Utsikt mot Suluvatnet og Bringen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Nye verneområder i juni 2023

Publisert av Arne Heimestøl 22.06.2023. Sist oppdatert 21.06.2023.

Kongen har 20. juni 2023 vedtatt å opprette ni nye, og utvide fire eksisterende naturreservat i Innlandet. De to første som er nevnt i lista, er Korpekløvet i Hedalen og Vassfaret naturreservat (utvidelse) i Flå og Nesbyen kommuner .

Vassfaret naturreservat

«§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av en stor, variert og velavgrenset skogdal med hele tverrsnittet av dalføret, inkludert det gjennomgående hovedvassdraget, hvor skogen i området er representativ for høyereliggende skog på sentrale deler av Østlandet. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at deler av området har innslag av gammel naturskog med referanseverdier for slik skog. Området inneholder sjeldne, sårbare og truede arter og er viktig for arter som er avhengig av store arealer eldre skog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.»

Les hele verneforskriften for Vassfaret naturreservat. (Vedlegg 27)

Korpekløvet

«§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av en til dels rik og gammel barskog i lavlandet, som er dominert av tørre vegetasjonstyper i et varmt mikroklima, der det stedvis også er en del dødved i form av læger og gadd. Videre er formålet å bevare et område som inneholder sjeldne og sårbare arter innen flere organismegrupper som sopp, lav og karplanter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.»

Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Verner 42 skogområder i åtte fylker

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. I skogen finnes 13 truede naturtyper og 1330 truede arter. Dette vernevedtaket bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...