Kartutsnitt fra Valdreskart.no. Brune, stiplede linjer viser fareområder.

Boligfelt i skredutsatt område

Publisert av Arne Heimestøl 17.08.2023. Sist oppdatert 16.08.2023.

Torsdag 17. august har kommunen invitert alle innbyggerne i Sør-Aurdal til folkemøte i Sør-Aurdalshallen. Av programmet ser vi at en geolog skal gi en orientering, og ordfører Marit Hougsrud ber om at eventuelle spørsmål blir sendt inn på forhånd. Denne artikkelen avsluttes med tre spørsmål vi håper å få svar på i møtet.

På Valdreskart.no fant vi informasjon om jord- og flomskred – potensiell skredfare i Spangrud vurdert av NVE. Her ser vi at nesten hele boligfeltet er registrert med et slikt aktsomhetsområde. (Se brune, stiplede linjer i kartet ovenfor.)

Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat
Jordras ved Spangerudfeltet
Foto: Privat

Faresonekartlegging

I 2017 bestilte Sør-Aurdal kommune en faresonekartlegging av skred i bratt terreng i kommunesenteret Bagn. Firmaet Skred AS leverte sin rapport 5. august.

Vi siterer fra rapporten:

«Mye av landskapet i det kartlagte området bærer preg av erosjonsprosesser og utglidninger i morenemasser som er finkornete og relativt lett eroderbare. Flere av bekkene som kommer inn til det kartlagte området, har forholdsvis store nedslagsfelt. Dette vil si at potensialet for mer erosjon og nye utglidninger, samt flom, er tilstede.»

«Gitt beskaffenheten av løsmassene i området er det viktig, i skråninger brattere enn 25–30°, å unngå ytterligere avskoging og terrenginngrep som kan starte utglidninger, samt ha god kontroll på avrenning langs veigrøfter og kulverter.

«Klimaendringene vil i Oppland særlig føre til behov for tilpasning i forhold til ekstremnedbør og økte problemer med overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred.»

«I alle områder med skog der terrenget er brattere enn 25-30°, bør skogsdrift reguleres, for å ikke øke sannsynligheten for utløsning av snøskred og jordskred.»

«Studier utført i Norge (Sandersen mfl., 1996) indikerer at løsmasseskred generelt løses ut ved døgnnedbør på min. 8 % av gjennomsnittlig årlig nedbør. I det vurderte området betyr det døgnnedbør på 42 – 60 mm.»

«I 2001, i forbindelse med etablering av Spangrud II boligfelt, utførte NGI en skredfarevurdering av det området (NVE, 2015). Området vurdert av NGI faller innenfor området som er vurdert i denne rapporten. NGI vurderte flom og flomskred å være hovedproblemet i det vurderte området og ga anbefalinger til best mulig håndtering av overflatevann fra fjellsiden ovenfor.»

«Der faresonene er dimensjonert av jord- og flomskred, er forebygging spesielt viktig. Dette gjøres ved å sørge for uhindret drenering av vann i bekkeløp og kulverter (eks. den som er delvis blitt tettet av en liten utglidning ved Spangrud boligfelt), samt ved å unngå terrenginngrep og hogst i bratte løsmasseskråninger.

Dersom en ønsker å sikre bebyggelse mot massene transportert av flomskred, kan det oppnås ved hjelp av flomskredgjerder installert på tvers i det aktuelle bekkeløpet. Slike tiltak må alltid detaljvurderes og prosjekteres.»

Spørsmål fra Hedalen.no

  1. Hva var årsaken til jordskredet som gikk inn i Spangrud boligfelt sist uke?
  2. Hvordan vurderer geolog fare for tilsvarende hendelser i området?
  3. Hvilke av tiltakene som rapporten anbefaler på s. 27, er iverksatt?

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...