fossholt-nereng

Spørsmål besvart i spørretimen

Publisert av Arne Heimestøl 20.01.2021. Sist oppdatert 19.01.2021.

I november 2019 stilte Ola Jonny Fossholt (Ap) flere spørsmål knyttet til samarbeid om helsetjenester mellom Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune. Her gjengir vi spørsmålene som ble stilt, og svarene kommunalsjef Laila Nereng gav.

Samarbeidsavtale legetjeneste Ringerike/Sør-Aurdal

Har blitt fortalt at vårt tilskudd til Ringerike på denne tjeneste er avsluttet. Ca. 250 000. Hva er det inntil nå blitt brukt til? Får dette følger for personer i Sør-Aurdal som bruker Nes legekontor?

Tilskuddet til Ringerike kommune har vært med å betale/subsidiere driften av Nes legesenter.
Samarbeidsavtalen gikk tilbake til 2005 og hadde en oppsigelsestid på ett år. Det ble i 2018 forsøkt å reforhandle avtalen med Ringerike kommune. Dette med bakgrunn i vedtak gjort i kommunestyresak 066/17 «Legetjenesten – fremtidig organisering og drift»

KS-066/17 Vedtak:

  1. Ringerike kommune forespørres om reforhandling av samarbeidsavtalen, med tanke på at legen ved Nes legesenter skal delta i legevaktsamarbeidet i Valdres, samt bidra med enkelte kommunale helse- og omsorgstjenesteoppgaver i Sør-Aurdal.
  2. Dersom man ikke kommer til en løsning i punkt 1, sies avtalen med Ringerike kommune vedrørende drift av Nes legesenter opp.
  3. Det opprettes en ny fastlegehjemmel ved Bagn legesenter. Inntil sak om ny fastlege er avklart, jobbes det for å ha en turnuslegeordning i mellomtiden.

Etter dialog med Ringerike kommune konkluderte de med at det ikke fantes åpning for reforhandling av avtalen, og Sør-Aurdal kommune sa da opp avtalen, jf. pkt. 2 i kommunestyrevedtaket. Avtalen opphørte dermed i september 2019.

Det at Sør-Aurdal sa opp avtalen, får ingen følger for personer i Sør-Aurdal kommune. Innbyggere i Sør-Aurdal kan fortsatt ha, og fortsatt velge, fastlege på Nes. Dette på lik linje med at man kan velge fastlege hvor man vil i Norge, så lenge fastlegen man velger, har ledig kapasitet på sin liste.

(Til orientering har vi flere innbyggere i Sør-Aurdal som har fastleger i andre kommuner, og vi har flere personer fra andre kommuner som har fastlege i Sør-Aurdal.)

Samarbeidsavtalen legetjenester

Hvorfor får ikke personer med fastlege Nes hjelp fra legetjenesten i Sør Aurdal når lege har stengt på Nes, men må henvende seg til Hallingby/Hønefoss. Er det noe som mangler i samarbeidsavtalen?

Fastlegen på Nes legesenter har avtale med Hallingby og andre legesenter/legekontor i Ringerike kommune, og samarbeider med disse om sine pasienter, når vedkommende er fraværende (f. eks. har stengt). Pasientene må da forholde seg til det legesenter/legekontor som dekker opp for fastlegen på Nes.

Dette blir på lik linje med at dersom en av fastlegene f. eks. ved Bagn eller Fagernes legesenter, er fraværende, må pasienten ta i mot time hos lege som dekker opp for dennes fastlege, dersom man ikke vil vente med time til ens egen fastlege er tilbake på jobb.   

Dersom det er behov for øyeblikkelig hjelp, får imidlertid de som oppholder seg i kommunen, hjelp ved Bagn legesenter / i den kommunen man oppholder seg i (i kontortid), uansett hvor man har fastlege (dette jf. Helse- og omsorgstjenesteloven). (Det er verdt å merke seg at dette omhandler øyeblikkelig hjelp, f. eks. er en halsbetennelse ikke å regne som øyeblikkelig hjelp. )

Legevakt

I søre del av kommunen er det like langt til legevakt i Hønefoss som Fagernes, i de fleste tilfeller er det greit å reise til og fra Fagernes.

Men i de få tilfeller der personer har behov for videre behandling på sykehus, vil det være mye lettere og ta turen til Ringerike. F. eks. brudd og røntgenundersøkelse.

Ved å reise til Fagernes må syke videre til Gjøvik/Lillehammer, for så å reise hjem. Disse få gangene i løpet av året dette rammer noen, så da godtar hver enkelt det.

Hvis det blir ringt til legevakt Ringerike, får en ikke komme inn. En løsning er  å si at en er på Nes, da får en hjelp. Må vi ha det slik? Hva vil det koste kommunen med en avtale for de få gangen det er behov å få bruke legevakt Ringerike?

Dette spørsmålet har vært oppe noen ganger tidligere, sist i september 2016 i kommunestyresak 056/16 som omhandlet et eventuelt samarbeid mellom Ringerike og Sør-Aurdal kommuner vedrørende bl.a. helsetjenester. Mandatet som da ble gitt var følgende for helse:

«En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-Aurdal har til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike kommune. Det er ikke ønskelig om samarbeid av legetjenestene, men en formell avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner…»

Helse- og omsorgstjenesteloven beskriver bl.a. kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester; at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester (§ 3-1) og hva disse tjenestene skal inneholde (§ 3-2). Loven beskriver også kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp (§ 3-5), samt kommunens plikt til å inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i helseregionen (§ 6-1).

I henhold § 6-1 er det inngått en overordnet samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner mellom Sør-Aurdal kommune og Sykehuset innlandet HF – denne er juridisk forpliktende.

Lignende avtale er inngått mellom Ringerike kommune og Vestre Viken HF. I tillegg er Sør-Aurdal kommune forpliktet gjennom vertskommuneavtale vedrørende Valdres lokalmedisinske senter, der blant annet tjenesten Valdres legevakt er lokalisert og legevaktsamarbeidet er beskrevet.

I kommunestyresaken fra 2016, er det også referert til en formell henvendelse fra Sør-Aurdal kommune vedrørende muligheten for en slik avtale. Denne ble behandlet i samarbeidsutvalget for Ringerike interkommunale legevakt (sept. 2014), og senere i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd i Ringerike kommune (des. 2014). Svaret til Sør-Aurdal kommune vedrørende dette var at en slikt formalisert avtale ikke var ønskelig.

Vurdering og begrunnelse for dette vedtaket var som følger:

«Dersom deler av en kommunes område etter avtale delvis skal kunne benytte legevakttjenester fra to forskjellige interkommunale legevakter, vil det oppstå en rekke situasjonsbetingede forhold som vil være juridisk uavklart, og dermed på ingen måte gi befolkningen den trygghet de har krav på.

Likeens vil slikt delt ansvar kunne skape uklarheter og dermed forsinke innsatsen ved ulykker, situasjoner ved hjemmebesøk, sykehusinnleggelser og lignende.

De juridiske uklarheter en slik delt ordning representerer, vil også influere på ansvarsfordeling og gjøre eventuelle klagebehandlinger vanskelig. ….»

Som nevnt under spm. ovenfor har alle rett til øyeblikkelig hjelp i den kommunen man oppholder seg i, og så er det helsepersonell ved den enkelte legevakt som gjør en faglig vurdering på hva som er øyeblikkelig hjelp.

Det skal nevnes at det ble sagt fra Ringerike kommune i samarbeidet rundt kommunestyresaken i 2016, at innbyggere fra Sør-Aurdal selvfølgelig er velkomne til legevakt i Ringerike i henhold til det som lovverket sier.

Les også..

Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Hytta til Solveig og Harald Liodden

Møte i Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

på hytta til Harald og Solveig Liodden onsdag 12.6. kl. ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...