Finn Olav Teslo

Budsjett 2021 og skolestrukturen i Sør-Aurdal kommuneYTRING 

Publisert av Finn Olav Teslo 10.12.2020. Sist oppdatert 09.12.2020.

Det nærmer seg raskt 17. desember da budsjettet for 2021 skal vedtas av kommunestyret. Som i fjor og tidligere år, blir det samtidig en debatt om skolestrukturen i kommunen. Derfor vil jeg herved hevde en del argumenter for å beholde dagens skolestruktur

1. Elevene

Dersom elevene ved Begnadalen skole skulle begynne på Bagn skole, måtte elevene transporteres med buss til Bagn. Med stopp underveis vil dette en veg ta ca. 40 minutter og dermed 1 time og 20 minutter pr. dag.

For en 1. klassing på 6 år vil dette bety om lag 5 timer og 20 minutter i uka da de har en dag fri. Et skoleår består av om lag 38 uker, så her kan man bare regne ut selv. For elever fra Hedalen ville dette blitt enda verre, men regner med at det ikke vil bli aktuelt i denne saken.

Vi bor i generasjonsbolig på Bagn, og har nær kontakt med en 1. klassing som bor ved siden av oss. Mange ganger kommer han til oss etter skolen, og da er han virkelig sliten. Han blir hentet på skolen hver dag.

Pedagogisk sett er det svært viktig for eleven å bli sett av læreren og av sine medelever. Ved en liten skole er det lett å se alle fra lærerens side, og det er lett å oppdage om noe ikke fungerer bra læringsmessig eller sosialt.

Det kan derfor fort bli satt i verk tiltak for å bedre situasjonen. Læring handler i mitt hode om relasjon mellom lærer og elver, og evne til samarbeid mellom elever i grupper.

Jo større gruppene er, desto mer utfordrende blir det å få dette til å fungere optimalt. Jeg har erfaring fra arbeid som lærer både i små skoler med en klasse pr. trinn til skoler med fire klasser pr. trinn

2. Foresatte

Ved en liten skole i bygda vil de fleste kjenne hverandre rimelig godt, og det vil sjelden komme overraskelser på det sosiale plan. Man har kontakt med hverandre utenom skoletida på andre arenaer enn skolen.

På denne måten vil det enkelt kunne skapes et forutsigbart og godt samarbeid på foreldresida. Foresatte vil slippe å bekymre seg over busstransporten hver dag, og om det har godt bra eller vært slitsomt

3. Lærere

De lærere som ønsker å jobbe ved en liten bygdeskole, søker seg gjerne dit. Det viktigste er uansett at man lykkes å formidle kunnskap til elevene og hjelpe dem i deres utvikling som menneske.

Lærerne ved små skoler kan samarbeide på tvers av klassetrinnet, og skoleledelsen i kommunen må legge til rette for samarbeid mellom skolene, jfr. revisjonsrapporten om skolene i kommunen 2019.

Jeg har erfaring i å ta imot elever fra små bygdeskoler, både her i Valdres og særlig på Hadeland hvor jeg var lærer i mange år. Det som slår meg, er at det har vært svært mange dyktige og hyggelige elever som har kommet fra små grendeskoler for å begynne på den arenaen jeg kjenner best, ungdomsskolen.

4. Grenda

Sør-Aurdal kommune er langstrakt, og pr.dato bor over 1200 mennesker i Begnadalen og Hedalen. Dette betyr at godt over 40 % bor sør i kommunen.

Revisjonsrapporten fra 2019 påpekte dette, og uttalte at det nok er naturlig med to skolesystem i bygda, ett i sør og ett i nord. Skolen er et viktig samlingssted i bygda både som skole og som samfunnssted ved arrangementer gjennom året.

På Hadeland ble fem barneskoler lagt ned, og det ble etablert en stor, felles barneskole. Det som skjedde ved at barneskolene ble lagt ned, var at det ble liten eller ingen nyetablering i bygda, og ganske kort tid etterpå ble butikken i grenda lagt ned.

Sør i kommunen ligger de fleste største bedriftene i kommunen, og alle dem har planer om videreutvikling og vil ha behov for flere ansatte. Det er derfor viktig at kommunen kan tilby både tomter og leiligheter i nærhet til disse bedriftene.

At det er nærhet både til skole og barnehage, vil være en svært positiv faktor for både nye potensielle innbyggere og for de som allerede bor i grenda.

5. Politikk

Sør-Aurdal Arbeiderparti gikk til valg i 2019 med parolen Levende grender med nærhet til skole. Vi er i opposisjon i kommunestyret, men jeg går utfra at de som stemte på oss i 2019, vet hva vi står for.

Denne saken bekrefter at vi holder det vi lovde i 2019. Ved valget fikk vi 5 % framgang, og vi var litt fornøyd med denne framgangen. Rikspolitisk er det SP som har profilert seg mest på desentralisering, mens AP i mange år har prøvd det samme uten å få samme respons i media.

Vi i kontrollutvalget har hatt møte med Innlandet Revisjon som skal følge opp vår kommune framover. I forkant av møtet hadde de laget et skriv der de oppsummerte situasjonen for kommunen. To faktorer var lett å bite seg merke i :

  • Kommunen har for høy lånegjeld med godt over 80 % der et anbefales maksimum 75 %
  • Disposisjonsfondet anbefales å ligge mellom 5 og 10 %. Ved inngangen til 2020 lå dette på 11,2 % for Sør-Aurdal.

Det er da naturlig å spørre seg hvorfor kommunen skal ligge med en så høy prosent avsatt til disposisjonsfondet. Innlandet Revisjon har ansvar for oppfølging av i alt 23 kommuner i Innlandet. Sigbjørn Johnsen sa at det var viktig med « Peeng på bok», men vi bør vel ligge innenfor det som anbefales av sakkyndige.

Avslutningsvis vil jeg hevde at denne saken skaper stor debatt og høyt engasjement. Dette er bra, da endelig beslutning betyr mye for framtida i kommunen.

Vi må snu trenden om færre og færre mennesker i kommunen, og vi må legge til rette for vekst i alle deler av kommunen. Samtidig må det komme på plass en næringsplan slik at alle kan arbeide målrettet mot samme mål.

Bolystprosjektet er godt i gang, og det blir spennende å se hvilke positive konsekvenser dette vil ha for kommunen vår.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...