Ved kirka er har en strekning fått nytt bærelag.

– Det er opp til trafikantene å tilpasse kjøringen sin til vegens tilstand og beskaffenhet

Publisert av Arne Heimestøl 02.06.2020. Sist oppdatert 02.06.2020.

Asfaltarbeidene på fylkesveg 243 er planlagt til 2021. Fast dekke på strekninger der det i dag er grus, kommer i september. Det er er lite håp om særlig vedlikehold på andre fylkesveger i Hedalen – om vi tolker Innlandet fylkeskommune rett.

Fylkeskommunen svarer

Vi sendte følgende brev til fylkekommunen rett før helga:

Hedalen.no vil gjerne lage et oppslag om vegvedlikehold i Hedalen. Fylkesveg 243 blir, etter det vi får opplyst, ikke ferdig asfaltert i år. Noen strekninger har grusdekke etter utbedringer, og disse skal få ny asfalt i 2020. Vet du når dette arbeidet vil bli utført?

I Vestbygda i Hedalen er fylkesvegen på korte strekninger i svært dårlig forfatning. Hvor ille må det bli før det settes inn tiltak, og har ansvarlige myndigheter erstatningsansvar dersom kjøretøy blir ødelagt som følge av dårlig vegvedlikehold?

Her er svaret vi mottok fra konstituert enhetsleder i Tilstand og vedlikehold- Samferdsel, Pernille Reistadbakken, i dag:

Partier på fv. 243 som fortsatt har grusdekke etter forarbeider vil etter planen få asfalt i løpet av september måned.

Innlandet fylkeskommune har beregnet at det vil koste minst 3,7 milliarder kroner å rette opp igjen forfallet på fylkesvegene våre. Vi må derfor gjøre grundige faglige prioriteringer hvert år av hvilke veger som får vedlikeholdstiltak. Vi jobber kontinuerlig med å kartlegge tilstanden på fylkesvegene på en stadig bedre måte, slik at vi kan gjøre gode vurderinger, slik at de pengene vi har til rådighet, kan bli brukt på best mulig måte.

Vegmyndighetene stiller vegnettet til trafikantenes disposisjon i den stand vegene er i til enhver tid. Vegstandarden i Norge er varierende. Det er opp til trafikantene å tilpasse kjøringen sin til vegens tilstand og beskaffenhet. Det følger av vegtrafikklovens § 3 at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir hindret eller forstyrret.» Dette innebærer at vegmyndighetene som utgangspunkt og hovedregel ikke vil være erstatningsansvarlige for skader som oppstår på kjøretøy når man ferdes på en offentlig veg.

– Vanlig, årlig vedlikehold må utføres

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) har følgende kommentar til svaret vi fikk fra Innlandet fylke:

Jeg har stor forståelse av at fylkeskommunen sliter med et stort etterslep av vedlikehold på fylkesveier, og at det er begrensede midler til dette.
Med dette etterslepet vil bare bli større dersom vanlig, årlig vedlikehold ikke blir utført. Små tiltak kan og bør gjøres hvert år, slik som å fjerne store steiner som kommer opp i veibanen, eller renske stikkrenner og grøfter. Jeg håper fylkeskommunen bidrar til at slike ting kan utføres, mens vi venter på midler til å gjøre de store utbedringene.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...