Brannbilene

Utbygging av brannstasjoner i Sør-Aurdal forsinket

Publisert av Arne Heimestøl 25.01.2024. Sist oppdatert 23.01.2024.

8. november 2022 vedtok representantskapet i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS økonomiplan for 2023–2026 og driftsbudsjett for 2023. Her framkom det at det skulle bygges nye brannstasjoner i både Bagn, Begna og Hedalen. Nå er alle tre prosjektene skjøvet ut i tid.

I økonomiplanen for 2024–2027 leser vi at denne planens formål er å ivareta selskapets forpliktelser, herunder å sikre akseptable kostnadsutvikling i selskapet. Dette har medført flere endringer sammenlignet med investeringsplanen som ble vedtatt i økonomiplanen for 2023.

Bagn brannstasjon – 47 millioner kr

I dag leier Valdres brann- og redningstjeneste lokaler til brannstasjon i Bagn. Dette er en garasje som kun inneholder servant og WC i ett rom – pluss lager.

I budsjett- og økonomiplanen for 2023–2026 leser vi at lokalet er svært trangt og generelt uegnet som brannstasjon. Garasjen har ikke plass til tankbil, og derfor leier en plass til denne bilen på Briskebyen sør for Bagn.

I nevnte budsjett- og økonomiplanen var det foreslått at det skal settes av 48,6 millioner kroner til ny brannstasjon i Bagn – med oppstart i 2023. Prosjektet skulle være fullført i løpet av 2024.

Tomtevalg har utsatt dette prosjektet flere ganger. Nå er tomtespørsmålet avklart. Brannstasjonen planlegges bygd i Saudalen ved Mohaugvegen (gamle Reinlivegen).

Torsdag 18. januar behandlet formannskapet varsel om oppstart av Reguleringsplan for Bagn brannstasjon – Sør-Valdres beredskapssenter. Det er ventet at planen blir godkjent i løpet av høsten 2024. Først etter dette kan byggearbeidene settes i gang.

I økonomiplanen for 2024–2027 leser vi at det er satt av 47 millioner til prosjektet, og at det skal være ferdig i 2025. Brannsjef Laila Lien Østgård opplyser at en nå tar sikte på byggestart våren 2025.

Vi legger til at det er inngått intensjonsavtale mellom Valdres brann- og redning og Sykehuset Innlandet om samlokalisering av brannstasjon og pre-hospitale tjenester (ambulanse) i Bagn.

Byggeprosjektet i kommunesenteret er budsjettert med byggekostnader for samlokalisering av brann- og ambulansetjenesten og leieinntekter fra Sykehuset Innlandet.

Hedalen brannstasjon – 9,8 millioner kr

Valdres brann- og redningstjeneste leier i dag garasje på Øverby i Hedalen til ny brannbil og tankbil.

– Lokalet har svært store mangler knyttet til forsvarlig arbeidsmiljø og tilrettelegging for begge kjønn, og er generelt uegnet som brannstasjon, leser vi i budsjett- og økonomiplanen for 2023–2026.

I denne økonomiplanen var det satt av til sammen 9,6 millioner kroner til ny brannsatsjon i Hedalen. Oppstart var planlagt i 2024. Prosjektet skulle være fullført i løpet av 2025.

Hvor brannstasjonen skal bygges, er fortsatt ikke avklart, opplyser brannsjef Laila Lien Østgård.

I budsjett- og økonomiplanen for 2024–2027 er det satt av 9,8 millioner kr til prosjektet, og planen er at brannstasjonen skal være fullført i 2026. Det er budsjettert med prosjektering av nye lokaler i 2024.

Begna brannstasjon – 0 kr

Valdres Brann- og Redningstjeneste leier i dag lokaler til brannstasjon i Begna av Begna Bruk. Denne garasjen har kun plass til en liten brannbil (Unimog). Den nye framskutte enheten er derfor stasjonert på Enga i Begnadalen.

Av budsjett og økonomiplan 2023–2026 fremgår det at lokalene har store mangler knyttet til forsvarlig arbeidsmiljø og tilrettelegging for begge kjønn.

I nevnte plan var det satt av til sammen 10,050 millioner kroner til ny brannsatsjon i Begna. Oppstart var planlagt i 2025. Den nye brannstasjonen skulle stå stå ferdig i løpet av 2026.

Brannsjefen opplyser at tomtevalg fortsatt er uavklart. I økonomiplanen for 2024–2027 er det ikke funnet plass i investeringsbudsjettet til denne brannstasjonen.

– For Begna brannstasjon jobbes det med alternative lokaler hvor det tas sikte på avgjørelse før sommeren, sier brannsjef Laila Lien Østgård.

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...