Brevet til kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 14.02.2024. Sist oppdatert 29.05.2024.

Fra: Redaksjonen Hedalen <redaksjonen@hedalen.no>
Sendt: onsdag 14. februar 2024 10:35
Til: ‘rune.fremgaard@sor-aurdal.kommune.no’ <rune.fremgaard@sor-aurdal.kommune.no>
Emne: Spørsmål knyttet til Hedalen vannverk og tilhørende renseanlegg

Hei

Jeg viser til telefonsamtale i dag. Hedalen.no vil gjerne lage et oppslag om Hedalen vannverk og renseanlegget som hører med til dette.

Utgangspunkt for spørsmålene er hovedplan for VA, 2016–2025.

 1. I planen leser vi følgende: «Utslipp fra Hedalen avløpsanlegg infiltreres i løsmassene til Hedalsvassdraget (Urula) (…)Prøver tatt av Hedalselva (Urula) i området ved Hedalen renseanlegg viser at tilstanden i vassdraget er i svært god til god tilstand, men det er noe surt. Algeresultater viser meget god økologisk tilstand ved begge målestasjoner. Foreløpig vurdering av prøvefiske er at det tilstanden er bra. Det er dermed ikke behov for å gjøre miljøforberedende tiltak nå, men det er heller ikke lov å forurense mer slik at tilstanden går ned en klasse.»

  a. Dette ble skrevet i 2016. Hvordan fungerer avløpsanlegget nå?
 2. I planen leser vi at lekkasjeprosenten fra vannverket i 2016 var på i underkant av 40 %.

  a. Hva er situasjonen nå?
 3. Om Hedalen vannverk i planen:
  «Hedalen vannverk ble bygget om med 2 nye fjellbrønner i 2008 og nytt høydebasseng i 2009. Vannverket har 27 abonnenter og forsyner hele byggefeltet, Hedalsheimen, skolen og barnehagen. Vannproduksjon er ca. 20-25 m³/d. Vannbehandling består av UV-filter, og det fjernes kalk med salttabletter. Det er problemer med å få nok vann fra fjellbrønnene. Pumpene går 20 timer i døgnet. En løsmassebrønn supplerer vanntilførselen ved behov. Området rundt brønnene er inngjerdet og sikret gjennom grunneieravtale. Det går to vannledninger fra vannverket til høydebassenget. Høydebassenget har et volum på 150 m³ som sikrer drift i flere dager. Ved lengre tids strømstans kan det legges til rette for aggregatdrift for en av grunnvannspumpene og for UV-anlegget.

  Generelt er vannkvaliteten ved Hedalen vannverk god og alle målte parametere, med unntak av fluor, er i henhold til krav i Drikkevannsforskriften. Nettprøver tas ved Hedalen skole. Det er noe høyt fluornivå på vannet. Nivået på prøver tatt i 2014 fra Hedalen høydebasseng har i gjennomsnitt ligget på 2,0 mg/l som er noe over grenseverdi på 1,5 mg/l. Sør-Aurdal kommune har dialog med Mattilsynet og abonnenter er informert. Verdiene er over anbefalt verdi, men under tiltaksgrensen.
  Ved Hedalen vannbehandlingsanlegg er vannproduksjonen på ca. 7850 m³, mens totalt vannforbruk er på ca. 4 800 m³. Dette gir en lekkasjeprosent rett i underkant av 40 %.»

  a. Hvordan er kapasiteten til vannverket nå?
  b.  Hvilke endringer er evt. gjort ved vannverket etter 2016?
  c.  Er det lagt til rette for aggregatdrift nå?
  d.  Hvilken betydning har innføring av vannmålere hatt for forbruket?
  e. Hva er status når det gjelder fluor i drikkevannet nå? Hvilke tiltak er evt. satt inn?
  f. Er problemene som var med kalk i vannet, løst nå?

Med hilsen
Arne Heimestøl
-redaktør på www.hedalen.no-
Brunbakklivegen 36

3528 HEDALEN
Mobil: 0047 91 51 35 28
E-post: redaksjonen@hedalen.no

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...