Utsikt nordover bygda fra Bautahaugen 17. mai 2021. Foto: Helge Nordby

Statens vegvesen har sendt brev

Publisert av Arne Heimestøl 26.02.2024. Sist oppdatert 21.02.2024.

Statens vegvesen har merket seg Sør-Aurdal kommunes varsel om oppstart av kommunal planstrategi for tidsrommet 2024–2027.

Statens vegvesens rolle i planleggingen

I brev som er sendt til kommunen, minner avsenderen om at Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.

– Vi skal bidra til at FNs bærekraftmål følges opp innen våre ansvarsområder ved å medvirke til at regjeringens forventninger, nasjonale verdier og nasjonal politikk følges i kommunale planer.

– Planlegging skal fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner jf. plan og bygningslovens formålsparagraf.

– Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Vårt sektoransvar for vegnettet betyr at vi har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, framkommelighet, universell utforming, klima og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel.

– Gjennom vårt sektoransvar skal vi bidra til samarbeid mellom aktuelle myndigheter, næringsliv og innbyggerne med mål om en bærekraftig utvikling. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger og gater, og krav til løsninger for gående og syklende.

Statens vegvesen sitt innspill til planarbeidet

«Statens vegvesen er opptatt av at kommunale planstrategi skal legge til rette for arealbruk og transportløsninger som gir god samfunnsøkonomisk ressursutnytting og gode løsninger for miljø og trafikktrygghet.

Utfra Statens vegvesen sitt sektoransvar ber vi om at kommunen gjennom sin planstrategi legger vekt på trafikksikkerhet og klimatilpassing. Kommunal planstrategi skal være tilpasset statlig planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging og nasjonal- og regional transportplan.

Etablering av nye boligområder må skje på en forutsigbar måte og i samsvar med overordnet planer. Nye boligområder bør i størst grad etableres nær sentrum eller i allerede utbygde områder. Ved spredt boligbygging er det viktig med et godt tilrettelagt kollektivtilbud.

Det må legges til rette for gode løsninger for myke trafikanter ved busstopp og kollektivknutepunkt.»

Les også..

Salto logo

AvslutningBEKJENTGJØRELSE 

Lørdag 20. april kl. 14:00-16:30 på Storruste (Hedalsvegen 1269). Vi ...
Uteområdet på Fossvang. Foto: Steinar Skjerve

Planlegger stor oppgradering av Fossvangbygget

Bagn idrettslag har sammen med arkitektfirmaet Curve Studio invitert til ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars niende dialektkviss

Oddvar Gran har sendt Hedalen.no flere dialektord som vi har ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...