Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Skal rydde opp i utslipp fra private avløpsanlegg

Publisert av Arne Heimestøl 24.02.2024. Sist oppdatert 23.02.2024.

Sist torsdag behandlet formannskapet saken Handlingsplan 2024–2030. Opprydding i utslipp fra private avløpsanlegg i Sør-Aurdal kommune. Planen som passerte dette folkevalgte organet, skal ut på høring før den seinere blir endelig vedtatt av kommunestyret.

Kostnader

350 husstander er knyttet til kommunale vann- og avløpsanlegg. De siste årene har det kommet fram sterke reaksjoner på gebyrer knyttet til slike anlegg.

Planen som nå er til behandling, viser at private avløpsanlegg også har, og vil ha, betydelige utgifter i årene som kommer.

Investeringskostnadene for et nytt avløpsanlegg ligger ifølge planen på 100 000 til 150 000 kroner, inkludert merverdiavgift, per boenhet. I tillegg må en regne med årlige driftskostnader for slamtømming, sørvis, tilsyn og lignende.

Vi legger til at regjeringen i disse dager har publisert en gjennomføringsplan med nasjonale mål for vann og helse. Når denne planen skal følges opp, vil kostnadene knyttet private og offentlige anlegg for vann og avløp neppe bli mindre.

Registrering

Kommunen har registrert alle private avløpsanlegg siden 2004. Det er data fra denne registreringen som ligger til grunn for handlingsplanen som nå er til behandling.

Formål

I saken leser vi at handlingsplanens formål er å gi en oversikt over hva arbeidet omfatter og hvorfor det skal gjennomføres, hvilke undersøkelser som er lagt til grunn, miljøtilstand i lokale vassdrag samt saksbehandling og saksgang.

Forurensingsforskriftens §12-2 sier at kommunen plikter å føre tilsyn med avløp.

Krav

Alle private avløpsanlegg som ikke overholder gjeldende rensekrav, må oppgraderes. Det vil skje slik:

  • Det hvor det er mulig å bli knyttet til kommunalt avløpsnett, skal en vurdere dette.
  • Ved utbedring eller utskifting av eksisterende anlegg.

Kommunen vil vurdere å oppheve utslippstillatelsen til eiendommer med avløpsanlegg som er eldre enn 30 år. Eier av disse anleggene må søke kommunen om ny utslippstillatelse.

Eiendommer med godkjent utslippstillatelse hvor avløpsanlegget er yngre enn 30 år, men har feil eller mangler, kan få pålegg om utbedring.

I de tilfeller hvor eksisterende avløpsanlegg ikke oppfyller dagens rensekrav, må eier utbedre sitt anlegg.

Både boliger og hytter

Om lag 2 000 boliger og hytter i Sør-Aurdal kommune har private avløpsanlegg. Basert på kommunens register fordeler anleggene seg slik:

  • Tett tank: 338
  • Minirenseanlegg: 41
  • Slamavskiller (med/uten infiltrasjon): 1 646

Utbygging av kommunalt ledningsnett

I kommunen vår er det 36 km med kommunale avløpsledninger. Ledningsnettet er
fordelt i områdene Reinli, Bagn, Hedalen, Begna/Gulsrud, Tollefsrud og Leirskogen.

Det er kun i Bagn og Reinli det er vurdert å være aktuelt med tilknytning av randsoner.

Framdriftsplan

Framdriftsplanen
Illustrasjon hentet fra planforslaget

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...