emmy

Hva er det som skjer i Sør-Aurdal?YTRING 

Publisert av Reidar Schlytter 20.10.2020. Sist oppdatert 20.10.2020.

Undertegnede, som er leder for Sør-Aurdal Arbeiderparti, registrerer stor frustrasjon blant kommunepolitikerne og særlig i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe over kommunedirektørens behandling av saker som er til behandling i kommunestyret. I disse tider dreier det seg om framlegging og behandling av neste års budsjett.

På nytt skjønner jeg at kommunedirektøren har satt på kartet nedlegging av Begnadalen skole og overføring av ungdomstrinnet i Hedalen til Bagn. I tillegg er det sterke signaler om at også barnehagen står i fare for nedlegging.

Jeg spør meg selv, hvilke samfunn ønsker vi oss i Sør-Aurdal? Skal det være slik at alt skal samles på Bagn (kommunesentret), eller skal man ha lokalsamfunn som nå, med nærhet til skole, barnehage, samfunnshus, arbeidsplasser osv.

Det er vel slik jeg oppfatter de aller flest ønsker. I debatten om nedlegging / omstrukturering av tilbudene i Begnadalen må jeg gå litt tilbake i tid når politikerne gjennomførte drifts-tilpasningstiltak.

Det ble nedsatt grupper for å komme fram til enkel løsninger og som på lang sikt skulle løse de økonomiske problemer for kommunen. En slik gruppe be nedsatt for å belyse situasjon for ytre del i kommunen. Resultat og forslag fra denne gruppen ble at alle kommunale tilbud i Begnadalen skulle legges ned eller privatiseres. Heldigvis var politikerne i denne perioden kloke nok til å avvise forslagene. Så utredningen ble nok lagt i skuffen til daværende rådmann. Kanskje det er denne nå som er tatt fram igjen for eventuell gjennomføring.

Da saken ble behandlet i sin tid i kommunestyret, ble det gang på gang etterlyst at utredningen var svært mangelfull fordi man ikke hadde utredet konsekvensen av tiltakene. Dette går igjen også i dagens situasjon, ved at kommunedirektøren hopper lett over å levere en konsekvensanalyse av tiltakene.

Som kjent har kommunen et stort industriområdet i Begnadalen (Begna) med blant annet kommunens største arbeidsplass (Begna Bruk). I tillegg har kommunen et stort boligfelt i samme området. Begna Bruk sier selv at for å lykkes med bedriften er det nødvendig at all infrastruktur er på plass, veier, strøm, bredbånd, skole og butikker m.m.

Politikerne, i hvert fall fra mitt parti, har gang på gang bedt om at man må ha litt tålmodighet før man legger ned tilbudene, dette på grunn av at vi vet at ting er på gang med et nyetablering av nye arbeidsplasser. Viser i denne forbindelse til tidligere avisinnlegg med Massivtre som nå begynner å få opp produksjon med nye prosjekter og som medfører flere arbeidsplasser.

I tillegg ser jeg at kommunen (oppe som sak i kommunestyrett torsdag) med framføring av strøm til industritomt som er solgt til en bedrift som ønsker å etablere seg på Begna industrielt. Her kommer det mange arbeidsplasser etter hvert.

Når en ser denne positive utviklingen, er det meningsløst fra kommunens side å avvikla alle kommunale tilbud i dette området.

Jeg minner også om at politikerne har vedtatt etablering av en bolystgruppe for å få tilflytting av nye innbyggere til kommunen. Det er derfor viktig at vi ser utviklingen i et positivt lys og ikke svartmaler situasjon slik kommunedirektøren legger opp til. En svartmaling som går ut over alle innbyggerne i Sør-Aurdal, og som ikke skaper glede og optimisme som vi trenger så sårt.

Til slutt vil jeg likevel minne om det som skjedde ved behandlingen av årsbudsjettet i kommunen for 2020 sakt 92/2019:

Etter valget høsten 2019 ble Senterpartiet den store vinner (9 rep) og de valgte å bryte samarbeidet med Arbeiderpartiet (6 rep) og gikk i posisjon med Høyre (2 rep). Følgende ble vedtatt under budsjettbehandlingen:

Senterpartiet og Høyre: som har flertall i kommunestyret fremmet følgende forslag:
Tillegg til punkt 1:
Det settes i gang en prosess der det tas sikte på å legge ned Begnadalen skole fra og med høsten 2021.
Saken skal behandles i kommunestyret for endelig behandling.
Kommunestyret ønsker spesielt fokus på følgende i prosessen:

 • Det fremlegges detaljerte planer for overflytting av elever. Det skal være en tett dialog med foreldre og ansatte, og det arrangeres tiltak som gjør at de berørte blir involverte i arbeidet.
 • Det skal være tilbud om SFO i Begnadalen.
 • .Samfunnssalen skal være en del av kommunens satsning i Begnadalen som et møtepunkt for befolkningen og til bruk for barnehage, SFO og andre.
 • ·i må arbeide for en best mulig reiseopplevelse med kortest mulig tid, og satsing på materiell, veger og om nødvendig voksenkontakt under reisen.

Forslaget ble vedtatt mot opposisjons stemmer.

Opposisjon som består av Arbeiderpartiet (6), TpK (1) og Frp (1) fremmet følgende forslag:

Under punkt 1. nytt strekpunkt

Nedlegging av Begnadalen skole tas ut av budsjettet mht til vedtak 006/15 som lyder: KS-006/15
Vedtak:

 1. Skolestrukturen beholdes som i dag, men det skal tas en gjennomgang av ressursbruken slik at kostander pr. elev reduseres. Der det er forsvarlig skal antall elever pr gruppe økes, en mer utstrakt bruk av fådelt undervisning.
  a) Ringerike inviteres med for å utrede felles skole/skolekrets Nes, Begnadalen og Hedalen på sikt. b) Dette kan løses på ulike måter som Ringerike inviteres med på. Her må alle samarbeidsformer vurderes, og det er naturlig å tenke seg en helhetlig pakke der andre tjenester også blir en sentral del av samarbeidet, slik som legevakt, sykehus og videregående opplæring.
 2. Endring av kretsgrenser. Om ikke en samarbeidsløsning for ytre del finner sted, avvikles skolene etter en minimumsbetraktning med hensyn til elevtall, som settes til 35 elever over en treårsperiode for grunnskolen på 1-7 trinn. For ungdomsskolen settes en grense på 15 elever over en treårsperiode. Er elevtallet under disse tall skal skolekretsen endres. SFO skal fortsatt ligge i nærområdet og skal kobles opp mot barnehage eller skole.
  3. Samtidig med dette arbeidet fullføres prosjektet med erstatning for C-blokka på Bagn. Her ser vi for oss at planene vurderes med svømmebasseng, hall som også skal fungere som samfunnssal og nødvendige behov for skolen. Det avklares med idrettslag om denne skal bygges i kommunal regi eller i idrettslagets regi. Det skal vurderes om skolekjøkken/kantine og grupperom skal bygges som avhjelper for barneskolen og SAUS sine behov. Det må også tas hensyn til eventuelle framtidige behov for påbygg av grupperom/klasserom. Det skal tas sikte på at bygningsmassen utnyttes på en kostnadseffektiv måte. I dette ligger det også en revurdering av innholdet i vedtatt svømmehall/kulturhus.
  4. Det nedsettes et bredt sammensatt skoleutvalg, som arbeider både politisk og administrativt med gjennomføringen av samarbeidsløsningen for ytre del.

  Forslaget ble nedstemt av SP og H som har flertallet.
  I tillegg vedtok kommunestyret et nytt punkt 9 i som følger:
  For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak. Denne legges fram for kommunestyret i mai.

  Kommentarer til vedtakene:
  I forslaget fra Senterpartiet og Høyre som ble vedtatt, er prosessen som foreslått ikke saksbehandlet og utredet. Når det gjelder bygningsmassen ved Begnadalen skole, vil jeg også gjøre oppmerksom på at peisestua som i dag benyttes som treffsted og møterom eiet av bygda, så man kan ikke uten videre nedlegge dette tilbudet.

  Når det gjelder forslaget fra opposisjon som ikke blevedtatt, så var intensjon med å opprettholde tidligere vedtak, at da fikk vi noe tid til å se an utviklingen med nyetablering og tilflytting over en 3 års periode for området.

Til vedtakets punkt 9 så er denne formuleringen svært viktig, Her ber kommunestyret administrasjon å legge fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over alle konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak. Dette legges fram for kommunestyret i mai. Dette er så vidt meg bekjent ikke gjennomført, og her får kommunedirektøren, hvis han på nytt fremmer forslag om nedlegging av alle kommunale tilbud i ytre del av kommunen, tidstrøbbel. For dette må gjennomføres.

Kjære politikere i Sør-Aurdal, bruk litt sunn fornuft for å snu den negative trenden. Fatt vedtak som gir positive virkning for meg og deg og ikke minst for kommunens økonomi som jeg tror vil bedre seg etter hvert.

Arbeiderpartiet ønsker ikke å endre nåværende skolestruktur og kan ikke være med på å legge ned skole og barnehage i Begnadalen og eventuelt ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole.

Les også..

Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Mangler fortsatt penger til SAUS

Uværet «Hans» førte til store skader i Sør-Aurdal. Kommunen søkte ...
Foto: Troms fylkeskommune

Vi trenger deg – velg yrkesfag! YTRING 

Rundt om i hele Innlandet sitter nå spente 10. klassinger og ...