Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Nei til nedsatt konsesjon i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 21.12.2023. Sist oppdatert 20.12.2023.

Torsdag 14.12. behandlet kommunestyret saken Nedsatt konsesjon i Sør-Aurdal.

Bakgrunn for saken var en interpellasjon fra Senterpartiet framsatt i desembermøtet i 2022. Partiet ønsket å få utredet en sak om fordeler og ulemper med nedsatt konsesjonsgrense.

Noen kommuner har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, gjerne kalt nullgrenseforskrift. Dette er lokale regler som gjør at det er boplikt på eiendommen. Formålet med slike forskrifter er å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig, blir brukt til fritidsformål.

Bakgrunnen for interpellasjonen var at det er vanskelig for unge å finne egnet bosted – og det står mange hus og småbruk tomme/ubrukte.

Gjeldende regler

I dag må en søke om konsesjon hvis en vil kjøpe

  • landbrukseiendom uten bebyggelse
  • eiendom med bolig som er over 100 dekar eller har mer enn 25 mål dyrket mark
  • eiendom fra nær familie som har bolighus og har mer enn 35 dekar dyrket og/eller 500 dekar skog, men som en ikke kan bosette seg innen ett år, da må vedkommende søke konsesjon. Reglene for denne type eiendom kalles lovbestemt boplikt.

Konsekvenser

Ved innføring av nedsatt konsesjon vil reglene bli strengere. I hovedsak vil det være behov for å søke konsesjon for alle eiendommer med bolighus hvis en ikke kan/vil bosette deg der.

Tomter som er regulert til boligformål, kan også inngå i nedsatt konsesjon, hvis kommunen ønsker det. Det betyr at en må bygge på tomta hvis en ønsker å kjøpe den, ellers må en søke konsesjon for ervervet.

Tommel ned fra administrasjonen

Administrasjonen var kritisk til å innføre nedsatt konsesjon og begrunner dette blant annet med at det er vanskelig å påvise at innføring av nedsatt konsesjon har hatt positiv effekt på bosetting.

Administrasjonen tror det bør vurderes andre tiltak for å øke bolyst i Sør-Aurdal enn strengere konsesjonskrav. I tillegg antar administrasjonen at innføring av nedsatt konsesjon vil generere en stilling på ca. 50 % for å følge opp sakene.

Vedtak

Kommunestyret vedtok følgende med 16 mot 1 stemme:

Kommunestyret tar saken til etterretning og ønsker ikke å innføre nedsatt konsesjonsgrense etter §7 i konsesjonsloven i Sør-Aurdal kommune.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...