Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Ferie er høysesong for partnervold

Publisert av Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant, Høyre 05.07.2024. Sist oppdatert 04.07.2024.

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. For mange utsettes for vold av familiemedlemmer. Barn og voksne skal ikke leve i frykt for å bli utsatt for vold i eget hjem. Ferietid er dessverre høytid for vold i nære relasjoner. Mange er mer sammen enn vanlig, det kan være mer alkohol og kanskje også større press på trang økonomi i ferietider.

Vold og dårlige oppvekstsvilkår for barn kan få store konsekvenser for barnet senere i livet. Vi må gjøre mer for å forhindre at vold skjer, gjennom tidlig innsats og forebyggende tiltak. Politiet må ha kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og få dømt gjerningspersoner. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, det er vårt ansvar som medmennesker å følge med og hjelpe de som trenger det.

I 2022 kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk og avdekket at «svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner gir økt risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger.» Hjelpetiltakene er for dårlig koordinerte, samhandlingen fungerer ikke godt nok og det er stor usikkerhet rundt taushetsplikt, avvergeplikt, opplysningsplikt og meldeplikt. Kommuner uten handlingsplan har i mindre grad rutiner for å varsle om vold, og for å samordne tjenestene.  Disse kommunene har også i mindre grad kompetansehevende tiltak for de ansatte.

Vi må forebygge bedre gjennom å øke kunnskapen om vold i nære relasjoner og hvordan det kan avdekkes i hjelpeapparatet. Ansatte i barnehager, skoler og i helsetjenesten må få bedre kompetanse på å avdekke vold og gi oppfølging til de som trenger det. Tilbud for å hjelpe voldsutsatte må være kjent og tilgjengelig. En egen voldskoordinator i kommunene er ofte et godt virkemiddel, men det kan gjøres lokale tilpasninger.

Alle Høyre-styrte kommuner skal ha egen handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Høyre har nedsatt et ekspertpanel som skal komme med konkrete forslag til tiltak i handlingsplanene.

Høyre vil etablere RISK-enhet ved alle landets politidistrikt. Oslo politidistrikt har, etter initiativ fra Høyre, etablert RISK-enhet, hvor politi-, helse- og sosialfaglig kompetanse jobber sammen for å gi veiledning, oppfølging og beskyttelse til personer utsatt for vold og overgrep. Dette må rulles ut i hele landet.

Det er gjennomført lovendringer som gjør det enklere for politiet å ta i bruk omvendt voldsalarm uten å gå via domstolen. Bruken er doblet, men behovet er mye større. Det må fortsatt økes. Ansvaret og belastningen det er å bære voldsalarm må plasseres der det hører hjemme: Hos voldsutøveren, ikke offeret. I tillegg må det sørges for varsling til ofre og pårørende når gjerningspersoner løslates eller får permisjon fra soning, og terskelen for evigvarende kontaktforbud slik at hensynet til offeret vektlegges i større grad må senkes.

Politiet er i en krevende ressurssituasjon. Under Støre-regjeringen har det blitt over 600 færre politifolk i landet. I alternativt statsbudsjett foreslo Høyre å styrke politiet med 400 millioner kroner for å øke bemanningen. Det er penger nok til å ansette i overkant av 450 politifolk i løpet av 2024.

For mange gruer seg til sommerferien. Sammen kan vi gjøre en forskjell, jeg oppfordrer alle til å besøke Sanitetskvinnenes hjemmeside for mer kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell.

Kari-Anne Jønnes

Stortingsrepresentant Høyre

Les også..

Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...
Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

GudstjenesteBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til gudstjeneste med dåp i Hedalen stavkirke søndag 21. ...
Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...