Inger Randi Islandsmoen Kleven

Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst

Publisert av Arne Heimestøl 17.09.2020. Sist oppdatert 17.09.2020.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonens rapport med tema oppvekst var satt opp som orientering i kommunestyret torsdag 17. september. Det var
kommunalsjef for oppvekst og kultur, Inger Randi I. Kleven, som ga orienteringa.

Nedenfor gjengir vi orienteringa kommunalsjefen ga.

Kort orientering om noen av områdene Kommunerevisjonen IKS kommenterte

Hva som så langt er gjort:

Kan driften av skolene forbedres med tanke på bl.a.

Elevenes trivsel og læringsutbytte: Sør-Aurdal kommune har fått tilbud om å delta i Oppfølgingsordningen. Dette er initiert av Utdanningsdirektoratet med bakgrunn i resultater i forbindelse ned læringsmiljø og læringsresultater sett over en 3-årsperiode. Ordningen går over en 3 år.

  1. året: Forfase: Her skal det gjennomføres en analyse av situasjonen/utfordringene/utviklingspotensialet, planlegge og forankre utviklingsarbeidet og beskrive mulige tiltak

2. og 3. året: Gjennomføringsfase: gjennomføre tiltak.

Vi har fått veileder fra Senter for livslang læring (SELL). Det skal være et oppstartsmøte 18. september: rektorene, HTV Utdanningsforbundet, kommunalsjef OPK, veileder og fylkesmannen skal delta. Videre skal det være et møte der PPT, Ordfører og Kommunaldirektør deltar.

Avklaringer i møtet: skal vi sette inn veiledning ved alle skolene? Praktisk gjennomføring? Hvordan knytte veiledningen opp imot for eksempel fagfornyelsen? Det er viktig at denne veiledningen blir en hjelp til skolene; at veiledningen blir skreddersøm ut ifra reelle behov. Analysen skal sikre at rett tiltak igangsettes. Vi har ofte lett for å handle før vi har gjennomført gode nok analyser.

Felles strategier, planer og mål for driften: Det arbeides med kommuneplanens samfunnsdel. Videre skal det lages delplan for Oppvekst og kultur. Det er også satt av tid til å legge inn felles rutiner for skolene i kvalitetssystemet vårt (Compilo). Dette er tidkrevende, men vi har satt oss som mål at vi skal ha inn samtlige rutiner innen skolestart 2021. Dette er et ledd i å arbeide mot en felles praksis i skolene i Sør-Aurdal kommune.

Forsvarlig lærertetthet: Det knyttes stor bekymring til små enheter og sårbarhet. Vi ansatte vikarpool tidlig på våren, men læreren fikk en annen stilling, og vikarpoolen måtte lyses ut på nytt. Det er nå ansatt lærer i denne stillingen. Vi håper at dette skal hjelpe oss, men bekymringen er der. Streng smittevernveileder og lav terskel for at ansatte skal holde seg hjemme, gjør at det nå er ekstra krevende å drifte skolene på en forsvarlig måte.

Det er videre kommentert ulik tilgang: digitale tavler og PC-er:

En kartlegging nå viser:

Bagn skule: alle klasserom har digital tavle. 3 projektorer til de eldste tavlene må byttes ut. Alle elever har “egen” PC

HEBU: det mangler tavle i ett klasserom, og skolen har ei tavle som ikke fungerer. Alle elevene har “egen” PC

SAUS: Trinnene ved skolen har to klasserom hver. Det er digital tavle på det ene rommet og prosjektor på det andre rommet. De mangler slik 3 tavler for å få full dekning på avdelingene. Alle elever har “egen” PC

Begnadalen skole: 4 tavler. Alle elever har “egen” PC

Digitale tavler: vi ser at noen av tavlene vi har, begynner å bli klare for utskifting. Det bør derfor settes av midler på investeringsbudsjettet til utskifting av tavler. Vi kartlegger nå hvor mang av tavlene som bør skiftes ut

Færre IKT-systemer å forholde seg til: Det var tilbakemelding fra de ansatte om at det er mange ulike system og mange ulike moduler å forholde seg til. Vi, Valdreskommunene i samarbeid med IKT Valdres, er nå inne i en anbudsprosess på Oppvekstadministrativt system. Flere leverandører har levert inn tilbud, og vi er inne i en prosess fram mot inngåelse av avtale.

Samarbeid mellom skolene

Korona: Da skolene ble stengt ned, hadde vi en bratt læringskurve innen bruken av IKT for å samhandle. Bruken av Teams har åpnet opp for et tettere og enklere samarbeid innad på den enkelte skole samt mellom skolene i Sør-Aurdal og innad i Valdres. I tillegg har det blitt gjennomførbart at flere deltar på nettverk da det ikke blir så tidkrevende; eksempelvis 2 timer i stedet for en hel dag der du må reise til Lillehammer. Sør-Aurdal kommune har ansatte med høy kompetanse innen spesialundervisning og tilpasset opplæring. Vi planla en intern planleggingsdag i høst der tema var spesialundervisning. Denne satte vi på vent da vi ikke ønsket å “blande” lærere fra ulike skoler med tanke på smittevern. Ulikt materiell skulle vises/brukes, og Teams var derfor ingen god kanal for denne dagen.

Ressursbruk:

Kommunerevisjonens kommentar: Dersom ressursbruken skal reduseres ytterligere innen skole, må dette gjøres gjennom strukturendringer.

Har kommunen, basert på dagens befolkning og befolkningsprognoser, hensiktsmessig kapasitet i skolesektoren de kommende 20 årene?

Kommunerevisjonens kommentar: Prognosene viser at vi har for stor kapasitet innen skole dersom vi ser på befolkningsprognosene for Sør-Aurdal kommune

Har kommunen rutiner som er egna til å sikre at elevene får individuelt tilpassa undervisning og spesialundervisning ved behov?

Kommunen har rutiner for å sikre at elevene får individuelt tilpasset undervisning og spesialundervisning. Tilpasset undervisning og spesialundervisning vil bli en del av det vi analyserer og arbeider med innen oppfølgingsordningen. PPT skal delta i dette arbeidet. Rutinene ligger der, men bruker vi de “rette” kartleggingene slik at vi oppdager problematikken tidlig nok?

Det knyttes bekymring til skolenes ressurssituasjon. Reduserte budsjetter fører til at ressurser som kunne vært brukt til å styrke ordinær undervisning tas bort. Dette kan i neste omgang føre til at utfordringer ikke avdekkes tidlig nok og at vi ikke klarer å sette inn rett tiltak i form av tilpasset undervisning.

Les også..

Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...