Foto: Forsvaret/Christian Nørstebø

Heimevernet i møte med framtidas kravYTRING 

Publisert av Jon Kristiansen Regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon 17.10.2023. Sist oppdatert 13.10.2023.

Forsvarssjefens Fagmilitære råd, begge kommisjonsrapportene og Forsvarets Forskningsinstitutt beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, likeverdig og komplementær med Hæren. Vi trenger derfor et lokalt forankret heimevern som er organisert, utstyrt og trent i møte med dagens og fremtidens krav.

Vi lever i en turbulent tid med krig i vår sfære og vi har en agressor som vår nabo; Russland. Det gjør også vår situasjon mer utrygg, og vi må være forberedt.

Her spiller også Heimevernet en viktig rolle. Heimevernet utgjør en viktig del av Norges territorielle forsvar og har en vesentlig rolle ved sikring av myndighetsutøvelse, kritisk infrastruktur og mottak av allierte styrker.

Heimevernet ivaretar også det sivil-militære samarbeidet for Forsvaret til daglig, og da spesielt på regionalt og lokalt nivå over hele landet. Heimevernet kan beskrives som en svært viktig del av totalforsvarets grunnmur i fred, krise og krig.

HV-soldaten er en vanlig innbygger i Norge som lever sitt daglige liv i nære lokalsamfunn og som studerer og jobber i sivilsamfunnet. De har grunnopplæringen i førstegangstjenesten, men den må vedlikeholdes og utvikles i fellesskapet med medsoldatene gjennom den årlige HV-tjenesten.

Vi forventer at samfunnet tar ansvar for å utruste soldatene som skal beskytte oss ved kriser og krig, med det utstyret de trenger for egenbeskyttelse og beskyttelse av kritiske samfunnsfunksjoner.

Når industriarbeideren eller bankfunksjonæren kalles ut på skarpt oppdrag og skal avløse politiet på et objekt, er det opplagt at HV-soldaten skal ha samme beskyttelsesnivå på personlig bekledning og utrustning som politiet har.

Soldatens sivile kompetanse, sosiale nettverk og lokale kunnskap utfyller militære ferdigheter. Motivasjonen og forståelsen for HV-tjenesten er avgjørende for engasjementet. Derfor må soldatene trene tilstrekkelig hvert år for å vedlikeholde og bedre ferdighetene, samt skape samhold i avdelingene.

Videre må ledere og spesialister gis tilstrekkelig utdanning slik at HVs avdelinger fungerer etter fastsatte krav og HV-soldaten må settes opp med tilfredsstillende personlig bekledning, utrustning og våpen.

Soldatens opplevelse av årlig trening, opplæring og personlig utrustning bidrar i stor grad til motivasjon eller demotivasjon for HV-tjenesten, i tillegg påvirkes forsvarsviljen hos soldatene og nettverkene deres.

Heimevernets Heimevernets rolleroppgaver og roller har økt med blant annet større fokus på totalforsvaret og beredskap. Det gjør også at oppdragsporteføljen til HV øker i frekvens og omfang. Derfor må operativ kapasitet og ressursene til å planlegge og lede territorielle operasjoner styrkes.

Dette vil gi økt evne til å planlegge og gjennomføre årlig trening og øvelser, samt møte framtidens krav som en del av totalforsvaret.

Av arbeidsutvalget i Landsrådet for Heimevernet; Are Tomasgard (LO), Jon Kristiansen (NHO), Wenche Wenche Meinich-Bache (Norsk TotalforsvarsForum) og Astrid Solberg (Norges Bondelag)

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...