C-blokka på SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Hva skal skje med C-blokka på SAUS?

Publisert av Arne Heimestøl 17.06.2021. Sist oppdatert 18.06.2021.

Dette spørsmålet reiste Svein Erik Wold i kommunestyrets spørretime torsdag 17. juni. Kommunestyret har vedtatt at C-blokka skal rives, men Wold kan tenke seg at den fortsatt skal kunne brukes. Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud ga en grundig orientering om standarden på bygget og kunne ikke tilråde videre bruk.

Hedalen.no gjengir spørsmålene Wold stilte, og svaret Solbrekken Ruud gav.

Spørsmål fra Svein Erik Wold (Sp)

Til kommunedirektøren.

Vi har vedtak på å rive C-blokka på SAUS, men prosessen er utsatt på grunn av pandemien og at motorgruppa på SAUS har behov for lokaler til en finner erstatning for lokalene de bruker i dag.

Det var oppslag i Avisa Valdres for litt siden om at motorgruppa er på utkikk etter nye lokaler. Da vi i kommunestyret var på besøk hos motorgruppa i fjor, fremmet de ønsker om mer egnede lokaler enn de har i dag, og så for seg at svømmehallen kunne bygges om til verksted og garasje.

Svein Erik Wold (Sp)
Svein Erik Wold (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Nettopp nærhet til skolen var viktig for å få til en god og rasjonell løsning for motorgruppa. Jeg er enig at ombygging av svømmehallen ville blitt en god løsning.

Selv om C-blokka ikke er egnet for det formålet det en gang ble bygd for, og har fått fukt- og råteskader, så er det fortsatt igjen store verdier i bygningsmassen. Store deler av bygget er murkonstruksjoner og er å anta at det fortsatt er like godt konstruksjonsmessig.

Det er hovedsakelig råteskader i taket og muligens noe i gulvet noen steder. Garderobeanlegget er fortsatt bra. Det er en betydelig restverdi i bygget, og det er vel også et negativt miljøregnskap å sanere bygget. Kommunen vil også få betydelige kostnader med å leie lokaler til motorgruppa. Sanering av bygget vil også koste flere hundre tusen.

Drømmen min er at C-blokka kan bygges om til et aktivitetshus for gamle og unge som har andre interesser enn korps, musikk og idrett. Ungdomsrådet har signalisert at de ønsker et sted det er mulig å henge, det er behov for lokaler til kodeklubben, e-sport, kunst og håndverk og andre ting.

Det kan bli en møteplass for gamle og unge med interesse for teknikk, maskiner, biler, veterankjøretøy, mekanikk og håndverkstradisjoner.

Kommunen har alt for mange kvadratmeter bygningsmasse pr. innbygger, og jobber for å redusere dette. Jeg mener heller ikke kommunen skal gjøre denne ombyggingen alene. Jeg ønsker et samarbeid med næringslivet, lag og foreninger og private for å realisere dette.

Men spørsmålet mitt er:

 • Når er det planlagt at C-blokka rives?
 • Kan prosessen fryses til vi har fått avklart om det er interesse for en slik ide og hvordan det kan finansieres, og finne mulige investorer og samarbeidsparter til et slikt prosjekt.

Med vennlig hilsen
Svein Erik Wold

Kommunalsjef Solbrekken Ruud sitt svar

Ganske tidlig i prosessen med vurdering av om C-blokka skulle rehabiliteres og utvides eller om den skulle rives, ble Norconsult engasjert for å vurdere tilstanden på bygget. De leverte en tilstandsrapport i februar 2012.

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud. Foto: Arne Heimestøl

A- og B-blokka ble bygget i 1974 og totalrenovert i 2005, samt at takene ble skifta i 2011.

C-blokka ble bygget i 1977, og det er ikke gjort større vedlikeholdsarbeid etter dette. Bl.a. etter tilstandsvurderingen til Norconsult gjorde kommunestyret i 2012 vedtak om å rive C-blokka og bygge opp på et flomsikkert sted. Sør-Aurdalshallen er bygget etter dette, og fyller funksjonene i C-blokka, samt en del mer, med unntak av motorgruppa.

Svakhetene ved C-blokka som Norconsult pekte på i 2012, gjelder i stor grad i dag også, selv med annen type bruk, og selv om flomsikring mot elva er bedre.

Svakhetene som ble påpekt da, var Isolasjonsverdier i yttervegger, dører, vinduer og yttertak, krav til ventilasjon, energiforbruk, universell utforming, snølastkapasitet, fallforhold på taket, samt sanering av asbest.

Selv om flomsikringen mot elva er bedre, er massene mellom elva og bygget såpass gjennomtrengelige, og nivået på kjelleren i C-blokka såpass lavt, at ved en stor flom vil det være vanskelig å hindre at vannstanden kan stige over kjellernivået. Dermed kan det være risikabelt å plassere kostbart og uflyttbart utstyr der.

Ved en ombygging av C-blokka til annen bruk, vil vi etter vår mening likevel måtte gjøre vesentlige endringer:

 1. Bæresystem. Sålefundamenter, bærende betongsøyler, kjellervegger og etasjeskiller i plasstøpt betong er bra. Det samme er plasstøpte betongdragere som bærer takelementene.

  Men de prefabrikerte såkalt Dina-betongelementene som bærer taket, er for dårlige, i tillegg til at det er for dårlig isolasjon.

  Vi mener de må skiftes med annen sterkere takkonstruksjon som fyller dagens snølastkrav. Ved inngangspartiet i 1. etg. er det limtrebjelker og stålsøyler, som også trolig må skiftes.

 2. De såkalte Asbestolux-plater, som er brukt i ganske stort omfang i bygget, må saneres, i tillegg til fuktskadde innvendige trevegger og fuktskadd himling.

  En del av det plasstøpte dekket må også trolig fjernes og støpes på nytt pga. skader og korrodert armering.

 3. Yttervegger er delvis av slemmet Leca og delvis av fuktskadet trepanel. Lecaveggen kan muligens bestå, men isoleres og kles på utsiden. Treveggene bør trolig skiftes helt. Vinduer og dører må trolig skiftes på hele bygget.

 4. Elektroteknisk utstyr og belysning må påregnes skiftet i sin helhet. Ventilasjonsanlegget, som er skiftet etter flom, kan muligens brukes om igjen.

Konklusjonen vår er at fundamenter og kjellervegger og delvis etasjeskiller er bra nok til å kunne gjenbrukes. Mye av bæresystemer, tak og vegger må bygges nye, samt mye innvendig og mye av det tekniske utstyret.

Med bakgrunn i dette, så er svaret på punktene til Wold som følger:

 • Riving var planlagt i slutten av 2020, men både på grunn av de ekstra utfordringene som pandemien har ført til i drift, og også vedlikeholdsmidlene fra staten som måtte prioriteres, så ble riving ikke prioritert gjennomført.

  Det var også medvirkende årsaker at C-blokka ga mulighet for møter og andre aktiviteter som måtte gjennomføres, uten å komme i konflikt med skolens bruk av hallen og lignende med tanke på smittevernhensyn. Det ble også jobbet med å se på om man kunne finne midlertidige lokaler til motorgruppa før bygget skulle rives.

 • Det korte svaret er selvsagt ja. Likevel er det ikke noe vi vil anbefale.

  Bygget er stort og ikke nødvendigvis veldig formålstjenlig for en fremtidig bruk.

  Kommunen vil få en stor investeringskostnad, og trolig unødvendig mange kvadratmeter som må driftes og vedlikeholdes i fremtiden, uten at det nødvendigvis vil bli en arealeffektivt og godt egnet bygg for brukerne.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...