Utsikt mot Suluvatnet og Bringen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Nye verneområder i juni 2023

Publisert av Arne Heimestøl 22.06.2023. Sist oppdatert 21.06.2023.

Kongen har 20. juni 2023 vedtatt å opprette ni nye, og utvide fire eksisterende naturreservat i Innlandet. De to første som er nevnt i lista, er Korpekløvet i Hedalen og Vassfaret naturreservat (utvidelse) i Flå og Nesbyen kommuner .

Vassfaret naturreservat

«§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av en stor, variert og velavgrenset skogdal med hele tverrsnittet av dalføret, inkludert det gjennomgående hovedvassdraget, hvor skogen i området er representativ for høyereliggende skog på sentrale deler av Østlandet. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at deler av området har innslag av gammel naturskog med referanseverdier for slik skog. Området inneholder sjeldne, sårbare og truede arter og er viktig for arter som er avhengig av store arealer eldre skog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.»

Les hele verneforskriften for Vassfaret naturreservat. (Vedlegg 27)

Korpekløvet

«§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av en til dels rik og gammel barskog i lavlandet, som er dominert av tørre vegetasjonstyper i et varmt mikroklima, der det stedvis også er en del dødved i form av læger og gadd. Videre er formålet å bevare et område som inneholder sjeldne og sårbare arter innen flere organismegrupper som sopp, lav og karplanter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.»

Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Verner 42 skogområder i åtte fylker

– Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. I skogen finnes 13 truede naturtyper og 1330 truede arter. Dette vernevedtaket bidrar til å sikre at vi har disse artene i norsk natur også i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...