Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Publisert av Arne Heimestøl 05.12.2023. Sist oppdatert 04.12.2023.

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – omsorgsboliger, omsorgsboliger med heldøgnstjenester og institusjonsplasser. Torsdag 14.12. vil kommunestyret ventelig behandle samme sak.

For Hedalen sin del varsles det i saksframlegget nedlegging av demenstilbudet på Hedalsheimen, reduksjon i antall boenheter etter ombygging på bo- og servicesenteret, samt nedlegging av Hellerud.

I oppslaget vi publiserte 25.11., kalte vi saken en plan. Det er ikke ordfører Marit Hougsrud enig i.

Før vi stilte spørsmål til ordføreren, studerte vi siden Kommunale planoppgaver på Regjeringen.no.

Her leser vi at kommunene har ansvar for å utarbeide en kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, og for å lage en kommunal planstrategi.

Hvilke planer går inn under kommuneplanen i Sør-Aurdal, ordfører Marit Hougsrud?

Marit Hougsrud
Ordfører Marit Hougsrud (Sp)

– Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Vi har en rekke temaplaner som ligger under disse. Eks: Klima og energi, næringsplan, temaplan oppvekst og kultur, helhetlig boligplan, landbruksplan, trafikksikkerhet osv. 

– Den gjeldende kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i september i 2021. Planen heter «Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal mot 2030». Planen er derfor relativt ny og gjelder fram til 2030, og skal sannsynligvis ikke revideres i kommende planperiode. Arealdelen derimot er under arbeid. Å utarbeide disse kommuneplanene tar gjerne to – tre år. 

På siden Kommunale planoppgaver på Regjeringen.no leser vi følgende:

«Kommunen skal sørge for at planprosessene er åpne og forutsigbare. I planarbeidet skal kommunen tilrettelegge for medvirkning fra innbyggere, næringsliv, organisasjoner, institusjoner og offentlige organer. Kommunen skal også passe på at dette skjer når private utarbeider planforslag.

Alle planer skal inneholde en beskrivelse av formålet med planen, hovedinnholdet i planen og hvordan planen vil påvirke miljø og samfunn. For mange planer vil det være krav om at det utarbeides en konsekvensutredning. Planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn før de vedtas av kommunestyret.»

Bør boligplanen konsekvensutredes?

– Saken du sikter til, handler om «Boligbehov fram mot 2050». Dette er altså ikke en plan i så måte, men en tiltaksdel som henger sammen med «Temaplan for helhetlig boligplan for Sør-Aurdal kommune 2022-2030». Denne planen er konsekvensutredet og gjennomført med involvering av brukere, tillitsvalgte, ansatte og alle rådene. Denne planen var oppe i kommunestyret 15.09.2022.

Skal boligplanen ut på høring?

– Det er ikke krav om at tiltaksdeler skal ut på høring.

Ordføreren opplyser videre at kommunestyret vil få en sak om planstrategi i løpet av første halvår 2024.

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugens venner tildeles Kulturprisen

Under åpningen av sommersesongen 2024 på Bautahaugen hadde ordfører Hougsrud ...
Kulturfestival 2024

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...