Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Begnadalen skole tappes for elever

Publisert av Arne Heimestøl 13.08.2021. Sist oppdatert 12.08.2021.

17. desember 2020 vedtok kommunestyret at skolestrukturen i kommunen skal bestå som i dag i den valgperioden vi er inne i. Nå er det søkt om overføring av sju elever fra Begnadalen skole til Bagn skule. Alle søknadene er innvilget. Ved skolestart høsten 2021 er det kun 18 elever igjen ved Begnadalen skole.

Orientering i lukket møte

I kommunestyret 17. juni i år ble det gitt en orientering om skole. Orienteringen ble gitt i lukket møte.

Ifølge møteprotokollen ble møtet vedtatt lukket etter offentliglova § 11-5a, en lov som gjelder dokumenter – og ikke møter.

Det har ikke vært mulig å få informasjon om hvilken skole orienteringen gjaldt, og stemmetall og hvem som stemte hva, framgår heller ikke av møteprotokollen.

Hedalen.no har stilt ordfører Marit Hougsrud (Sp) en rekke spørsmål knyttet til den nye utviklingen i skolesaken.

– Du har rett i at det er feil i protokollen, der det står offtl § 11-5. Det riktige skal være kommunloven § 11-5, sier Hougsrud.

Teksten i § 11-5 i kommuneloven er som følger:

«Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen.


Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.
b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.

Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis rådet skal behandle saker som er omtalt i andre ledd, skal møtet være lukket.

Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte.»

– Så er jeg enig med deg i at vi skal protokollerer vedtakene om lukkede møter.

Regler for skolebytte

Hvilket organ har vedtatt gjeldende regler for skolebytte, og når skjedde dette?

– Retningslinjene er utarbeidet etter lovverket rundt det med skolebytte. Kommunen begynte å få mange henvendelser angående skolebytte, og det var behov for en rutine.

Fra dokumentet: «Nærskoleprinsippet er omtalt i Opplæringsloven § 8-1. §8-1 tredje ledd lyder:

«Etter søknad kan eleven takast inn på annen skole enn den eleven soknar til.»

Kommunen kan etter § 8-1 tredje ledd innvilge søknad om å gå på en annen skole enn den som følger av rettighetene knyttet til nærskoleprinsippet. Tredje ledd gir ikke eleven rett til å gå på en annen skole. Søknad om overflytting til annen skole blir behandlet som et enkeltvedtak.

Skoleskyss og økonomi: Kommunen kan stille krav om egenbetaling av skoleskyss dersom søknaden ikke har sammenheng med retten til opplæring. Retten til opplæring kan for eksempel være at eleven ikke får oppfylt sin rett til spesialundervisning eller et trygt og godt skolemiljø. (Hentet fra rundskriv Udir).

Ikke politisk behandlet

– Retningslinjene har ikke vært oppe i formannskap eller kommunestyre da de er sammenfallende med lovverk og rundskriv fra Udir.

Søknader om skolebytte

Hvor mange barn er det søkt om overføring for fra Begnadalen skole til Bagn skule fra høsten 2021?

– Sju elever

Hvor mange av søknadene er innvilget?

– Alle

Skoleskyss

I telefonsamtale opplyste du at det er lovet gratis skoleskyss til alle som er overført til ny skole. Er dette i samsvar med gjeldende regler for skolebytte?

– Jeg sa at alle som bytter skole på et faglig grunnlag, har rett på gratis skoleskyss. De som søker overflytting til annen skole enn nærskolen, begrunner sin søknad. Søknader som innvilges der begrunnelsen er retten til opplæring, får skoleskyss dekket av kommunen. Begrunnelsen vurderes av kommunen.

Omvendt demokrati?

Et flertall av foresatte i Begnadalen skole og barnehage ønsket at Begnadalen skole skal bestå. Den samme holdningen kommer vel til syne i kommunestyrets vedtak av 17. desember 2020. Praktiserer kommunen omvendt demokrati ved nå å innvilge søknader om overføring til annen skole?

– Søknadene om skolebytte kommer fra foreldrene, og jeg kan ikke se at administrasjonen har noen grunner til ikke å innvilge dette så lenge det er kapasitet. Og selv om flertallet av foreldrene ønsket å beholde skolen, så var det også noen foreldre som ønsket en endring. Nå kan det se ut som at noen av foreldrene foretar denne endringen selv. Utover det, forholder administrasjonen seg til gjeldende vedtak og opprettholder tjenestene ved Begnadalen skole.

Fritt skolevalg i Sør-Aurdal?

Betyr det som nå har skjedd at foresatte fra for eksempel Bagn skolekrets kan søke om overføring av sine barn til Hedalen barne- og ungdomsskole, at alle får søknadene innvilget, og at de i tillegg får gratis skoleskyss? Med andre ord: Har kommunen innført fritt skolevalg?

– Så lenge det er kapasitet på HEBU, så vil søknaden bli innvilget. De som søker overflytting til annen skole enn nærskolen, begrunner sin søknad. Søknader som innvilges der begrunnelsen er retten til opplæring, får skoleskyss dekket av kommunen. Begrunnelsen vurderes av kommunen.

Les også..

Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...