Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Det blir både barnehage og SFO i Begnadalen fra høsten

Publisert av Arne Heimestøl 04.05.2024. Sist oppdatert 04.05.2024.

Torsdag 2. mai behandlet kommunestyret i Sør-Aurdal saken Endring av vedtekter for barnehager i Sør-Aurdal. Hovedoppmerksomheten var rettet mot Begnadalen barnehage.

I 2023 var det 7 barn i denne barnehagen, 5 barn over 3 år og 2 barn under 3 år, 9
plasser. Begnadalen barnehage ble midlertidig slått sammen med Hedalen naturbarnehage.

For barnehageåret 2024/2025 er det søkt 7 barn i Begnadalen barnehage, 5 barn under 3 år og 2 barn over 3 år, 12 plasser.

Kommunedirektøren hadde fremmet følgende forslag til vedtak:

«Det tas inn et nytt punkt i «Vedtekter for barnehagene i Sør-Aurdal»: For at det skal være et barnehagetilbud i Begnadalen, er det en forutsetning at det er takket ja til 15 plasser etter årlig hovedopptak. Det bør være minst to barn per årskull. Dersom det er færre enn to barn per årskull, gjennomfører administrasjonen et møte med foresatte for å vurdere en midlertidig sammenslåing med Hedalen naturbarnehage.»

Det ble tidlig klart at det var stor, tverrpolitisk vilje til å gjenåpne Begnadalen barnehage.

Senterpartiet og Høyre

Senterpartiet og Høyre sitt forslag til vedtak fikk 11 stemmer og ble vedtatt. Vedtaket lyder slik:

«Kommunestyret ønsker ikke en endring av vedtektene. Men kommunestyret er enig i at det må være takket ja til minst 15 plasser for at det skal være et barnehagetilbud som kan stå seg over tid. Imidlertid kan vi i en tre-årsperiode akseptere at målet om minst 15 plasser ikke oppnås, slik at barnehagetilbudet gjenåpnes for barnehageåret 24/25.

Etter tre-årsperioden må det foretas en ny vurdering hvis målet om 15 plasser ikke er innfridd. Barnehagen bemannes i denne tre-årsperioden med en bemanning tilsvarende 14 plasser.

Kommunestyret ber administrasjonen holde tett kontakt med foreldrene om kvaliteten i tilbudet. Kommunestyret mener administrasjonen kan vurdere alternative lokasjoner.»

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet

Opposisjonen (Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet) sitt forslag til vedtak fikk 8 stemmer. Det lyder slik:

«Kommunestyret vedtar ingen endring i vedtektene. Kommunestyret ønsker drift av Begnadalen Barnehage fra og med barnehageåret 2024/2025.»

Lokaler

Sør-Aurdal kommune kunngjorde 12. mars stenging av bygningsmassen ved gamle Begnadalen skole. Kommunen begrunnet dette med brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 6 og 8.

Dette skriver bygningsingeniør Oddleiv Juvkam i et notat som handler om avvik på Begnadalen skole, samfunnshus og barnehage:

«Lokalene som barnehagen bruker, er fortsatt stengt. Av avvik på brannkrav i barnehagen, er det krav om gjennomgående brannskille mot skolen, fra kjeller til loft. Dette må utføres før barnehagen kan startes opp igjen. Kostnaden vil trolig kunne dreie seg om 2– 400 000 kr, og kan kanskje utføres på en måneds tid.»

Plasser og bemanning

– Vedtaket kommunestyret fattet, tilsier at det i en 3-årsperiode skal bemannes tilsvarende 14 plasser, uavhengig av antall barn i barnehagen. Barn under 3 år teller 2 plasser, og barn 3 år og eldre teller 1 plass. 14 plasser tilsvarer derfor ikke automatisk 14 barn, sier kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven.

– Normen for pedagogisk bemanning i barnehage (pedagognormen) krever at barnehagen skal ha én pedagogisk leder for å ivareta 14 plasser. Barnehagen skal også ha en tilstrekkelig grunnbemanning. Barnehageloven § 26 sier at det skal være minst én ansatt for å ivareta 6 plasser.

– Barnehagen i Begnadalen vil bli bemannet med 3 ansatte – derav 1 pedagogisk leder og 2 fagarbeidere/assistenter.

– Nå når barn fra Begnadalen ikke lenger skal gå i Hedalen naturbarnehage, vil styrer se bemanningen i Begnadalen barnehage i sammenheng med bemanningen i Hedalen naturbarnehage. De ansatte skal ivaretas på en god måte, sier Islandsmoen Kleven.

Inger Randi Islandsmoen Kleven
Kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven
Foto: Arne Heimestøl

SFO

Det vil bli SFO i Begnadalen igjen kommende skoleår. – SFO og barnehagen i Begnadalen skal sambruke lokalene, og vi vil se på ansattressurser i barnehagen etter skoletid med tanke på at det da er fagarbeider sammen med elevene som har SFO. Styrer og leder for SFO-avdeling Begnadalen vil i samarbeid komme fram til en god løsning på dette, sier Islandsmoen Kleven.

Barnets beste

– For kommunens del og næringsutvikling må vi tørre å stå i en nedgangstid og få opp igjen barnehagen, sa Inger Lise Damslora (Ap). Hun viste til foreldregruppas uttalelse. – Det viser at de foresatte er fornøyde med tilbudet en barnehage i Begnadalen vil gi.

Inger Lise Damslora. Foto: Arne Heimestøl
Inger Lise Damslora
Foto: Arne Heimestøl

Her fikk hun støtte fra Catrine Hagen (Ap): – Vi stoler på at foreldrene tar hensyn til hva som er barnets beste.

Cathrine Hagen Foto: Arne Heimestøl
Cathrine Hagen
Foto: Arne Heimestøl


Les også..

Hilde Lysengen Havro

Avisa Valdres går frå tre til to papiraviser

Frå og med 2. juli vil "Valdres" koma ut i ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetsparkBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! TIRSDAG 28. mai fra kl. ...
Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kom på basar!BEKJENTGJØRELSE 

Kom på basar på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag 3. ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!BEKJENTGJØRELSE 

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 5

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Pendling

Attraktiv kommune å bo i?

Ved nyttår var det 2 836 innbyggere i Sør-Aurdal. Det ...