Deponi ved Begna

Deponering av overskuddssnø i Bagn

Publisert av Arne Heimestøl 12.03.2024. Sist oppdatert 11.03.2024.

Vinteren har gitt deler av landet store snømengder. Flere steder er det laget deponier for overskuddssnø.

Mellom E 16 og Begna ca. 700 m sør for Bagn sentrum har det den siste tiden blitt lagret store mengder snø. Det er kort veg til elva. Kan snøen som smelter, føre til forurensing?

Det er åpent vann like ved deponiet, og her oppholder deg seg for tiden en flokk med svaner. Foto: privat

Statsforvalterens side leser vi at kommuner og andre virksomheter som deponerer overskuddssnø, skal gjøre en vurdering av forurensningsfaren fra lokaliteter som benyttes som snødeponier. Dette gjelder både de permanente og de større midlertidige snødeponiene. Dersom håndteringen kan medføre fare for forurensning og/eller forsøpling, skal det søkes Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven.

Deponert snø sør for Bagn
Foto: privat

Dette sier statsforvalteren

Hedalen.no har tatt opp saken med rådgiver Line Andersen hos Statsforvalteren i Innlandet. I e-post skriver hun at Statsforvalteren ikke har noen informasjon om hvem som deponerer snø på lokaliteten Hedalen.no viser til.

Hun legger til at det er nødvendig med tillatelse for å deponere eller dumpe snø dersom følgende tre kriterier gjelder:

  1. Snøen kommer fra flere steder
  2. Snøen kommer fra steder hvor det er forventet at snøen kan være forurenset
  3. Snødeponiet skal brukes til å deponere snø over flere år

Det er den som bruker lokaliteten som snødeponi som har ansvaret med å rydde opp når snøen har smeltet.

Veileder kan gi flere svar

På Miljødirektoratet sin side finner vi en veileder som gir informasjon til kommuner og private aktører som skal håndtere snø fra brøyting.

Her leser vi at snø fra brøyting kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, mikroplast, sand, slam, grus, salt og annet avfall som kan være til skade eller ulempe for miljøet når snøen deponeres.  

Deponering av snø fra brøyting kan derfor føre til ulovlig forurensning. Forurensning fra snø fra brøyting som medfører nevneverdige skader eller ulemper for miljøet, krever tillatelse etter forurensningsloven for å kunne skje lovlig.

Kommunen vil rydde opp

Hedalen.no har med bakgrunn i det vi skriver ovenfor tatt opp saken med kommunalsjef samfunnsutvikling, Gro Anita Bakketun. Nedenfor gjengir vi spørsmålene vi stilte og svarene vi har fått på e-post:

Kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat
Kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun
Foto: Privat

Hvor lenge har snødeponiet sør for Bagn sentrum vært i bruk?

– Vi er kjent med at området der snøen ligger nå, har vært benyttet til snølagring gjennom flere år, men usikkert hvor lenge.

Hvem bruker dette deponiet i vinter?

– Snøen som lagres på nevnte sted, er snø som er ryddet av brøytemannskaper engasjert av kommunen, og det er kommunen som har utpekt området til brøytemannskapet. Kommunen har ikke kjennskap til at området benyttes av andre aktører.

Hvor kommer snøen som deponeres, fra?

– Snømassene kommer fra Bagn sentrum, og rydding av områdene som inngår i kommunens brøyteroder. Det betyr at snøen ikke kommer fra områder som ryddes av fylkeskommunen, eksempelvis E-16.

Er faren for forurensing vurdert, og hva ble i så fall konklusjonen?

– Vi har foretatt en vurdering av disse snømassene nå som lagringen av massene ble kjent for oss, og disse massene stammer fra områder der det ikke benyttes veisalt, og hvor forurensingen ellers også er lav. Allikevel er det slik at det nå er klart at arealet som benyttes, ikke er avsatt til formålet slik det burde ha vært, og vi vil ivareta at egnet området avsettes til formålet for fremtidige vintre. Vi vil også ivareta opprydding av det som måtte være av avfall som følge av snølagringen, når snøen er smeltet.

Slik vi leser svaret fra Statsforvalteren, er det ikke søkt om tillatelse til snødeponering i nevnte område. Stemmer dette? Hvis ja, hvorfor er ikke en slik søknad sendt?

– Det er riktig slik Statsforvalteren sier. Det er vanskelig for meg å si noe om hvorfor dette ikke er håndtert slik det burde ha vært gjort, men jeg kan love at vi vil endre praksis, og finne et egnet sted for lagring av snømasser. Dette betyr at vi nå setter i gang prosessen med å regulere et område til snødeponi, og ha dette klart for neste vinter.

I veilederen leser vi at det etter snøsmelting kan det ligge igjen grus, slam og annet avfall som plast fra snødeponiet. Dette avfallet skal bringes til et lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes, uavhengig av om snødeponiet krever tillatelse etter forurensningsloven eller ikke. Å etterlate avfall fra snødeponier på en måte som er skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet, vil være ulovlig forsøpling.
Hvordan vil det bli ryddet opp når snøsmeltinga er over?

– Vi vil nå legge en plan for at avfallet som ligger igjen etter snølagringen, håndteres slik forurensede masser skal.

– Til slutt vil jeg si at jeg setter pris på henvendelsen. Dette gir oss muligheten til å bli bedre, og få høyere kvalitet på tjenestene våre. Vi ønsker selvfølgelig å bidra til holde naturen ren, og bidra til et sunnere klima i kommunen vår.

Ordføreren kommenterer

Ordfører Marit Hougsrud har sendte oss følgende e-post etter at hun leste kommunalsjefens svar:

– Jeg syns Gro Anita svarer godt her. Noen ytterligere kommentarer fra meg er unødvendig, annet enn at jeg syns det er bra det blir orden på dette.  

Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl
Ordfører Marit Hougsrud Foto: Arne Heimestøl

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...