Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Publisert av Anne Marie Skinnes Lie 29.09.2023. Sist oppdatert 28.09.2023.

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. Tema var kommunens demensplan. Det passet bra, da Nasjonalforeningens demensaksjon akkurat er over. Sist mandag var 25 personer samla på Kroken, takk til alle som kom!

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Demensplan 2023-2026 for Sør-Aurdal kommune

Eldrerådet har vært representert i skrivegruppa med Emmy Bakkom.

Utgangspunktet er at antall personer med demenssykdom trolig vil mer enn dobles innen 2050. Visjon for demensplan er at personer med demens og deres pårørende skal oppleve trygghet og støtte. Det er en utfordring å fange opp personer med demens og deres pårørende til rett tid, og å gi tilpassede og gode tjenester.

Demenskontakt (20 %) Bente F. Skogly informerte om planen, og fortalte om dagens tilbud. Demensteam er fra 2023 på plass med faste møter og samarbeid.

Teamet arbeider med å etablere rutiner og prosedyrer for samhandling med mål om tidlig innsats. Tidlig diagnose øker muligheten for å ta beslutninger mens pasienten er frisk nok til å ha samtykkekompetanse.

Demenskontakt Bente Fekjær Skogly. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Demenskontakt Bente Fekjær Skogly. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Dagsenter på Bagn er nå oppe to dager i uka, med to kommunalt ansatte pluss frivillige, sistnevnte sørger for skyss. Inntaksteam er etablert. Dagtilbud ble lovpålagt i 2020.

Bemannet bofellesskap med fem plasser på Hedalen bo- og servicesenter er det eneste av sitt slag i kommunen.

Korttidsopphold og avlastning gis det tilbud om på Sør-Aurdalsheimen.

Hovedmålsetning er i demensplanen:

1. Økt kunnskap og kompetanse

Blant ansatte: (Demensomsorgens ABC, tilrettelegge for videreutdanning, samarbeid med SAM-AKS) Blant pårørende og innbyggere i kommunen: Pårørendeskoler i samarbeid med frivillige organisasjoner, veiledning/samtaler med demenskontakt, undervisning/informasjon til personer innen servicenæringen, frivillige organisasjoner og samfunn, motivere frivillige/pensjonister til å være støttekontakt/aktivitetsvenn. Sør-Aurdal kommune skal bli et demensvennlig samfunn.

2. Videreutvikling av dagtilbud og boliger tilpasset for personer med demens                              Etablere flere bofellesskap, det er behov for dette, utrede muligheter. Evaluere og vurdere utvidelse av dagtilbudet og samarbeid med frivilligheten om dette.

 3. Et demensvennlig samfunn 
Inkludering, likeverd og forståelse. Her er tiltakene årlige møter med demenskontakt og frivilligheten. Samarbeid med disse for å dekke sosiale og meningsfulle behov. Informasjon og undervisning rettet mot servicenæringen og andre, bli et demensvennlig samfunn i samarbeid med Nasjonalforeningen.

Innspill fra de frammøtte var blant annet at det ikke er dagtilbud for personer med demens i Hedalen, det er for langt å reise til Bagn. Kroken ble foreslått som egnet lokale. Bofellesskapet oppleves som et godt tilbud. Viktig at vi i bygda bidrar med å ivareta trygghet og verdighet.

Nasjonalforeningen, ved helselag og demensforeninger, er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Hedalen helselag har forsøkt å være pådrivere, blant annet ved opprettelsen av Sør-Aurdal demensforening 2016, nedlagt 2021. 

Pårørendeskole, aktivitetsvenn og demensvennlig samfunn er alle opplegg Nasjonalforeningen tilbyr kommunene å samarbeide om. (Se nasjonalforeningen.no) Vi mener det er spesielt behov for å synliggjøre at personer med demens som bor alene, og personer med demens uten pårørende er en spesielt sårbar gruppe.

Syng med oss på bofellesskapet

Nå har helselaget i samarbeid med hjemmetjenesten og demenskontakt startet «Syng med oss» på bofellesskapet. Tilbudet er for personer med demenssykdom fra hele kommunen, den delen av opplegget har Bente Skogly ansvar for.

Kjell Eriksen og Inger Olea Digene har ansvar for det musikalske, mens Ragnhild Lian Eriksen og Anne Marie S.L. er tilretteleggere. Vi hadde en god start!

Gåvenn

Meld deg til helselaget hvis du vil prøve deg som gåvenn. Målgruppa er personer som ikke greier å gå alene ute. Dette vil og være i samarbeid med hjemmetjenesten. Dette hadde vært moro å få til!

Frivillighet

Vi ser av demensplanen at det satses på frivillighet. Da er det kommunen og frivillige lag sin oppgave og skape rammer for godt samarbeid, rollefordeling og trivsel. Frivillig innsats må tilrettelegges.

Møtet om demensplanen startet med filmsnutt om demens og sluttet med Syng, syng, syng og vær glad! Randi Skogly og Anne Garli hadde bakt til kaffen.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...
Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen ...