt ut av kundene.
 • Nye regler for utforming av tariff har kun betydning for fordeling av kostnadene mellom kundegruppene
 • Driftskostnadene vil øke over tid, og gjennom 2021 har oppleves betydelig prisøkning på varer og tjenester som SAE er avhengig av

Begnadalen, 7.9.2021

Nils-Martin Sætrang, Sør Aurdal Energi AS

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Søndag 21. juli ble Lucas Leander Nerbye døpt i Hedalen ...
Bua på Aspholtbogsetra

Gå med oss onsdag 24. juliBEKJENTGJØRELSE 

Turmål: Fosstopp og Aspholtbogsetra Gåturen starter fra Bogbrua kl. 18.00. ...
Styrtregn

Mye nedbør

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger i ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...