Nye leger

Subsidiering av legetjenesten

Publisert av Arne Heimestøl 09.02.2021. Sist oppdatert 08.02.2021.

15. januar skrev vi at legekontoret på Nes i Ådal ville få redusert åpningstiden fra 1. februar. Sør-Aurdal kommunes oppsigelse av samarbeidsavtale om legehjemmel på Nes var en medvirkende årsak til endringen.

Dette oppslaget skapte reaksjoner både i Nes, Begnadalen og Hedalen. 20. januar sa varaordfører i Ringerike, Dag E. Henaug, at endringene som var planlagt, ikke var godt nok forankret verken politisk eller lokalt. Henaug håpet at Sør-Aurdal kommune ville vurdere samarbeidet med Ringerike om legehjemmel på Nes på nytt. Inntil videre fortsetter legekontoret med samme åpningstid som nå.

Fra 2005 til 2020 var det et samarbeid om legetjenesten på Nes. Sør-Aurdal sin siste årlige utgift til dette var på 250 000 kroner. Lege Wafer Bang har 500 pasienter fra Sør-Aurdal på sin liste. Til sammen har han 1008 listepasienter.

Subsidiering i Sør-Aurdal

I rapporten Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen, laget for Kommunenes Sentralforbund, leser vi følgende: « Samlet sett anslår vi at 287 av landets 422 kommuner, omtrent 7 av 10, subsidierer fastlegeordningen utover den ordinære fastlegeordningen (hovedmodellen). En mindre andel, 3 av 10 kommuner, subsidierer ikke.»

Hedalen.no har bedt om innsyn i avtale(r) som er inngått med kommunens leger vedrørende subsidiering av fastlegeordningen, slik det er definert i KS-rapporten.

Her gjengir vi svaret kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen har gitt på e-post:

« Vi har kikket på regnestykket til spørsmålet ditt og oversender med dette tall fra 2019 da dette er det siste regnskapet som er godkjent og ferdig revidert. Tallene for 2020 er ikke ferdige enda.

Når det gjelder listestørrelser etc., er informasjon om dette hentet fra desember 2019 slik at vi skal få mest mulig korrekte tall.

Basistilskuddet beregnes ut fra en overføring til kommunen på kr 755 per innbygger i kommunen. Ved utgangen av 2019 var det 2954 innbyggere i Sør-Aurdal kommune. Dette betyr at kommunens overføring i forbindelse med basistilskuddet var på kr 2 230 270.-

Slik fastlegeordningen er i dag, kan, som kjent, alle innbyggere i Norge fritt velge fastlege uavhengig av hvor de bor. Dette medfører både inntekter og utgifter for kommunen. For Sør-Aurdal kommunes vedkommende blir dette presentert slik for 2019:

  • Inntekter forbundet med listepasienter fra andre kommuner: kr 105 000.
  • Utgifter forbundet med listepasienter som har valgt fastlege utenfor Sør-Aurdal kommune: kr 737 000.-

Dette betyr at Sør-Aurdal kommune har en samlet utgift tilsvarende kr 632 000, hvilket igjen betyr at Sør-Aurdal kommune indirekte har samlede rammeoverføringer forbundet med basistilskuddet tilsvarende kr 1 598 270 for 2019.

Samlede utgifter for legekontoret på Bagn var i 2019 kr 3 500 000. Basistilskuddet som tilføres kommunen over rammetilskuddet skal etter avtale med fastlegene tilfalle kommunen for drift av kontoret. Dette betyr at legetjenesten for 2019 ble subsidiert med kr 1 901 730.

Ved siden av dette har Sør-Aurdal kommune inngått en egen avtale med fastlegene for å dekke opp kommunens tredje turnuslinje på legevakta. Dette har vært nødvendig å gjøre da kommunens siste hjemmel har vært benyttet for å subsidiere legekontoret på Nes. Samlet sett har legevaktsavtalen kostet Sør-Aurdal kommune ca. kr 500 000 i 2019.

Om vi isolert sett regner subsidieringskostnadene om vi skulle fortsatt samarbeidet med legekontoret på Nes, blir oppsettet for Nes kontoret som følger:

  • Direkte subsidiering av Nes kontoret: kr 250 000
  • Tapt basistilskudd basert på 500 listepasienter: kr 377 500.- (Disse 500 listepasientene er en del av det samlede beløpet på kr 737 000.-)
  • Kostnad forbundet med legevaktsavtalen i Sør-Aurdal: kr 500 000.-(Kommer som en følge av at den tredje hjemmelen ble benyttet på Nes, og at Ringerike kommune ikke ville avse fastlege til legevakt på Fagernes)

Dette vil gi kommunen en samlet utgift på kr 1 127 500, hvorav kr 750 000.- utgjør direkte subsidiering av kontoret pluss kostnader forbundet med legevaktsordningen da den tredje fastlegehjemmelen blir benyttet på Nes.»

Valg av fastlege

  • Lege Wafer Bang på Nes har 500 pasienter fra Sør-Aurdal på sin liste. Totalt har han 1008 personer på lista.
  • Lege Gert Halleby har totalt 854 pasienter på sin liste. 116 plasser er ledige.
  • Lege Nerijus Gintalas har 881 pasienter på sin liste. På denne lista er det 59 ledige plasser.
  • Lista uten fast lege har 221 ledige plasser av 400.

Basistilskuddet

Basistilskuddet per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kommunenes sentralforbund (KS) og Regionalt helseforetak (RHF) og Den norske legeforening (DNLF).

Kommunen betaler ut basistilskudd til fastlegene per registrert person per år på legens liste.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...